Aktuální stav mimořádných opatření dle změn účinných od 22.11.2021 a 6.12.2021

Aktuální stav opatření ohledně onemocnění covid-19 týkajících se fungování městské části Praha 8 a jí zřízených příspěvkových organizací. Dne 15. 11. 2021 nabyla účinnosti změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 11. 2021 k ochraně dýchacích cest, č.j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN, kterou se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN. Dne 22. 11. 2021 nabyde účinnosti nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 týkající se omezení maloobchodního prodeje, zboží a služeb, č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN. Dne 22. 11. 2021 nabyde účinnosti změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 týkající se screeningového testování ve školách, č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN, která mění mimořádné opatření ze dne 27. 10. 2021, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ve znění pozdějších změn. Stejné opatření zavádí dílčí změny s účinností od 6. 12. 2021. Dne 22. 11. 2021 nabyde účinnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 11. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN, které stanoví podmínky testování obyvatel na přítomnost viru SARs CoV-2. Dne 22. 11. 2021 nabyde účinnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, týkající se testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. 


Chod úřadu

Pro účely online komunikace s úřady si také můžete zřídit datovou schránku. Datovou schránku lze zřídit na jakékoliv pobočce Czech POINT. Pokud máte eObčanku, datovou schránku si lze zřídit online: 
Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Pokud už jdete na úřad osobně, je nutné mít po celou dobu respirátor či obdobný prostředek, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy. Dodržujte odstupy nejen ve frontě, ale i při komunikaci s úředníky. Ve vnitřních prostorech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně jak 1,5 metry, platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Na osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením, se vztahuje výjimka z obecné povinnosti nosit respirátor nebo jinou obdobnou ochranu dýchacích cest. V takovém případě jsou osoby povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest specifikovaný v lékařském potvrzení (vyjma případů, kdy je výslovně v potvrzení stanoveno, že daná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest). Před návštěvou je dobré nejprve na úřad zavolat, ujistit se, že je opravdu nutné jít na úřad fyzicky, a případně si i domluvit konkrétní termín návštěvy. Vyhnete se tak rizikovému čekání ve frontě. Všechny dokumenty zasílejte primárně elektronicky či poštou. Zvýšená hygienická opaření musí dodržovat i zaměstnanci úřadu mezi sebou.


Obecné vymezení „Podmínek nenakažlivosti“

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, ze dne 20. 11. 2021 s účinností od 22. 11. 2021 od 0:00 podmiňuje vstup do některých vnitřních či venkovních prostor a případně účast na hromadných akcích následujícími podmínkami:

(a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o 

i) osobu do dovršení věku 18 let
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (tuto skutečnost je třeba doložit záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo lékařským potvrzením; v obou případech musí být výslovně uvedeno, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit)
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud: 
1) v případě jednodávkového schématu neuplynula od aplikace první dávky očkovací látky doba 14 dnů, 
2) v případě dvoudávkového schématu dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od první dávky zároveň neuplynula maximální doba pro aplikaci druhé dávky, 3) v případě dvoudávkového schématu od aplikace druhé dávky očkovací látky neuplynula doba 14 dnů

(b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU i digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; přičemž za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití, nebo 

(c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního RAT na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 


(dále společně jen „Podmínky nenakažlivosti“)

Dne 22. 11. 2021 nabyde účinnosti nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN, které stanoví podmínky provádění RT-PCR vyšetření. Vyšetření prostřednictvím RT-PCR testu se provádí: 
(a) osobám do dovršení věku 18 let, 
(b) osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci (prokážou-li takovou skutečnost lékařskou zprávou nebo záznamem v Informačním systému infekčních nemocí), 
(c) osobám očkovaným proti onemocnění covid-19, pokud v případě jednodávkového schématu od aplikace první dávky neuplynula doba 14 dnů, nebo v případě dvoudávkového schématu druhá dávka dosud podána nebyla nebo od aplikace druhé dávky neuplynula doba 14 dnů (tuto skutečnost je třeba prokázat),
(d) osobám očkovaným proti onemocnění covid-19, které tuto skutečnost doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU i digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu. 

