Aktuální stav mimořádných opatření dle změn účinných od 17. 1. 2022

Aktuální stav opatření ohledně onemocnění covid-19 týkajících se fungování městské části Praha 8 a jí zřízených příspěvkových organizací. Dne 17. 1. 2022 nabyde účinnosti nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 1. 2022, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, týkající se testování zaměstnanců a dalších osob, které ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, ve znění jeho pozdějších změn. Dne 3. 1. 2022 nabylo účinnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 12. 2021, č.j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, týkající se omezení maloobchodního prodeje, zboží a služeb. Dne 3. 1. 2022 nabylo účinnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 12. 2021, č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN, týkající se screeningového testování ve školách.


Chod úřadu

Pro účely online komunikace s úřady si také můžete zřídit datovou schránku. Datovou schránku lze zřídit na jakékoliv pobočce Czech POINT. Pokud máte eObčanku, datovou schránku si lze zřídit online: 
Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Pokud už jdete na úřad osobně, je nutné mít po celou dobu respirátor či obdobný prostředek, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy. Dodržujte odstupy nejen ve frontě, ale i při komunikaci s úředníky. Ve vnitřních prostorech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně jak 1,5 metry, platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Na osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením, se vztahuje výjimka z obecné povinnosti nosit respirátor nebo jinou obdobnou ochranu dýchacích cest. V takovém případě jsou osoby povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest specifikovaný v lékařském potvrzení (vyjma případů, kdy je výslovně v potvrzení stanoveno, že daná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest). Před návštěvou je dobré nejprve na úřad zavolat, ujistit se, že je opravdu nutné jít na úřad fyzicky, a případně si i domluvit konkrétní termín návštěvy. Vyhnete se tak rizikovému čekání ve frontě. Všechny dokumenty zasílejte primárně elektronicky či poštou. Zvýšená hygienická opaření musí dodržovat i zaměstnanci úřadu mezi sebou.


Obecné vymezení „Podmínek nenakažlivosti“

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 podmiňuje vstup do některých vnitřních či venkovních prostor a případně účast na hromadných akcích následujícími podmínkami:

(a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o 

i) osobu do dovršení věku 18 let
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (tuto skutečnost je třeba doložit záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo lékařským potvrzením; v obou případech musí být výslovně uvedeno, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit)
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud: 
1) v případě jednodávkového schématu neuplynula od aplikace první dávky očkovací látky doba 14 dnů, 
2) v případě dvoudávkového schématu dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od první dávky zároveň neuplynula maximální doba pro aplikaci druhé dávky, 3) v případě dvoudávkového schématu od aplikace druhé dávky očkovací látky neuplynula doba 14 dnů

(b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU i digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; přičemž za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití, nebo 

(c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního RAT na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 


(dále společně jen „Podmínky nenakažlivosti“)

Dne 22. 11. 2021 nabylo účinnosti nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN, které stanoví podmínky provádění RT-PCR vyšetření. Vyšetření prostřednictvím RT-PCR testu se provádí: 

(a) osobám do dovršení věku 18 let, 
(b) osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci (prokážou-li takovou skutečnost lékařskou zprávou nebo záznamem v Informačním systému infekčních nemocí), 
(c) osobám očkovaným proti onemocnění covid-19, pokud v případě jednodávkového schématu od aplikace první dávky neuplynula doba 14 dnů, nebo v případě dvoudávkového schématu druhá dávka dosud podána nebyla nebo od aplikace druhé dávky neuplynula doba 14 dnů (tuto skutečnost je třeba prokázat),
(d) osobám očkovaným proti onemocnění covid-19, které tuto skutečnost doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU i digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu. 
Vyšetření je hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze, pokud jsou tyto osoby účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Osoby uvedené pod písmeny (a) až (c) mohou vyšetření pomocí RT-PCR testu podstoupit maximálně 5x v kalendářním měsíci. Osoby uvedené pod písmenem (d) mohou vyšetření pomocí RT-PCR testu podstoupit maximálně 2x v kalendářním měsíci. U ostatních osob pod písmeny (a) až (d) neuvedených není provádění testů nadále hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.


