Aktuální stav mimořádných opatření dle změn účinných od 19. 7. 2021


Aktuální stav opatření ohledně onemocnění Covid-19 týkajících se fungování městské části Praha 8 a jí zřízených příspěvkových organizací. Od 26. června 2021 nabyla účinnosti nová opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.06.2021 týkající se omezení maloobchodu a služeb. Od 01.07.2021 nabylo účinnosti nové opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se provozu škol a školských zařízení.


Chod úřadu

Pro účely online komunikace s úřady si také můžete zřídit datovou schránku. Datovou schránku lze zřídit na jakékoliv pobočce Czech POINT. Pokud máte eObčanku, datovou schránku si lze zřídit online:

Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Pokud už jdete na úřad osobně, je nutné mít po celou dobu roušku či respirátor, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy. Dodržujte odstupy nejen ve frontě, ale i při komunikaci s úředníky. Ve vnitřních prostorech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně jak 2 metry, platí povinnost nosit chirurgickou roušku, respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Před návštěvou je dobré nejprve na úřad zavolat, ujistit se, že je opravdu nutné jít na úřad fyzicky, a případně si i domluvit konkrétní termín návštěvy. Vyhnete se tak rizikovému čekání ve frontě. Všechny dokumenty zasílejte primárně elektronicky či poštou. Zvýšená hygienická opaření musí dodržovat i zaměstnanci úřadu mezi sebou.


Obecné vymezení „Podmínek nenakažlivosti“

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, ze dne 25.06.2021, které bylo s účinností od 09.07.2021 změněno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, podmiňuje vstup do některých vnitřních či venkovních prostor případně účast na některých akcích následujícími podmínkami:

(a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
(b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
(c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, nebo
ii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
(d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
(e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
(f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 
(g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 


(dále společně jen „Podmínky nenakažlivosti“)


Testování veřejných zaměstnanců

• i nadále platí, že od 17.03.2021 (resp. u veřejných zaměstnavatelů pod 50 zaměstnanců od 30.03.2021) nesmí být na pracoviště vpuštěn zaměstnanec, který v posledních 7 dnech nepodstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem
• S účinností od 01.07.2021 je povinnost testování zaměstnanců zrušena na základě opatření MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN. Po 30.6. tedy již veřejní zaměstnanci nemusí být testovaní.


Ochrana dýchacích cest na pracovišti

• s účinností od 15.06.2021 byla Ministerstvem zdravotnictví vydána změna mimořádného opatření ze dne 07.06.2021, č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, na základě které byla pro celé území ČR stanovena výjimka z povinnosti nošení ochrany dýchacích cest pro zaměstnance, kteří vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, jestliže není zaměstnavatelem určeno na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření jinak.


Veřejné či soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob, jako zejména spolkové, taneční, sportovní, tradiční a jiné akce či jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, oslavy

možno maximálně 10 osob, nebo 1000 venku a 500 uvnitř, pokud jsou dodrženy následující podmínky:

• žádný z účastníků nesmí vykazovat příznaky COVID-19
• v případě akcí nad 10 osob musí účastníci prokázat Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 6 let)
• v případě regulovaného vstupu je organizátor povinen splnění Podmínek nenakažlivosti kontrolovat a účastník je povinen splnění podmínek prokázat.
• z uvedeného platí výjimky např. pro svatby či pohřby do 30 osob, sportovní přípravu amatérských i profesionálních sportovců, shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím, sportovní utkání, zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudy či pro pěvecké sbory. Pro tyto činnosti jsou stanoveny zvláštní podmínky.
• uvedená výjimka se dle našeho názoru uplatní i v případě zasedání zastupitelstev, jelikož dle předchozích stanovisek Ministerstva vnitra vyplývá, že zastupitelstva lze považovat za orgán veřejné moci, na zasedání se však uplatní obecná omezení pro pobyt uvnitř budov, tedy zejména povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest splňující podmínky dané opatřením s účinností alespoň 94%.