Vyšetření je hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze, pokud jsou tyto osoby účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Osoby uvedené pod písmeny (a) až (c) mohou vyšetření pomocí RT-PCR testu podstoupit maximálně 5x v kalendářním měsíci. Osoby uvedené pod písmenem (d) mohou vyšetření pomocí RT-PCR testu podstoupit maximálně 2x v kalendářním měsíci. U ostatních osob pod písmeny (a) až (d) neuvedených není provádění testů nadále hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.


Testování zaměstnanců a OSVČ

• Dne 22. 11. 2021 nabyde účinnosti nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, týkající se testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Jedná se o obecné opatření obsahující shodné podmínky pro všechny zaměstnance a OSVČ (bez jednotlivých specifikací vztahujících se kupříkladu k zaměstnancům školy nebo jiným veřejným zaměstnancům).
• není-li stanoveno jinak, všichni zaměstnavatelé na území ČR jsou povinni zajistit na pracovišti pravidelné testování svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlého antigenního testu (dále jen „RAT“) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo prostřednictvím RAT prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí 1x za týden.

Zaměstnavatelé jsou poprvé povinni zajistit povinnost testování zaměstnanců nejpozději do 29. 11. 2021.
• všichni zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele RAT podstoupit ve stanovené frekvenci. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den příchodu na pracoviště. 
• pokud zaměstnanec odmítne RAT podstoupit, zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zároveň musí zaměstnavatel zajistit organizačním opatřením omezení setkávání takového zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru. 
• odmítne-li zaměstnanec podstoupit RAT, musí v takovém případě:
(a) mít po celou dobu přítomnosti na pracovišti nasazen prostředek ochrany dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,
(b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob,
(c) stravovat se odděleně od ostatních osob (po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest)
• stejnou povinnost sebetestování pomocí RAT na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 mají všechny OSVČ, které vykonávají hlavní samostatně výdělečnou činnost na území ČR. Tuto povinnost jsou povinny poprvé splnit do 29. 11. 2021. 
• preventivní RAT nemusí podstoupit: 
(a) zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze své práce nesetkávají s třetími osobami (s výjimkou osob ze společné domácnosti),
(b) OSVČ, které se na svých pracovištích nebo v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ze společné domácnosti),
(c) osoby očkované proti onemocnění covid-19, uplynulo-li nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
(d) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
(e) osoby, které podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR test s negativním výsledkem,
(f) osoby, které podstoupily v posledních 7 dnech RAT, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem

Skutečnost pod písmenem (c) uvedenou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU i digitálním certifikátu EU COVID.

Skutečnosti pod písmeny (d) až (f) uvedené je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo lékařským potvrzením.
• zaměstnavatelé, kteří zajišťují testování pro své zaměstnance, a OSVČ mají povinnost vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů (datum testování, jména testovaných osob)
• je-li zaměstnanec pozitivní, je povinen: 
(a) bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2;
(b) opustit pracoviště; a
(c) uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (pokud tak zaměstnavatel stanovil), jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (obvodního lékaře), pokud šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb. Nemůže-li zaměstnanec takového lékaře uvědomit, je povinen kontaktovat jiného, popřípadě příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
pravidla uvedená pod písmeny (b) až (c) se použijí obdobně pro OSVČ
• Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli informováni o pozitivním výsledku testu, jsou povinni dané osobě bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test. Osoba, které byla žádanka vystavena, je povinna se tomuto vyšetření podrobit bez prodlení.


Obecné podmínky ochrany dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ve znění jeho změny ze dne 12. 11. 2021 č.j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN je stanovena povinnost pro všechny osoby v některých vyjmenovaných vnitřních prostorech, jako jsou například prodejny, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, prostředky veřejné dopravy a knihovny, mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. 