Testování zaměstnanců a dalších osob

• Dne 17. 1. 2022 nabyde účinnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 1. 2022, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, týkající se testování zaměstnanců a dalších osob. Jedná se o obecné opatření obsahující shodné podmínky testování pro všechny zaměstnance, OSVČ, osoby, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby (dále jen „jednající osoby“), a osoby odsouzené k výkonu trestu ve věznicích na území ČR (dále jen „odsouzené osoby“), není-li stanoveno jinak v rámci jiného opatření Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra. V takovém případě se v rozsahu odlišné úpravy povinností uplatní pravidla stanovená v těchto speciálních opatřeních (kupříkladu ve vztahu k zaměstnancům školy, režim testování zaměstnanců školy je upraven samostatným mimořádným opatřením týkajícím se screeningového testování),
• není-li stanoveno jinak, všichni zaměstnavatelé jsou povinni zajistit na pracovišti pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlého antigenního testu (dále jen „RAT“) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí 2x za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště,
• všichni zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele RAT podstoupit ve stanovené frekvenci, 
• pokud zaměstnanec odmítne RAT podstoupit, zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zároveň musí zaměstnavatel zajistit organizačním opatřením omezení setkávání takového zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti na nezbytnou míru 
• odmítne-li zaměstnanec podstoupit RAT, musí v takovém případě:
(a) mít po celou dobu přítomnosti na pracovišti nasazen prostředek ochrany dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,
(b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob, je-li to vzhledem k povaze práce možné, a
(c) stravovat se odděleně od ostatních osob (po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest)
• stejnou povinnost sebetestování pomocí RAT na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 mají ve stejné frekvenci všechny OSVČ, které vykonávají hlavní samostatně výdělečnou činnost na území ČR, všechny jednající osoby, u nichž testování zajistí právnické osoby, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu, a dále všechny odsouzené osoby zařazené do práce v rámci věznice nebo u jiného subjektu, u nichž pravidelné testování zajistí Vězeňská služba. Podmínka časového odstupu mezi testy v rámci jednoho týdne platí obdobně.
• preventivní RAT nemusí podstoupit: 
(a) zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze své práce nesetkávají na svém pracovišti s třetími osobami (s výjimkou osob ze společné domácnosti),
(b) zaměstnanci, kteří nevykonávají práci na pracovišti,
(c) OSVČ, které se v místě výkonu své činnosti nesetkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ze společné domácnosti),
(d) jednající osoby, které se v místě výkonu své činnosti nesetkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ze společné domácnosti), 
(e) osoby, které podstoupily v posledních 72 hodinách RT-PCR test s negativním výsledkem,
(f) osoby, které podstoupily v posledních 24 hodinách RAT, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,
(g) osoby, které podstupují preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu;

Skutečnosti uvedené pod písmeny (e), (f) a (g) je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat:
(a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
(b) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování;

Stejnou povinnost prokázat tyto skutečnosti mají jednající osoby vůči právnické osobě, jejíž jsou orgány nebo členy orgánů.
• zaměstnavatelé, kteří zajišťují testování pro své zaměstnance, OSVČ a právnické osoby, které zajišťují testování pro jednající osoby, mají povinnost: 
(a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů (datum testování, jména testovaných osob),
(b) zaslat nejpozději následující den po testování místně příslušenému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, formou elektronického hlášení (seznam obsahuje stejné údaje jako evidence dle písmene (a) + kontaktní telefonní číslo testované osoby);
• je-li zaměstnanec pozitivní, je povinen: 
(a) bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2,
(b) opustit pracoviště,
(c) poskytnout součinnost místně příslušenému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání 5 dnů ode dne provedení testu,
(d) do doby nařízení karantény má tato osoba povinnost nosit respirátor třídy FFP2 a zamezit kontaktu s ostatními osobami, pokud je to možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu;
• jsou-li pozitivní OSVČ nebo jednající osoby, mají povinnost opustit místo, kde vykonávají svou činnost (nejde-li o jejich bydliště). Povinnosti uvedené u zaměstnanců pod písmeny (c) a (d) se uplatní obdobně,
• je-li pozitivní odsouzená osoba, věznice zajistí její oddělené umístnění od bezinfekčních odsouzených,
• zaměstnanci, OSVČ a jednající osoby musí následně první den po skončení karantény, kdy budou přítomni na pracovišti, nebo v místě výkonu činnosti, podstoupit RAT, který si sami provedou nebo jim bude proveden na pracovišti, nebo v místě výkonu činnosti. Takové testování je povinen zajistit pro zaměstnance zaměstnavatel, pro jednající osoby právnická osoba, jejíž jsou orgánem nebo členem orgánu, 
• pokud zaměstnanci, OSVČ, jednající osoby nebo osoby odsouzené podstoupili v době po pozitivním výsledku RAT v rámci preventivního testování vyšetření prostřednictvím RT-PCR testu s negativním výsledkem, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí


Obecné podmínky ochrany dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ve znění jeho změny ze dne 12. 11. 2021 č.j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN je stanovena povinnost pro všechny osoby v některých vyjmenovaných vnitřních prostorech, jako jsou například prodejny, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, prostředky veřejné dopravy a knihovny, mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. 