Kulturní akce a sportovní utkání s diváky, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě

• maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; v sektorech na stání se divákům nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
• maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni;
• v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo
• osoby nesmí vykazovat příznaky COVID-19 a musí (s výjimkou osob mladších 6 let) prokázat Podmínky nenakažlivosti, účastník takové akce musí splnění podmínek organizátorovi prokázat a organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat, jinak se účastník akce nemůže zúčastnit
• vzdálenost od jeviště (sportovní plochy) musí být alespoň 2 metry


Povinnost oznámit konání hromadných akcí

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN, jsou s účinností ode dne 19. 7. 2021 povinni pořadatelé organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici s následujícím předstihem:
• v případě akcí konaných do 22.07.2021 včetně bezodkladně,
• v případě akcí konaných od 23.07.2021 nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

V oznámení je třeba uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.


Svatby a pohřby

• svatby a pohřby do 30 osob jsou bez omezení, pro více osob platí omezení platná pro spolkové, sportovní a jiné akce, jak jsou uvedena výše
• snoubenci k okamžiku sňatečného obřadu a další osoby tomu přítomné mají výjimku z obecné povinnosti nošení ochranného prostředku dýchacích cest (respirátoru), a to včetně pořízení fotografií novomanželů
• mimo uvedenou výjimku platí pro svatby a pohřby obecná pravidla pro nošení ochranného prostředku dýchacích cest
• svatby a pohřební hostiny mají výjimku ze zákazu živé hudby a tance


Prodej na tržištích

• odstup mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy musí být alespoň 2 metry
• u každého prodejního místa musí být dezinfekční prostředek
• v případě prodeje nápojů a pokrmů určených k bezprostřední konzumaci musí být zákazníci rozesazeni tak, aby je od sebe dělil odstup alespoň 1,5 m, pokud sedí u jednoho stolu, tak tam může být max. 4 osoby (s výjimkou příslušníků společné domácnosti), v případě stolu s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob (s výjimkou členů společné domácnosti) musí být rozestup alespoň 1,5 m
• provozovatel musí aktivně bránit shromažďování osob ve vzdálenosti menší 1,5 m


Provoz stravovací služeb, hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů včetně diskoték, heren a kasin 

• zákazník může do provozovny (s výjimkou provozoven nesloužících pro veřejnost) vstoupit pokud:
1. nevykazuje příznaky COVID-19
2. s výjimkou osob mladších 6 let splňuje Podmínky nenakažlivosti
• zákazníci musí být vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
• u stolu smí sedět nejvíce 4 osoby s výjimkou osob ze společné domácnosti (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru),
• provozovatel nesmí do provozovny vpustit více osob, než je míst k sezení 
• provozovatel musí aktivně bránit v prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, 
• na vstupu do podniků a v provozovně musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel musí zajistit dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a dotykových ploch, 
• provozovatel musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 
• je zakázán tanec s výjimkou svateb, prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství a hostiny po pohřbech, produkce živé hudby je možná pouze se vzdáleností zákazníků od místa vystupujícího minimálně 2 m
• dále je stanovena informační povinnost ze strany provozovatele u vstupu a v provozovně

Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

lze provozovat pouze za těchto podmínek:

• provoz je omezen na 500 osob ve vnitřních prostorech a 1000 osob ve vnějších prostorech
• provozující subjekt nebo organizátor musí vést evidenci osob pro epidemiologické účely v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby
• aktivit se nesmí účastnit osoby vykazující klinické příznaky COVID-19
• v případě, že je počet účastníků vyšší než 10 osob musí účastník (s výjimkou osob mladších 6 let) prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti a organizátor musí splnění těchto podmínek kontrolovat a případně účastníkům, kteří je nesplňují, neumožnit účast
• v případě aktivit neměnného kolektivu je třeba tyto podmínky prokazovat 1x za 7 dnů, v případě že akce trvá nepřetržitě déle jak 1 den, musí být splnění podmínek prokazováno při nástupu a následně každých 7 dnů
• uvedené podmínky se vztahují i na osoby podílející se na zabezpečení akce