V ostatních vnitřních prostorech, mimo bydliště nebo místa ubytování, platí povinnost mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest, pokud na stejném místě ve stejný čas dochází ke kumulaci alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Z této povinnosti je stanovena celá řada výjimek, například. pro účastníky správních řízení, osoby při cvičení v době tréninku, moderátory, osoby při pořizování portrétní fotografie apod. Výjimku z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest pak mají i osoby, které je nesmí nosit ze závažných zdravotních důvodů a jsou toto schopné prokázat lékařským potvrzením, v takovém případě však musí mít nasazený jiný prostředek ochrany dýchacích cest dle lékařského potvrzení.

Zároveň platí obecná výjimka z povinnosti mít nasazen ochranný prostředek pro zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, pokud zákazník sedí u stolu, pro osoby mimo provozovny stravovacích služeb pak na dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů. 

(dále společně jen „Obecné podmínky ochrany dýchacích cest“)


Ochrana dýchacích cest na pracovišti

• s účinností od 1. 11. 2021 bylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno mimořádné opatření ze dne 27. 10. 2021, č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, kterým byla zavedena povinnost pro všechny osoby ve vnitřních prostorech, tedy i na pracovištích, mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, pokud na stejném místě a ve stejný čas dochází ke kumulaci alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, jestliže nejde výlučně o členy jedné domácnosti
• uvedená povinnost se nevztahuje na zaměstnance v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby (mají samostatnou kancelář)
• zároveň se uvedená povinnost nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo výkonu jiné obdobné činnosti v souladu s přijatými technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem, a to za předpokladu, že mají nasazen alespoň jiný ochranný prostředek, kterými jsou obličejová maska nebo obdobný prostředek splňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN RN 14683+AC, které brání šíření kapének
• výjimku z povinnosti nosit respirátor pak mají zejména osoby, které jej nesmí nosit ze závažných zdravotních důvodů a jsou toto schopné prokázat lékařským potvrzením, v takovém případě však musí mít nasazený jiný prostředek ochrany dýchacích cest dle lékařského potvrzení
• zmíněnou ochranu dýchacích cest (respirátor) lze mimo provozovny stravovacích služeb sundat na dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
• zaměstnavatel je povinen vybavit své zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu, což neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (tedy zejména home-office)


Povinnost zaměstnavatelů vyžadovat po zaměstnancích negativní test při návratu ze zahraničí

• na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 10. 2021 stanovující podmínky vstupu na území ČR, č.j. MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN, bylo s účinností od 27. 10. 2021 zrušeno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2021, č.j. MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN ve znění ze dne 27. 9. 2021 a dne 29. 9. 2021, které stanovilo povinnost zaměstnavatelů za určitých podmínek vyžadovat po zaměstnanci test při návratu ze zahraničí, v současné době proto tato povinnost již neplatí 


Veřejné či soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako zejména spolkové, taneční, sportovní, kulturní, tradiční a jiné akce či jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, oslavy