V ostatních vnitřních prostorech, mimo bydliště nebo místa ubytování, platí povinnost mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest, pokud na stejném místě ve stejný čas dochází ke kumulaci alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Z této povinnosti je stanovena celá řada výjimek, například. pro účastníky správních řízení, osoby při cvičení v době tréninku, moderátory, osoby při pořizování portrétní fotografie apod. Výjimku z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest pak mají i osoby, které je nesmí nosit ze závažných zdravotních důvodů a jsou toto schopné prokázat lékařským potvrzením, v takovém případě však musí mít nasazený jiný prostředek ochrany dýchacích cest dle lékařského potvrzení.

Zároveň platí obecná výjimka z povinnosti mít nasazen ochranný prostředek pro zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, pokud zákazník sedí u stolu, pro osoby mimo provozovny stravovacích služeb pak na dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů. 

(dále společně jen „Obecné podmínky ochrany dýchacích cest“)


Ochrana dýchacích cest na pracovišti

• s účinností od 1. 11. 2021 bylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno mimořádné opatření ze dne 27. 10. 2021, č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, kterým byla zavedena povinnost pro všechny osoby ve vnitřních prostorech, tedy i na pracovištích, mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, pokud na stejném místě a ve stejný čas dochází ke kumulaci alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, jestliže nejde výlučně o členy jedné domácnosti
• uvedená povinnost se nevztahuje na zaměstnance v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby (mají samostatnou kancelář)
• zároveň se uvedená povinnost nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo výkonu jiné obdobné činnosti v souladu s přijatými technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem, a to za předpokladu, že mají nasazen alespoň jiný ochranný prostředek, kterými jsou obličejová maska nebo obdobný prostředek splňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN RN 14683+AC, které brání šíření kapének
• výjimku z povinnosti nosit respirátor pak mají zejména osoby, které jej nesmí nosit ze závažných zdravotních důvodů a jsou toto schopné prokázat lékařským potvrzením, v takovém případě však musí mít nasazený jiný prostředek ochrany dýchacích cest dle lékařského potvrzení
• zmíněnou ochranu dýchacích cest (respirátor) lze mimo provozovny stravovacích služeb sundat na dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
• zaměstnavatel je povinen vybavit své zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu, což neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (tedy zejména home-office)

Povinnost zaměstnavatelů vyžadovat po zaměstnancích negativní test při návratu ze zahraničí

• na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 10. 2021 stanovující podmínky vstupu na území ČR, č.j. MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN, bylo s účinností od 27. 10. 2021 zrušeno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2021, č.j. MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN ve znění ze dne 27. 9. 2021 a dne 29. 9. 2021, které stanovilo povinnost zaměstnavatelů za určitých podmínek vyžadovat po zaměstnanci test při návratu ze zahraničí, v současné době proto tato povinnost již neplatí 

Veřejné či soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako zejména spolkové, taneční, sportovní, kulturní, tradiční a jiné akce či jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, oslavy
organizátor smí umožnit v jeden čas přítomnost maximálně 100 osob, pokud jsou dodrženy následující podmínky:
• žádný z účastníků nesmí vykazovat klinické příznaky covid-19
• v případě akcí, kde je přítomno v jeden čas nad 20 osob, musí účastníci splňovat Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 12 let) a splnění těchto podmínek musí účastníci na místě prokázat 
• v případě regulovaného vstupu je organizátor povinen splnění Podmínek nenakažlivosti kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace „čTečka“ a účastník je povinen splnění podmínek prokázat. Pokud osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci
• splnění Podmínek nenakažlivosti se nevyžaduje:
i) účastní-li se akce v rámci vzdělávání výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, nebo pokud organizátor zajistí oddělený prostor zvlášť pro žáky každé jedné školy; 
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (telefonní číslo).

