Místní poplatek ze psů

Právní předpisy:
§ 2 zákona č. 565/1990 Sb.) o místních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů (úprav)

Správce poplatku:
Evidence je rozdělena podle příjmení poplatníka:
A - J : pí. Jiřina Daňhelová ( 222 805 442, dveře č. 302)
K - Q : pí. Žaneta Tříšková ( 222 805 461, dveře č. 309)
R - Ž : pí. Zdeňka Spanlangová (222 805 443, dveře č. 301)

Úhrada poplatku:
na účet Městské části Praha 8 vedený u České spořitelny, a. s.
číslo účtu : 19 - 200088 1329/ 0800.
Specifický symbol: 1341
Variabilní symbol: poplatnické číslo přidělené správcem poplatku při osobní návštěvě
Konstantní symbol: 1318 (bezhotovostní platba), 1319 (hotovostní platba)

Stručné poučení pro poplatníka:
Poplatek za psa platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa, obci příslušné podle místa  trvalého pobytu nebo sídla právnické osoby.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotní postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu ( § 2, zákona č. 284/1995) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpisů ( např.z. č. 449/2001).

Nový poplatník vyplní formulář Místní poplatek ze psů -  ohlášení vzniku poplatkové povinnnosti a osobně předloží správci poplatku. Budou překontrolovány základní identifikační údaje o poplatníkovi, přiděleno poplatnické číslo (variabilní symbol) a zároveň vydána evidenční  známka pro psa.

 

1.  Sazby poplatku u MČ Praha 8  činí ročně:


a) základní poplatek
- 1 500,- Kč za jednoho psa
- 2 250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
b) za psy chované v rodinném domě
- 600,- Kč za jednoho psa
- 900,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

c) 200,- Kč za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu (důchodce), anebo poživatel sirotčího důchodu

d) 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele


e) 600,- Kč za jednoho psa určené k hlídání objektů, jehož  držitelem je právnická  osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu,  900,- Kč za  druhého a každého dalšího psa.

 

2.   Vznik a zánik poplatkové povinnosti


a) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 sazby uvedené v odst. 1).


b) Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo. Nejlépe je tuto skutečnost prokázat řádným dokladem (potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem, změnu trvalého bydliště platným občanským průkazem).

Zjištěný přeplatek se na požádání vrátí, činí-li více jak 50,- Kč.

 

3.    Ohlašovací povinnost


a) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnost platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.


b) Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jež podle této vyhlášky poplatku nepodléhá.

.
c) Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny  peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

 

4.   Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to:


a) do 600,- Kč jednou splátkou nejpozději do 31.3. každého roku

b) nad 600,- Kč ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a 31.8.   každého  roku

c) v případě vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených splátek, vždy najednou do 15 dnů od jejího vzniku

d) nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

 

5.  Osvobození a úlevy

    Poplatek se neplatí ze psů :

a) užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých,  bezmocných a osob s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu ( zákon č.100/1988 o sociálním zabezpečení )

b) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených

c) jejichž držiteli jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva  výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost

d) služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a vlastník je členem Svazu záchranných brigád

e) umístěných v útulcích k tomu určených, tj. zařízení pro ztracené a opuštěné psy

f) převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí. Po uplynutí stanovené lhůty se postupuje stejně jako při vzniku poplatkové povinnosti.

g) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod pro který bylo povoleno.


Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s platnou vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. 

 

6.   Evidenční známka

Při přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.

 

7.   Správa poplatku

Řízení o poplatku vykonává městská část příslušná podle trvalého pobytu nebo sídla  držitele psa (poplatníka).

 

8.  Sankce

Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního předpisu (§ 37 a § 37 a) zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a  poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti  k místnímu poplatku ze psů podává držitel psa osobně a k jednání přinese svůj občanský průkaz. Je-li držitel psa příjemcem důchodu a nemá žádný další příjem, přinese ještě potvrzení z pošty, že je příjemcem důchodu nebo poslední důchodový výměr k nahlédnutí. Obdrží evidenční známku pro psa, potřebné informace a složenku na úhradu poplatku.


Ukončení poplatkové povinnosti se provádí buď osobně nebo písemně a vrací se evidenční známka psa.

Změna sazby poplatku - osobně - je třeba doložit důchodový výměr a vyplnit čestné prohlášení (při uplatnění sazby pro důchodce bez dalšího příjmu, změnu trvalého pobytu v občanském průkazu (při uplatnění sazby v rodinném domě).

 

 

Označování a registrace psů na území Prahy

Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005, zavedlo hlavní město Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

Trvalé označování psů

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.

Označování psů provádějí veterinární lékaři, příp. odborně způsobilé osoby.

Evidence chovatelů psů

Evidence chovatelů psů (dále jen „evidence“) je vedena Magistrátem hlavního města Prahy. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. O přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení.

Chovatel, který nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence.

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí.

Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu se shora cit. vyhláškou, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.“. 

 

Vedení evidence na MHMP:

odbor občanskosprávních agend, Jungmannova 35 (Škodův palác)Praha 1,dveře č. 447

Rozsah doby, určené k provádění přihlášení do evidence chovatelů psů:

po: 12,00 - 17,00
st:    8,00 - 18,00
Telefonické spojení na pracoviště: 236 002619

 

Tiskopis registrační karty chovatel obdrží na:

 

Jaké výhody přináší systém označení a evidence

  • při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost jeho navrácení  majiteli a tím se pochopitelně zkracuje doba vzájemného odloučení
  • chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od poplatku
  • označení pomůže v případech, kdy pes někoho napadne a pokouše - v krátké době bude možné opatřit si potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a postiženého odpovídajícím způsobem léčit
  • v případě, že pes způsobí škodu na zdraví či majetku, bude možné téměř okamžitě identifikovat chovatele, který za něj nese právní odpovědnost

 

Pozn.: Ztrátu i nález psa lze oznámit do Městského útulku pro opuštěná zvířata v Praze kdykoliv, na telefonních číslech 283 850 334 nebo 233 554 242.

 

Vytisknout