organizátor smí umožnit v jeden čas přítomnost maximálně 1000 osob, pokud jsou dodrženy následující podmínky:
• žádný z účastníků nesmí vykazovat klinické příznaky covid-19
• v případě akcí, kde je přítomno v jeden čas nad 20 osob, musí účastníci splňovat Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 12 let) a splnění těchto podmínek musí účastníci na místě prokázat 
• v případě regulovaného vstupu je organizátor povinen splnění Podmínek nenakažlivosti kontrolovat a účastník je povinen splnění podmínek prokázat. Pokud osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci
• splnění Podmínek nenakažlivosti se nevyžaduje:
i) účastní-li se akce v rámci vzdělávání výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, nebo pokud organizátor zajistí oddělený prostor zvlášť pro žáky každé jedné školy; 
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (telefonní číslo). Tuto evidenci musí organizátor uchovávat alespoň 30 dní ode dne konání aktivity; nebo 
iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob 
• při účasti na veřejné či soukromé akci ve vnějších prostorech, které se účastní v jednom čase více jak 30 osob, které netvoří společnou domácnost a které mezi sebou nedodržují rozestupy 1,5 m, musí mít účastníci nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC. Jde-li o vnitřní prostory, platí povinnost mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest vždy bez ohledu na počet účastníků
• v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy je organizátor povinen vést evidenci účastnících se osob (jméno, příjmení, telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů. Jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (sportovní utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být přítomno v jeden čas na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 12 let věku). Pro účely těchto aktivit má negativní výsledek RT-PCR testu platnost 7 dní. Organizátor je povinen Podmínky nenakažlivosti u osob kontrolovat a tyto osoby jsou povinny je prokázat. Pokud osoba splnění Podmínek nenakažlivosti neprokáže, nesmí organizátor takové osobě umožnit účast na těchto aktivitách.
• organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat, pokud je ve skupině nejvýše 50 osob a mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru. Opět platí podmínka splnění Podmínek nenakažlivosti a absence klinických příznaků onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 12 let věku. Organizátor je povinen kontrolovat splnění podmínek a účastnící se osoby jsou povinny splnění podmínek prokázat. Pokud účastnící se osoba splnění Podmínek nenakažlivosti neprokáže, nesmí organizátor takové osobě umožnit účast na této aktivitě. Organizátor je opět povinen vést evidenci účastníků po dobu 30 dnů
• pravidla uvedená v této části se neuplatní v případě zasedání zastupitelstev, jelikož z předchozích stanovisek ministerstva vnitra vyplývá, že zastupitelstva lze považovat za orgán veřejné moci. Na zasedání se však uplatní obecná pravidla pro pobyt uvnitř budov, zejména povinnost mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.


Kulturní akce a sportovní utkání s diváky, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě s výjimkou vzdělávacích akcí a zkoušek, které jsou součástí vzdělávání dle školského zákona nebo zákona o vysokých školách, nejde-li o akademický obřad

• zakazuje se účast na akci divákům, kteří vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
• v případě, že je přítomno na akci v jeden čas více než 20 diváků, musí všichni diváci, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, splňovat Podmínky nenakažlivosti (Podmínky nenakažlivosti nemusí splňovat žáci a studenti a je dozorující osoby jedné školy, kteří se akce účastní v rámci vzdělávání, nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali vždy jiné prostory než ostatní účastníci
• účastník takové akce musí splnění podmínek organizátorovi prokázat a organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat, jinak se účastník akce nemůže zúčastnit.
• osoby účastnící se kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě a dále diváci přítomní na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních musí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC
• vzdálenost diváků od jeviště (sportovní plochy) musí být alespoň 2 metry


Povinnost oznámit konání hromadných akcí

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN, jsou s účinností ode dne 19. 7. 2021 povinni pořadatelé organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici s následujícím předstihem:
• v případě akcí konaných do 22. 7. 2021 včetně bezodkladně,
• v případě akcí konaných od 23. 7. 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce
V oznámení je třeba uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.


Svatby a pohřby

• svatby a pohřby do 30 osob jsou bez omezení, pro více osob platí omezení platná pro spolkové, sportovní a jiné akce, jak jsou uvedena výše
• snoubenci k okamžiku sňatečného obřadu a další osoby tomu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné mají výjimku z Obecné podmínky ochrany dýchacích cest (respirátoru), a to včetně pořízení fotografií novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti  a dalšími blízkými osobami 
• mimo uvedenou výjimku platí pro svatby a pohřby Obecné podmínky ochrany dýchacích cest
• na svatbách a pohřebních hostinách je povolen tanec a živá hudba


Prodej na tržištích

• odstup mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy musí být alespoň 2 metry
• u každého prodejního místa musí být dezinfekční prostředek
• v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci 
i) jsou-li na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, aby byly osoby usazeny tak, aby mezi nimi byl odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou osob sedících u stejného stolu, přičemž u jednoho stolu sedí maximálně 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti. V případě stolu s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob (s výjimkou členů společné domácnosti) musí být rozestup alespoň 1,5 metru;
ii) provozovatel musí aktivně bránit shromažďování osob ve vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny;
iii) zákazník, který, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, není schopen na místě prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti, nesmí konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci.