Tuto evidenci musí organizátor uchovávat alespoň 30 dní ode dne konání aktivity; nebo 
iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob 
iv) jde-li o účast na pohřbu, a to bez omezení počtu osob
• při účasti na veřejné či soukromé akci ve vnějších prostorech, které se účastní v jednom čase více jak 30 osob, které netvoří společnou domácnost a které mezi sebou nedodržují rozestupy 1,5 m, musí mít účastníci nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC. Jde-li o vnitřní prostory, platí povinnost mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest vždy bez ohledu na počet účastníků
• v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy je organizátor povinen vést evidenci účastnících se osob (jméno, příjmení, telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů. Jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (sportovní utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být přítomno v jeden čas na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 12 let věku). Pro účely těchto aktivit má negativní výsledek RT-PCR testu platnost 7 dní. Organizátor je povinen Podmínky nenakažlivosti u osob kontrolovat a tyto osoby jsou povinny je prokázat. Pokud osoba splnění Podmínek nenakažlivosti neprokáže, nesmí organizátor takové osobě umožnit účast na těchto aktivitách.
• organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat, pokud je ve skupině nejvýše 50 osob a mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru. Opět platí podmínka splnění Podmínek nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 12 let věku) a absence klinických příznaků onemocnění covid-19. Organizátor je povinen kontrolovat splnění podmínek a účastnící se osoby jsou povinny splnění podmínek prokázat. Pokud účastnící se osoba splnění Podmínek nenakažlivosti neprokáže, nesmí organizátor takové osobě umožnit účast na této aktivitě. Organizátor je opět povinen vést evidenci účastníků po dobu 30 dnů.
• pravidla uvedená v této části se neuplatní v případě zasedání zastupitelstev, jelikož z předchozích stanovisek ministerstva vnitra vyplývá, že zastupitelstva lze považovat za orgán veřejné moci. Na zasedání se však uplatní obecná pravidla pro pobyt uvnitř budov, zejména povinnost mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.


Kulturní akce a sportovní utkání s diváky, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě s výjimkou vzdělávacích akcí a zkoušek, které jsou součástí vzdělávání dle školského zákona nebo zákona o vysokých školách, nejde-li o akademický obřad

• organizátor nesmí umožnit přítomnost více než 1 000 diváků na akci
• zakazuje se účast na akci divákům, kteří vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
• v případě, že je přítomno na akci v jeden čas více než 20 diváků, musí všichni diváci, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, splňovat
Podmínky nenakažlivosti (Podmínky nenakažlivosti nemusí splňovat žáci a studenti a je dozorující osoby jedné školy, kteří se akce účastní v rámci vzdělávání, nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali vždy jiné prostory než ostatní účastníci)
• účastník takové akce musí splnění podmínek organizátorovi prokázat a organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace „čTečka, jinak se účastník akce nemůže zúčastnit.
• osoby účastnící se kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě a dále diváci přítomní na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních musí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC
• vzdálenost diváků od jeviště (sportovní plochy) musí být alespoň 2 metry a všichni diváci musí být usazeni, to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek


Povinnost oznámit konání hromadných akcí

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN, jsou s účinností ode dne 19. 7. 2021 povinni pořadatelé organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici s následujícím předstihem:
• v případě akcí konaných do 22. 7. 2021 včetně bezodkladně,
• v případě akcí konaných od 23. 7. 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce
V oznámení je třeba uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.


Svatby a pohřby

• účast na svatbách do 30 osob je bez omezení, pro více osob platí omezení platná pro spolkové, sportovní a jiné akce, jak jsou uvedena výše
• účast na pohřbech je bez omezení bez ohledu na počet účastnících se osob
• v případě svateb i pohřbů nesmí účastník vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19
• snoubenci k okamžiku sňatečného obřadu a další osoby tomu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné mají výjimku z Obecné podmínky ochrany dýchacích cest (respirátoru), a to včetně pořízení fotografií novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti  a dalšími blízkými osobami 
• mimo uvedenou výjimku platí pro svatby a pohřby Obecné podmínky ochrany dýchacích cest


Prodej na tržištích

• odstup mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy musí být alespoň 2 metry
• u každého prodejního místa musí být dezinfekční prostředek
• v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci 
i) jsou-li na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, aby byly osoby usazeny tak, aby mezi nimi byl odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou osob sedících u stejného stolu, přičemž u jednoho stolu sedí maximálně 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti. V případě stolu s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob (s výjimkou členů společné domácnosti) musí být rozestup alespoň 1,5 metru;
ii) zákazník, který, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, není schopen na místě prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti, nesmí konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci.


Provoz stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů včetně diskoték, heren a kasin 