Provoz knihoven

pro provoz knihoven platí obdobná pravidla jako proto prodej v maloobchodních prodejnách:

• max. 1 osoba na 10 m2 plochy (u prodejen s menší plochou se nezapočítává doprovod mladší 15 let a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZP, nezávisle na ploše se nezapočítává doprovod mladší 6 let)
• je třeba aktivně bránit, aby zákazníci byli mezi sebou blíže než 2 metry s výjimkou členů domácnosti
• zajištění řízení front s 2 m rozestupy (a to jak uvnitř tak i vně provozovny)
• zajištění dezinfekčních prostředků 
• informování zákazníků o uvedených pravidlech
• zajištění maximální cirkulace vzduchu
• při výpočtu prodejní plochy se započítává část určená pro zákazníky, tj. plocha, kam mají zákazníci přístup včetně plochy za pulty, nezahrnují se do ní však kanceláře a podobně.


Omezení poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb

• mimo obecná pravidla je i nadále dovoleno poskytovat služby osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek


Omezení návštěv zoologických a botanických zahrad (i arboret a parků s regulovaným vstupem), hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií

• provoz je omezen tak, že provozovatel nesmí umožnit přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (s výjimkou příslušníků společné domácnosti)
• na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcích je zakázána účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, Podmínky nenakažlivosti, přičemž organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat a účastníci jsou povinni je prokázat


Omezení shromažďování 

• každý účastník shromáždění musí mít ochranný prostředek dýchacích cest
• venku je možno shromažďovat se pouze ve skupinách po 20 osobách s rozestupy mezi skupinami alespoň 2 m
• uvnitř je možno se shromáždit s rozestupy alespoň 2 metry (s výjimkou příslušníků společné domácnosti) a před vstupem je třeba si vydezinfikovat ruce


Školská zařízení

Mimořádné opatření upravující provoz škol a školských zařízení odkazuje v některých případech na podmínky stanovené pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě obsažené v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, ze dne 25.06.2021, jak jsou uvedeny v předchozí části tohoto přehledu. Pro přehlednost je proto uvádíme i zde a dále používáme zkrácený název „Podmínky pro vzdělávací akce a zkoušky“:

• maximální přípustný počet přítomných účastníků v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost účastníků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více účastníků, než je 1 stojící účastník na 4 m2 plochy určené pro stání; v sektorech na stání se účastníkům nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
• maximální přípustný počet přítomných účastníků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více účastníků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni účastníci musí být usazeni;
• v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících účastníků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných účastníků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo
• osoby nesmí vykazovat příznaky COVID-19 a musí (s výjimkou osob mladších 6 let) prokázat Podmínky nenakažlivosti, účastník takové akce musí splnění podmínek organizátorovi prokázat a organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat, jinak se účastník akce nemůže zúčastnit
• vzdálenost od místa určeného pro vystupující (zkoušející..) musí být alespoň 2 metry

Mimořádné opatření upravující provoz škol a školských zařízení dále odkazuje v některých případech i na podmínky stanovené pro zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním obsažené v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, ze dne 25.06.2021, jak jsou uvedeny v předchozí části tohoto přehledu. Pro přehlednost je proto uvádíme i zde a dále používáme zkrácený název „Podmínky pro poskytování služeb dětem“:

• provoz je omezen na 500 osob ve vnitřních prostorech a 1000 osob ve vnějších prostorech
• provozující subjekt nebo organizátor musí vést evidenci osob pro epidemiologické účely v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby
• aktivit se nesmí účastnit osoby vykazující klinické příznaky COVID-19
• v případě, že je počet účastníků vyšší než 10 osob musí účastník (s výjimkou osob mladších 6 let) prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti a organizátor musí splnění těchto podmínek kontrolovat a případně účastníkům, kteří je nesplňují, neumožnit účast
• v případě pravidelných aktivit neměnného kolektivu je třeba tyto podmínky prokazovat 1x za 7 dnů, v případě že akce trvá nepřetržitě déle jak 1 den, musí být splnění podmínek prokazováno při nástupu a následně každých 7 dnů
• uvedené podmínky se vztahují i na osoby podílející se na zabezpečení akce


Testování zaměstnanců školských zařízení

• s účinností od 01.07.2021 je povinnost testování zaměstnanců zrušena


Testování žáků

• středním školám, konzervatořím, vyšším odborným školám a základním školám je uložena povinnost poskytnout osobám přítomným na zkoušce s výjimkou osob z řad veřejnosti test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolený k použití laickou osobou nebo zajistit testování testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 v případech, kdy je pro účely zkoušky uskutečňované školou povinný; to neplatí pro přijímací zkoušky


Ochrana dýchacích cest

• pokud žáci sedí v lavicích, nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest, tato výjimka pak také platí v případě výuky, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
• pedagogičtí pracovníci nemusí mít ochranu dýchacích cest při poskytování vzdělávání
• výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest se pak vztahuje i na studenty a žáky ubytované na internátě při pobytu v pokoji či pro školy v přírodě
• výjimku z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest pak mají z pohledu škol rovněž:
1. děti, které nezahájily povinnou školní docházku
2. zkoušený a zkoušející, pokud je rozestup alespoň 2 metry
3. studenti a žáci ubytovaní na internátě při pobytu v pokoji či školy v přírodě
4. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou a další osoby u nichž duševní stav neumožní dodržování zákazu
5. děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou


Školy v přírodě 

• do 30.06.2021 byla pro konání škol v přírodě účinná pravidla podle mimořádného opatření MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN ze dne 19.05.2021
• nebyla dosud vydána nová opatření, která by se přímo škol v přírodě týkala, domníváme se proto, že se na školy v přírodě uplatní obecné Podmínky pro poskytování služeb dětem


Tábory a jiné rekreační pobyty dětí

• pro konání táborů se použijí Podmínky pro poskytování služeb dětem
• pro osoby zúčastněné na zotavovacích a jiných akcích mladší 18 let je dána výjimka z obecné povinnosti ochrany dýchacích cest v době pobytu a pohybu ve vnějších a vnitřních prostorech konání akce (areál tábora) a v přírodě, to však za podmínky, že se v místě nekoná jiná hromadná akce


Omezení provozu středisek volného času a školních klubů

• na provoz se použijí obecné Podmínky pro poskytování služeb dětem


Omezení provozu středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a středisek praktického vyučování

• pro vzdělávání žáků a studentů a mimořádný termín společné části maturitní zkoušky je stanovena výjimka z Podmínek pro vzdělávací akce a zkoušky
• pro zkoušky žáků a studentů s účastí více jak 10 osob platí obecné Podmínky pro vzdělávací akce a zkoušky


Omezení provozu mateřských škol, základních škol a školních družin

• pro vzdělávání dětí a žáků ve školách a na pravidelnou činnost školních družin je stanovena výjimka z Podmínek pro vzdělávací akce a zkoušky
• pro zkoušky s účastí více jak 10 účastníků platí obecné Podmínky pro vzdělávací akce a zkoušky
• pro jinou, než pravidelnou činnost školních družin se použijí Podmínky pro poskytování služeb dětem


Omezení přijímacích zkoušek

• v případě účasti více jak 10 účastníků platí pro přijímací zkoušky na VŠ, VOŠ, střední školy a konzervatoře obecné Podmínky pro vzdělávací akce a zkoušky, stejná pravidla pak platí i pro nostrifikační zkoušky
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat 

Zveřejněno: 09.06.2021
Vytisknout