Provoz stravovací služeb, hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů včetně diskoték, heren a kasin

• zákazník může do vnitřních a vnějších prostor provozovny (s výjimkou provozoven stravovacích služeb nesloužících pro veřejnost a prodeje jídla s sebou, pokud toto jídlo není konzumováno zákazníkem ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny) vstoupit pokud:
1. nevykazuje klinické příznaky covid-19, a
2. s výjimkou osob mladších 12 let splňuje Podmínky nenakažlivosti
• provozovatelé uvedených provozoven jsou povinni kontrolovat Podmínky nenakažlivosti při vstupu do prostoru provozovny a neumožňují-li to provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby,
• návštěvník je povinen Podmínky nenakažlivosti provozovateli prokázat. Pokud návštěvník podmínky při vstupu do provozovny provozovateli neprokáže, provozovatel nesmí takovou osobu do prostor provozovny vpustit. V případě, že ke kontrole Podmínek nenakažlivosti dochází až před poskytnutím služby, zakazuje se provozovateli poskytnout takové osobě službu, 
• zákazníci musí být vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
• u stolu smí sedět nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru),
• provozovatel nesmí do provozovny vpustit více osob, než je míst k sezení, 
• provozovatel musí aktivně bránit ve vnějších i vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, 
• při vstupu do vnitřních i vnějších prostor provozovny musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel musí zajistit dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a dotykových ploch, 
• provozovatel musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace provozovatel zajistí, aby nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
• produkce živé hudby je možná pouze se vzdáleností zákazníků od místa vystupujícího minimálně 2 m,
• dále je stanovena informační povinnost ze strany provozovatele o podmínkách a pravidlech vstupu u vstupu a v provozovně,
• osoby ve vnitřních prostorech musí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC

Zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

lze provozovat pouze za těchto podmínek:
• provoz je omezen na 1000 osob v jeden čas,
• provozující subjekt, poskytovatel služby nebo organizátor musí vést evidenci osob pro epidemiologické účely v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
• aktivit se nesmí účastnit osoby vykazující klinické příznaky covid-19,
• v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, musí účastník (s výjimkou osob mladších 12 let) prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti a organizátor musí splnění těchto podmínek před zahájením uvedené aktivity kontrolovat a případně účastníkům, kteří je nesplňují, neumožnit účast. Podmínky nenakažlivosti musí splňovat i osoby podílející se na zabezpečení akce, jsou-li současně přítomny na místě konání akce. Trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění Podmínek nenakažlivosti ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Splnění Podmínek nenakažlivosti se nevyžaduje, účastní-li se uvedených aktivit výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu,
• je-li organizátorovi vícedenní akce oznámen pozitivní výsledek RT-PCR testu provedeného u účastnící se nebo jinak přítomné osoby, musí zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce. Osoba starší 18 let věku musí akci neprodleně opustit. V případě osoby mladší 18 let věku musí organizátor bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, dále kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví a předat mu seznam účastníků vícedenní akce.


Provoz knihoven 

pro provoz knihoven platí obdobná pravidla jako pro prodej v maloobchodních prodejnách:
• maximálně 1 osoba na 10 m2 prodejní plochy (u prodejen s menší prodejní plochou se nezapočítává doprovod mladší 15 let a doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZP, nezávisle na ploše se nezapočítává doprovod mladší 12 let)
• je třeba aktivně bránit, aby zákazníci byli mezi sebou ve vzdálenosti bližší než 1,5 metru s výjimkou členů domácnosti
• zajištění řízení front s 1,5 m rozestupy (a to jak uvnitř, tak i vně provozovny), zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu
• zajištění dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
• informování zákazníků o uvedených pravidlech
• zajištění maximální cirkulace vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace provozovatel zajistí, aby nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
Při výpočtu prodejní plochy se započítává část určená pro zákazníky, tj. plocha, kam mají zákazníci přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači, nezahrnují se do ní však kanceláře, sklady, přípravny, dílny a podobně.
U knihoven se uplatní Obecné podmínky ochrany dýchacích cest.