• zákazník může do vnitřních a vnějších prostor provozovny (s výjimkou provozoven stravovacích služeb nesloužících pro veřejnost a prodeje jídla s sebou, pokud toto jídlo není konzumováno zákazníkem ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny) vstoupit pokud:
1. nevykazuje klinické příznaky covid-19, a
2. s výjimkou osob mladších 12 let splňuje Podmínky nenakažlivosti
• provozovatelé uvedených provozoven jsou povinni kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace „čTečka Podmínky nenakažlivosti při vstupu do prostoru provozovny a neumožňují-li to provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby,
• návštěvník je povinen Podmínky nenakažlivosti provozovateli prokázat. Pokud návštěvník podmínky při vstupu do provozovny provozovateli neprokáže, provozovatel nesmí takovou osobu do prostor provozovny vpustit. V případě, že ke kontrole Podmínek nenakažlivosti dochází až před poskytnutím služby, zakazuje se provozovateli poskytnout takové osobě službu, 
• zákazníci musí být vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, toto pravidlo se však nepoužije v případě hudebních a tanečních klubů a diskoték
• u stolu smí sedět nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru),
• provozovatel nesmí do provozovny vpustit více osob, než je míst k sezení, toto pravidlo se však nepoužije v případě hudebních a tanečních klubů a diskoték
• provozovatel musí aktivně bránit ve vnějších i vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, 
• při vstupu do vnitřních i vnějších prostor provozovny musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel musí zajistit dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a dotykových ploch, 
• provozovatel musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace provozovatel zajistí, aby nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
• produkce živé hudby je možná pouze se vzdáleností zákazníků od místa vystupujícího minimálně 2 m,
• dále je stanovena informační povinnost ze strany provozovatele o podmínkách a pravidlech vstupu u vstupu a v provozovně,
• osoby ve vnitřních prostorech musí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC. Prostředek ochrany dýchacích cest mohou sejmout na dobu nezbytně nutnou pro konzumaci pokrmů včetně nápojů.

Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
l
ze provozovat pouze za těchto podmínek:
• provoz je omezen na 100 osob v jeden čas,
• provozující subjekt, poskytovatel služby nebo organizátor musí vést evidenci osob pro epidemiologické účely v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
• aktivit se nesmí účastnit osoby vykazující klinické příznaky covid-19,
• v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, musí účastník (s výjimkou osob mladších 12 let) prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti a organizátor musí splnění těchto podmínek před zahájením uvedené aktivity kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace „čTečka a případně účastníkům, kteří je nesplňují, neumožnit účast. Podmínky nenakažlivosti musí splňovat i osoby podílející se na zabezpečení akce, jsou-li současně přítomny na místě konání akce. Trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění Podmínek nenakažlivosti ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Splnění Podmínek nenakažlivosti se nevyžaduje, účastní-li se uvedených aktivit výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu,
• je-li organizátorovi vícedenní akce oznámen pozitivní výsledek RT-PCR testu provedeného u účastnící se nebo jinak přítomné osoby, musí zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce. Osoba starší 18 let věku musí akci neprodleně opustit. V případě osoby mladší 18 let věku musí organizátor bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, dále kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví a předat mu seznam účastníků vícedenní akce.


Provoz knihoven 

pro provoz knihoven platí obdobná pravidla jako pro prodej v maloobchodních prodejnách:
• maximálně 1 osoba na 10 m2 prodejní plochy (u prodejen s menší prodejní plochou se nezapočítává doprovod mladší 15 let a doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZP, nezávisle na ploše se nezapočítává doprovod mladší 12 let)
• zajištění řízení front s 1,5 m rozestupy (a to jak uvnitř, tak i vně provozovny), zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu
• zajištění dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
• informování zákazníků o uvedených pravidlech
• zajištění maximální cirkulace vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace provozovatel zajistí, aby nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
Při výpočtu prodejní plochy se započítává část určená pro zákazníky, tj. plocha, kam mají zákazníci přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači, nezahrnují se do ní však kanceláře, sklady, přípravny, dílny a podobně.
U knihoven se uplatní Obecné podmínky ochrany dýchacích cest.


Omezení poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb

• poskytovatelé uvedených ubytovacích služeb musí při vstupu a uvnitř provozoven ubytovacích služeb zajistit možnost dezinfekce rukou a zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
• osoba, která hodlá využít uvedených ubytovacích služeb, nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí nadále splňovat Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 12 let věku),
• poskytovatel ubytovací služby nesmí poskytnout osobě, která (s výjimkou dětí do 12 let věku) nesplňuje Podmínky nenakažlivosti. Poskytovatel je povinen splnění těchto podmínek před zahájením ubytování kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace „čTečka a osoba, která hodlá ubytovacích služeb využít, je povinna splnění těchto podmínek prokázat. Pokud osoba splnění těchto podmínek neprokáže, poskytovatel takové osobě ubytování nemůže poskytnout. Osoby splňující Podmínky nenakažlivosti lze ubytovat nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti. 
• pokud osoba nesplňuje Podmínky nenakažlivosti, lze jí ubytovací služby poskytnout:
(a) pokud se ubytuje z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,
(b) pokud se ubytuje z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
(c) pokud se ubytuje za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,
(d) pokud již je ubytována ke dni nabytí účinnosti mimořádného opatření ze dne 29. 12. 2021, tedy k 3. 1. 2022, a to nejdéle na dobu sjednanou před účinností mimořádného opatření.

