Čimické údolí a zámky

Ukázat na mapě (Google mapy)

Nejcennějšími partiemi Čimického údolí jsou skalky pevných proterozoických břidlic obrácené k jihu, na kterých rostou společenstva skalních stepí charakterizovaná stepními trávami kostřavou walliskou a kostřavou přitvrdlou. Chráněné území bylo v minulosti negativně postiženo nevhodným zalesněním trnovníkem akátem a také tím, že louky na dně údolí přestaly být koseny a spásány ovcemi.

Místo mezi Drahaňským údolím, Zámeckou roklí a údolím Vltavy bylo osídleno již v mladší době kamenné, v neolitu, v období 5 000 let př. n. l. V pozdní době kamenné, v eneolitu, v období 2 400 až 2 300 let př. n. l., zde sídlil lid kultury řivnáčské. Hradiště bylo od pátého století př.n.l. (halštatská a laténská doba) až do devátého století našeho letopočtu téměř nepřetržitě osídleno. Největšího rozkvětu osídlení zde bylo dosaženo Slovany v 9. století n. l. Hradiště je chráněnou archeologickou památkou první kategorie.

V chráněném území Zámky je lom, ve kterém byly těženy načervenalé vyvřelé horniny – dioritové porfyrity, jejichž žíla zde proniká černošedými pevnými proterozoickými břidlicemi, které se usadily na dně moře před více než 640 miliony let. Vyskytuje se zde přísně chráněný křivatec český, chráněná tařice skalní, koniklec luční a některé druhy světlomilných rostlin ve společenstvu se stepními travami kostřavou walliskou a kostřavou přitvrdlou.