Omezení poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb

• poskytovatelé uvedených ubytovacích služeb musí při vstupu a uvnitř provozoven ubytovacích služeb zajistit možnost dezinfekce rukou a zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
• osoba, která hodlá využít uvedených ubytovacích služeb, nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí nadále splňovat Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 12 let věku),
• poskytovatel ubytovací služby nesmí poskytnout osobě, která (s výjimkou dětí do 12 let věku) nesplňuje Podmínky nenakažlivosti. Poskytovatel je povinen splnění těchto podmínek před zahájením ubytování kontrolovat a osoba, která hodlá ubytovacích služeb využít, je povinna splnění těchto podmínek prokázat. Pokud osoba splnění těchto podmínek neprokáže, poskytovatel takové osobě ubytování nemůže poskytnout. Osoby splňující Podmínky nenakažlivosti lze ubytovat nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti. 
• pokud osoba nesplňuje Podmínky nenakažlivosti, lze jí ubytovací služby poskytnout:
(a) pokud se ubytuje z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,
(b) pokud se ubytuje z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
(c) pokud se ubytuje za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,
(d) pokud již je ubytována ke dni nabytí mimořádného opatření, tedy k 22. 11. 2021, a to nejdéle na dobu sjednanou před účinností mimořádného opatření.

V těchto případech musí daná osoba namísto Podmínek nenakažlivosti prokázat, že absolvovala RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin.
• pokud osoba vykazuje příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňuje Podmínky nenakažlivosti, lze jí ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:
(a) pokud jí byla nařízena izolace nebo karanténa,
(b) pokud se nachází v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.


Omezení návštěv zoologických a botanických zahrad (i arboret a parků s regulovaným vstupem), muzeí, galerií, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, veletrhů

• organizátor akce nebo provozovatel prostor může využít takovou kapacitu vnitřního prostoru objektu, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru, a návštěvníci jsou povinni tyto rozestupy dodržovat (nejde-li o členy společné domácnosti nebo děti, žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby)
• na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí je zakázána účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, Podmínky nenakažlivosti (splnění Podmínek nenakažlivosti není vyžadováno, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby), přičemž organizátor je povinen splnění podmínek před zahájením prohlídky kontrolovat a účastníci jsou povinni je prokázat. Pokud osoba splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce
• ve vnitřních prostorech musí všechny osoby mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (ústa, nos), kterým jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC


Omezení shromažďování 

• pro účast na shromáždění platí následující pravidla pro nasazení ochranného prostředku dýchacích cest:
o při účasti na shromáždění, při kterém dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejný čas v počtu vyšším než 30 osob, jde-li o vnější prostory, musí mít účastníci, nejedná-li se výlučně o členy jedné domácnosti, ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94% (FFP2, KN 95), pokud od sebe nedodržují rozestupy ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru, s výjimkou dětí do 15 let, které jsou oprávněné na těchto místech nosit i jiný ochranný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC
o při shromáždění ve vnitřních prostorech se uplatní Obecné podmínky ochrany dýchacích cest
• venku je možno se shromažďovat pouze ve skupinách po 20 osobách s rozestupy mezi jednotlivými skupinami alespoň 2 metru,
• uvnitř je možno se shromáždit s rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou příslušníků společné domácnosti) a před vstupem je třeba si vydezinfikovat ruce