V těchto případech musí daná osoba namísto Podmínek nenakažlivosti prokázat, že absolvovala RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin.
• pokud osoba vykazuje příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňuje Podmínky nenakažlivosti, lze jí ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:
(a) pokud jí byla nařízena izolace nebo karanténa,
(b) pokud se nachází v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.


Omezení návštěv zoologických a botanických zahrad (i arboret a parků s regulovaným vstupem), muzeí, galerií, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, veletrhů

• organizátor akce nebo provozovatel prostor může využít takovou kapacitu vnitřního prostoru objektu, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru, a návštěvníci jsou povinni tyto rozestupy dodržovat (nejde-li o členy společné domácnosti, žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby)
• na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí je zakázána účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, Podmínky nenakažlivosti (splnění Podmínek nenakažlivosti není vyžadováno, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby), přičemž organizátor je povinen splnění podmínek před zahájením prohlídky kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace „čTečka a účastníci jsou povinni je prokázat. Pokud osoba splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce
• ve vnitřních prostorech musí všechny osoby mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC


Školská zařízení

Dne 23. 12. 2021 bylo vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN, týkající se screeningového testování ve školách a podmínek pro osobní přítomnost dětí, žáků a zaměstnanců školy na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb účinné od 3. 1. 2022. 

Testování zaměstnanců školských zařízení a jejich přítomnost na pracovišti

• dne 23. 12. 2021 bylo vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN, týkající se screeningového testování ve školách a podmínek pro osobní přítomnost dětí, žáků a zaměstnanců školy. Režim testování zaměstnanců školy je tak upraven tímto mimořádným opatřením a nevtahuje se na ně v mezích této speciální úpravy obecné opatření týkající se testování zaměstnanců a dalších osob, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN.
• pro osobní přítomnost zaměstnanců školy, školských zařízení a školních jídelen/výdejen se tedy použijí obdobné podmínky, jako pro žáky, tedy že musí splnit podmínku doložení provedeného RT-PCR testu nebo RAT s negativním výsledkem nebo podstoupení RAT ve škole s negativním výsledkem. Při nesplnění těchto podmínek se neuplatní Obecné podmínky ochrany dýchacích cest a zaměstnanec tak musí mít nasazen ve vnitřních prostorech vždy, ve vnějších při rozestupech menších než 1,5 m, respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest. Ve výjimečných případech, kde je nezbytné, aby dítě nebo žák viděl při vzdělávání na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek ochranný štít, dodrží-li vzdálenost od dětí alespoň na 1,5 m. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí pedagogický pracovník udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 m.

Výjimka z mimořádného opatření omezujícího maloobchodní prodej a služby ohledně používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a používání umělých koupališť dětmi či žáky.

• na děti a žáky se vztahuje výjimka z mimořádného opatření týkajícího se omezení maloobchodního prodeje a služeb ze dne 29. 12. 2021. Ti tak nemusí provozovateli prokazovat splnění Podmínek nenakažlivosti, jedná-li se o tělesnou výchovu v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Stejná výjimka se uplatní v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, jsou-li v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory.


Podmínky pro osobní účast dětí a žáků na výuce

Dne 3. 1. 2022 nabylo účinnosti nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 12. 2021, č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN, týkající se screeningového testování ve školách a podmínek pro osobní přítomnost dětí, žáků a zaměstnanců školy na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb. 

Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální nebo žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy, umožní školské zařízení osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud splní některou z těchto podmínek:

(a) dítě podstoupí v následujících termínech preventivní antigenní test, který si provede samo nebo který mu provede jiná osoba a tento test mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
o termíny pro testování jsou v období od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud pondělí nebo čtvrtek není vyučovacím dnem, provádí se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni. Následně se preventivní testování provádí 17. 1. 2022 a pak následně každé pondělí. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu v tomto období pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
o pokud škola nahrazuje testování antigenními testy provedením RT-PCR testů, pak se preventivní testování provádí kterýkoliv vyučovací den v týdnu ve frekvenci jednou za 7 dní. Pokud nebude den testování vyučovacím dnem, provede se preventivní testování jiný vyučovací den v týdnu 
o testování se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy, není-li dítě v termínu testování ve škole, provede se test v den jeho příchodu
o škola může nahradit testování antigenními testy provedením testů RT-PCR, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení tohoto testu zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb dle seznamu vedeného Státním zdravotnickým ústavem, RT-PCR test v takovém případě lze nahradit doložením výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 24 hodin, takovou náhradu lze však připustit pouze, pokud je výsledek doložen v termínu, kdy by bylo prováděno běžné testování antigenními testy. Nahrazuje-li škola testování antigenními testy prováděním RT-PCR testu, použijí se ustanovení stanovující podmínky pro testování pomocí RAT obdobně s výjimkou ustanovení týkajících se informační povinnosti školy pro případ indikace pozitivního výsledku. Informační povinnost v případě provádění RT-PCR testu přechází na samotné dítě, žáka nebo jejich zákonné zástupce, kteří jsou povinni o pozitivním výsledku testu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Tento poskytovatel je pak následně povinen dítěti nebo žákovi nařídit izolaci. Škola má pouze povinnost bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásit agregované údaje o provedeném testování u dítěte nebo žáka do aplikace COVID forms App.
(b) případně doloží, že absolvovalo nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvovalo nejdéle před 24 hodinami RAT provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem
(c) pokud dítě nepodstoupí preventivní testování ani nedoloží uvedené podmínky, neuplatní se u něj Obecné podmínky ochrany dýchacích cest a musí mít po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo venkovním prostředí, jestliže není možné zajistit rozestupy 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) s tím, že děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (chirurgická rouška)
o v takovém případě jsou děti či žáci omezeni ve výuce tak, že (i) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy; (ii) nesmí zpívat, pokud nelze dodržet odstup 2 m od ostatních osob, (iii) používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test, je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, (iv) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru, takovém případě nemusí mít prostředek dýchacích cest; dodržování těchto podmínek je škola povinna zajistit
o dodržování těchto pravidel je škola povinna zajistit
o děti či žáci rovněž nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou
o výjimku z povinnosti ochrany dýchacích cest mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, případně osoby, které nemohou mít ochranný prostředek nasazený ze závažných zdravotních důvodů a tuto skutečnost prokáží lékařským potvrzením, v takovém případě však musí mít nasazenu roušku, jestliže lékařské potvrzení nevylučuje užití jakéhokoliv ochranného prostředku dýchacích cest
• škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo povolené k použití laickou osobou Ministerstvem zdravotnictví
• pro účely osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve školském zařízení se podmínka podstoupení vyšetření na přítomnost onemocnění covid-19 považuje za splněnou, pokud osoba doloží čestné prohlášení o negativním výsledku preventivního antigenního testu provedeném ve škole, přičemž čestné prohlášení není třeba, vykonává-li činnost školy a školského zařízení jedna právnická osoba
• škola je o provádění testů povinna informovat děti (žáky) i jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance, a to o způsobu provádění a dalších pravidlech
• v případě pozitivního preventivního antigenního testu žáka je škola povinna tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci. Škola v tomto směru vystaví dítěti (žákovi) potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze mimořádného opatření ze dne 23. 12. 2021 týkající se screeningového testování. Toto potvrzení musí obsahovat název právnické osoby vykonávající činnost školy, IČO osoby, IZO, kontaktní osobu školy a její telefonní číslo, jméno a příjmení testovaného dítěte (žáka) a jeho rodné číslo, datum a čas provedení testu a podpis ředitele školy (jím pověřené osoby). Dítě (žák) je povinno opustit školu, případně musí být školou bezodkladně oddělen od ostatních osob až do vyzvednutí zákonným zástupcem, nemůže-li samostatně opustit školu
• škola po získání výsledků preventivních RAT zašle příslušné krajské hygienické stanici (tedy Hygienické stanici hl. města Prahy) prostřednictvím aplikace Covid Forms Application elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí (žáků), kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek preventivního RAT s uvedením jejich jména a příjmení, kontaktního telefonního čísla, rodného čísla, data narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adresy, státním občanství, obci bydliště a PSČ a datu provedení tohoto testu, a IČO školy. Není-li z technických důvodů možné takto postupovat, škola nejpozději do konce dne provedení preventivních RAT ve škole vyrozumí zákonné zástupce dětí (žáků), které měly pozitivní výsledek RAT, nebo zletilé žáky, kteří měli pozitivní výsledek RAT, o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR
• na základě zaslání elektronického souboru s vybranými daty školou prostřednictvím aplikace Covid Forms Application příslušná hygienická stanice (Hygienická stanice hl. města Prahy) vystaví žádanku na konfirmační RT-PCR test všem dětem (žákům), které byly uvedeny v seznamu zaslaném školou prostřednictvím výše zmíněné aplikace
• všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního RAT jsou povinny bez zbytečného odkladu po obdržení informace o vystavení žádanky nebo vyrozumění od školy (není-li v technických možnostech školy zaslat elektronický formulář příslušné hygienické stanici) podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu. Pokud jde o situaci, kdy o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu vyrozumívá škola zákonné zástupce dětí (žáků) nebo samotné zletilé žáky, je zákonný zástupce nebo zletilý žák povinen předložit poskytovateli zdravotních služeb potvrzení školy o pozitivním výsledku testu
• poskytovatel zdravotních služeb je povinen bezodkladně vystavit osobě, které se předložené potvrzení týká, žádanku na konfirmační RT-PCR test v Informačním systému infekčních nemocí v modulu elektronické žádanky, vyznačit, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po pozitivním výsledku preventivního RAT určeného pro sebetestování a uvést IČO dané školy. Ihned po vystavení žádanky je poskytovatel zdravotních služeb povinen provést konfirmační RT-PCR test
• je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, jsou dítě, žák nebo jejich zákonný zástupce povinni o pozitivním výsledku testu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který je povinen nařídit dítěti (žákovi) izolaci
• pokud má dítě nebo žák pozitivní výsledek RAT, škola po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu umožní osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb těm dětem nebo žákům, kteří 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení byli s tímto dítětem nebo žákem s pozitivním výsledkem v jedné třídě, oddělení nebo skupině, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test s negativním výsledkem, u těchto žáků je tedy zavedena povinnost denního preventivního antigenního testování, pro které platí obdobná pravidla jako pro běžné screeningové testování. V takovém případě škola rovněž zajistí, že tyto děti nebo žáci v období do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu dodržují režimová opatření spočívající ve vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků. Opět platí podmínka, že jsou tito žáci nebo děti povinni mít ve vnitřních prostorách vždy, ve vnějších prostorách v případě, že nejde dodržet rozestup 1,5 m, nasazen respirátor nebo obdobný prostředek, s výjimkou dětí do 15 let věku, kteří mohou takový prostředek nahradit chirurgickou rouškou a dále osob s poruchou intelektu, poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou, se závažnou alterací duševního stavu nebo osob, které nemohou nosit prostředek ochrany dýchacích cest z jiných závažných důvodů, pokud takovou skutečnost prokáží
• pokud má dítě (žák) nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před provedením RT-PCR testu pro případ, že nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního RT-PCR testu, osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte (žáka), zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen oznámit pozitivní výsledek testu škole.
• škola následně telefonicky nebo e-mailem informuje příslušnou hygienickou stanici (Hygienickou stanici hl. města Prahy) o takové skutečnosti. Dále škola zašle krajské hygienické stanici prostřednictvím aplikace Covid Forms Application elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí (žáků) a zaměstnanců školy, kteří byli vyhodnoceni ve spolupráci s hygienickou stanicí jako epidemiologicky významný kontakt dítěte (žáka) a pracovníka s uvedením jejich údajů shodných s těmi, jež jsou uvedeny výše v rámci zaslání elektrického formuláře. Hygienická stanice provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik, a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy. V ohnisku nákazy může nařídit preventivní screeningové testování dětí (žáků) a zaměstnanců školy, škola je povinna poskytnout hygienické stanici výše zmíněné údaje o těchto osobách.
• Škola musí zajistit, aby osoby podílející se na testování žáků používaly ochranu dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)