Školská zařízení

S účinností od 1. 9. 2021 bylo zrušeno obecné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se provozu škol a školských zařízení. Dne 27. 10. 2021 bylo vydané opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, týkající se screeningového testování ve školách a podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb účinné od 1. 11. 2021. Dne 22. 11. 2021 nabyde účinnosti změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách, č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN, která zavádí plošné preventivní testování ve školách a školských zařízeních (s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení) bez ohledu na okres, ve kterém škola a školské zařízení mají místo poskytování vzdělávání nebo školských služeb. Povinnost preventivního testování se tak dotýká všech škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy. Dne 22. 11. 2021. rovněž nabyde účinnosti mimořádné opatření, č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN, které dále upravuje podmínky screeningového testování, přičemž část toho opatření nabyde účinnosti až od 6. 12. 2021, jak je uvedeno dále. 


Testování zaměstnanců školských zařízení a jejich přítomnost na pracovišti

• Od 22.11.2021 nabyde účinnosti změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN, týkající se screeningového testování ve školách a podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb. Změna mimořádného opatření ruší článek mimořádného opatření upravující podmínky osobní přítomnosti zaměstnanců školy na pracovišti. Podmínky osobní přítomnosti zaměstnanců školy na pracovišti budou nadále obecně upraveny v nově vydaném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, týkajícím se testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Podmínky testování a přítomnosti zaměstnanců školy jsou výše vyjmenovány u


Testování zaměstnanců a OSVČ a aplikují se i na zaměstnance školy.

Výjimka z mimořádného opatření omezujícího maloobchodní prodej a služby ohledně používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a používání umělých koupališť dětmi či žáky.

• na děti a žáky se vztahuje výjimka z mimořádného opatření týkajícího se omezení maloobchodního prodeje a služeb ze dne 20. 11. 2021. Ti tak nemusí provozovateli prokazovat splnění Podmínek nenakažlivosti, jedná-li se o tělesnou výchovu v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Stejná výjimka se uplatní v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, jsou-li v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory.


Podmínky pro osobní účast dětí a žáků na výuce

Dne 22. 11. 2021 nabyde účinnosti změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN, týkající se screeningového testování ve školách a podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, která mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021 ve znění pozdějších změn. Změna mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 zavádí dílčí změny s účinností od 6. 12. 2021.

Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální nebo žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy, umožní školské zařízení osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud splní některou z těchto podmínek:

• dítě podstoupí v následujících termínech preventivní antigenní test, který si provede samo nebo který mu provede jiná osoba a tento test mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
o termíny pro testování jsou 22. 11. 2021, 29. 11. 2021
o testování se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy, není-li dítě v termínu testování ve škole, provede se test v den jeho příchodu
o škola může nahradit testování antigenními testy provedením testů RT-PCR, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení tohoto testu zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb dle seznamu vedeného Státním zdravotnickým ústavem, RT-PCR test v takovém případě lze nahradit doložením výsledku antigenního testu provedeného poskytovatele zdravotních služeb, který není starší 24 hodin, takovou náhradu lze však připustit pouze, pokud je výsledek doložen v termínu, kdy by bylo prováděno běžné testování antigenními testy, tedy 22. 11. 2021, 29. 11. 2021
• případně doloží (i) národní certifikát o tom, že bylo očkováno a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů; nebo (ii) že prodělalo onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní; nebo (iii) že absolvovalo nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvovalo nejdéle před 24 hodinami RAT s negativním výsledkem
• pokud dítě nepodstoupí preventivní testování ani nedoloží uvedené podmínky, neuplatní se u něj Obecné podmínky ochrany dýchacích cest a musí mít po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo venkovním prostředí, jestliže není možné zajistit rozestupy 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) s tím, že děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (chirurgická rouška)
o v takovém případě jsou děti či žáci omezeni ve výuce tak, že (i) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy; (ii) nesmí zpívat, pokud nelze dodržet odstup 2 m od ostatních osob, (iii) používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní, je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, (iv) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru, takovém případě nemusí mít prostředek dýchacích cest; dodržování těchto podmínek je škola povinna zajistit
o dodržování těchto pravidel je škola povinna zajistit
o děti či žáci rovněž nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou
o výjimku z povinnosti ochrany dýchacích cest mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, případně osoby, které nemohou mít ochranný prostředek nasazený ze závažných zdravotních důvodů a tuto skutečnost prokáží lékařským potvrzením, v takovém případě však musí mít nasazenu roušku, jestliže lékařské potvrzení nevylučuje užití jakéhokoliv ochranného prostředku dýchacích cest
• od 6. 12. 2021 nabyde účinnosti změna mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021, která zavádí preventivní testování ve školách na pondělí 6. 12. 2021 a pak následně na každé pondělí. Pokud prvním vyučovacím dnem v týdnu nebude pondělí, provádí se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
• škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo povolené k použití laickou osobou Ministerstvem zdravotnictví
• pro účely osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve školském zařízení se podmínka doložení podmínek, tedy absolvování očkování, prodělání onemocnění či doložení RAT či PCR testu, považuje za splněnou, pokud osoba doloží čestné prohlášení o negativním výsledku preventivního antigenního testu provedeném ve škole, přičemž čestné prohlášení není třeba, vykonává-li činnost školy a školského zařízení jedna právnická osoba
• škola je o provádění testů povinna informovat děti (žáky) i jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance, a to o způsobu provádění a dalších pravidlech
• škola je povinna bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásit agregované údaje o provedeném testování u dítěte nebo žáka do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
• v případě pozitivního preventivního antigenního testu žáka je škola povinna tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci, který je povinen dále informovat poskytovatele zdravotnických služeb a podstoupit konfirmační PCR test, škola v tomto směru vystaví dítěti (žákovi) potvrzení s uvedením data a času provedení testu a dítě (žák) je povinné opustit školu, případně musí být školou bezodkladně oddělen od ostatních osob až do vyzvednutí zákonným zástupcem
• škola je povinna bez zbytečného odkladu po získání výsledků testů elektronicky zaslat příslušné krajské hygienické stanici jmenný seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek RAT a mají příznaky onemocnění covid-19, a zároveň bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu 2 dny před testem/2dny po testu s jiným dítětem nebo žákem  nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek RAT.
• škola musí zajistit, aby osoby podílející se na testování žáků používaly ochranu dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)


Ochrana dýchacích cest

• žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest, je-li na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 žáků a studentů. Výjimkou jsou ti žáci a studenti, kteří nepodstoupí preventivní testování ani nedoloží splnění podmínek. Ti musejí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest po celou dobu vyučování
• v ostatních případech (při pohybu po učebnách, chodbách a jiných společných prostorech) se uplatní Obecné podmínky ochrany dýchacích cest – žáci a studenti jsou povinni mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou případů, kdy lze ochranný prostředek sejmout po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů a dalších obecných výjimek z této povinnosti (lékařské potvrzení, omezení u osob s poruchou intelektu atd.)
• žáci základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáci prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři věku mohou nosit i jiné ochranné prostředky než respirátory, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (rouška)
• děti, žáci, studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje) mají výjimku z Obecných podmínek ochrany dýchacích cest 
• výjimka z Obecných podmínek ochrany dýchacích cest rovněž platí pro zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 1,5 metru mezi osobami
• výjimku z Obecných podmínek ochrany dýchacích cest mají dále pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a dále pedagogičtí pracovníci a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.


Tábory, školy v přírodě a jiné rekreační pobyty dětí

• pro konání táborů se použijí podmínky pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jak jsou uvedeny v první části týkající se omezení maloobchodu a služeb
• pro osoby zúčastněné na zotavovacích a jiných akcích mladší 18 let je dána výjimka z Obecných podmínek ochrany dýchacích cest v době pobytu a pohybu ve vnějších a vnitřních prostorech konání akce (areál tábora) a v přírodě, to však za podmínky, že se v místě nekoná jiná hromadná akce.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat 

Zveřejněno: 09.06.2021
Vytisknout