Ochrana dýchacích cest

• žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest, je-li na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 žáků a studentů. Výjimkou jsou ti žáci a studenti, kteří nepodstoupí preventivní testování ani nedoloží splnění podmínek. Ti musejí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest po celou dobu vyučování
• v ostatních případech (při pohybu po učebnách, chodbách a jiných společných prostorech) se uplatní Obecné podmínky ochrany dýchacích cest – žáci a studenti jsou povinni mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou případů, kdy lze ochranný prostředek sejmout po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů a dalších obecných výjimek z této povinnosti (lékařské potvrzení, omezení u osob s poruchou intelektu atd.)
• žáci základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáci prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři věku mohou nosit i jiné ochranné prostředky než respirátory, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (rouška)
• děti, žáci, studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje) mají výjimku z Obecných podmínek ochrany dýchacích cest 
• výjimka z Obecných podmínek ochrany dýchacích cest rovněž platí pro zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 1,5 metru mezi osobami
• výjimku z Obecných podmínek ochrany dýchacích cest mají dále pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a dále pedagogičtí pracovníci a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.


Tábory, školy v přírodě a jiné rekreační pobyty dětí

• pro konání táborů se použijí podmínky pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jak jsou uvedeny v první části týkající se omezení maloobchodu a služeb
• pro osoby zúčastněné na zotavovacích a jiných akcích mladší 18 let je dána výjimka z Obecných podmínek ochrany dýchacích cest v době pobytu a pohybu ve vnějších a vnitřních prostorech konání akce (areál tábora) a v přírodě, to však za podmínky, že se v místě nekoná jiná hromadná akce
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat