Generel bezmotorové dopravy Prahy 8 a vypořádání připomínek

Občané využili možnosti připomínkovat koncepci bezmotorové dopravy Prahy 8 a zaslali více než 80 připomínek.  Zástupci Odboru dopravy a Centra dopravního výzkumu všechny došlé připomínky vypořádali a zaslali jednotlivým občanům odpovědi na e-mail. ÚMČ Praha 8 nyní zveřejňuje tyto připomínky a jejich vypořádání (viz níže). Jsou zde zveřejněny jak připomínky došlé elektronicky, tak připomínky z mapových příloh.


Podněty občanů zaslané e-mailem

Podnět Místo Odpověď
Námitka vůči cyklostezce: navrhovaná cyklostezka by vedla velmi úzkým prostorem mezi stanicí metra a okolními domy, na místě je již květinářství Thámova (v okolí metra Křižíkova) V tomto případě by se počítalo s dopravním režimem pěší zóna s dodatkovou tabulkou „Vjezd cyklistům povolen". Opatření se navrhuje proto, aby byla zajištěna kontinuita celé cyklotrasy A421.
Neomezovat motorovou dopravu, protože v Praze je primárním prostředkem přepravy automobil a MHD.    Co se týká MHD, jsme v naprosté shodě – MHD bude vždy primárním dopravním prostředkem a cílem tohoto generelu nebylo tento fakt měnit. Pokud ale píšete o  motorové dopravě, znamená to tedy, že ji máme maximálně podporovat? Zkusme to ale otočit. Jak jí skutečně můžeme pomoci, tedy IAD? Řidiči mají problém s dopravními zácpami a nalezením parkovacího místa. Pokud část řidičů, kteří opravdu nemusí jet autem na krátké vzdálenosti, pojede na kole, půjde pěšky, či využije MHD, pak se může uvolnit místo pro ty, kteří auto skutečně potřebují. 
„podivné“ počty cyklistů a intenzit, využití dopravní infrastruktury bez vysvětlení užitých metod k získání dat   Proč „podivné"? Vychází z údajů ze sčítačů, které jsou rozmístěné po Praze. Na druhé straně byla úmyslně, nad rámec zadání, vytvořena mapa současného stavu cyklistické infrastruktury Prahy 8. Ta jednoznačně ukazuje, že zde moc opatření pro cyklisty není. A tak není ani divu, že cyklistů v některých částech Prahy 8 moc nejezdí. Pokud se ale vytvoří nabídka, zajistí se jim bezpečnost, je zcela jisté, že počet se zvedne.
užívání nevědeckých metod, př. obrázek na str. 74   Ale to byl naprostý záměr. Zkuste se podívat, jak se jmenuje kapitola 2.1., v rámci které je tento obrázek.  To je možná ten problém naší společnosti. Vše chceme vědecky změřit, ale život funguje jinak, nedá se dostat do vědeckých „měřítek". Možná i pro vás je tedy určena kapitola 2.1. – podívat se na život trochu z jiné perspektivy.
Zrušit téměř všechny vyhrazené cyklistické pruhy, protože představují riziko jak pro cyklisty, tak pro motoristy, př. na Rohanském nábřeží zbytečné (paralelně A2 na Rohanském ostrově a Sokolovská) a zrušit cykloobousměrky a zpomalovací prahy, protože řidiči ve snaze nepoškodit automobil před prahem kličkují a věnují méně pozornosti dopravní situaci, prahy nebezpečné i pro kličkující cyklisty, př. křižovatka Thámova–Křižíkova – ohrožení životů   Tento požadavek je proti moderním evropským trendům, proto jej nelze akceptovat. I proto byla nad rámec zadání vytvořena obsáhlá příloha, která představuje principy nové městské mobility. Nejde jen o podporu cyklistické dopravy, ale o řešení dopravy a mobility jako celku, kam prostě cyklistická doprava patří, včetně vyhrazených jízdních pruhů.
zvýšený výskyt emisí a zhoršení kvality vzduchu v prudkých změnách rychlosti před křižovatkami + snížení plynulosti dopravy   Ano, máte pravdu. Tento fakt byl zohledněn v kapitole 2.1. v citátu profesora Ahrense: „Řidiči?! Berte takové generely jako něco, co především vám přinese užitek. Ptáte se jak? To je jednoduché. Dnes se auta pohybují ve špičce po Praze cca 17 - 20 km/h. Pokud ale přesvědčíme lidi, kteří jezdí autem skutečně zbytečně na krátké vzdálenosti, aby začali i jezdit veřejnou dopravou, na kole, chodit pěšky, nebo kombinovali jednotlivé možnosti. Třeba dojeli autem na konečnou zastávku tramvaje, zaparkovali a dále jeli tramvají“.
Prof. Axel Ahrens, Technická Univerzita v Drážďanech. Pokud budeme dále podporovat IAD, pak bude tato doprava dále narůstat a už nikdy nebudeme moci zajistit plynulost IAD. Nebo se mají budovat další komunikace? A nebo bychom měli omezovat IAD, které skutečně stojí za emisemi a imisemi?
nesrozumitelnost současného karlínského dopravního systému   Ano, jedná se o poněkud originální řešení, které ale bylo projednáno s veřejností a dostalo kladné vyjádření od zainteresovaných organizací, Navíc v Programovém prohlášení Prahy 8 se hovoří o podpoře tohoto systému.
řada nestandardních nápadů v Generelu, př. značka na str. 100 (Chovejte se ohleduplně) řidiče jen rozdráždí   Připomínka se dá komentovat ve třech rovinách, 1) řada nestandardních nápadů v Generelu – Ano generel je nový a nestandardní. Ale když je něco nové, tak je to vždy nestandardní. Ale vše je navrženo podle nejnovějších moderních a osvědčených přístupů l řešení mobility. 2) Píšete o řidičích. I v tom je novinka generelu. Svou pozornost zaměřuje na člověka, který občas řídí auto (pak je tzv. řidič), někdy jede na kole (tzv. cyklista), někdy jde pěšky (tzv. chodec) a někdy využije MHD). 3) Obr. na stránce 100 nemá s tzv. skupinou řidičů nic společného. Řeší vztah lidí, kteří jedou na kole a jdou ve stejném koridoru.
plánovaná „devastace“ parků in-line stezkami, přičemž v těchto parcích jsou již problémy s bezohlednými cyklisty   Platí to stejné, co bylo uvedeno výše. Kdo je in-linista? To je člověk, který se musí chovat dle zákona a ohleduplně v koridoru určité komunikace. Určité parametry sice umožňují i jízdu na in-linech, ale to neznamená „devastaci“ parků. Připomínka ale ukazuje na problém společnosti. Stále ji rozdělujeme na „nějaké“ skupiny. Veřejný prostor je ale omezený, a proto se v něm musíme poskládat všichni.
absence řešení případných přestupků ze strany cyklistů   Tato připomínka by měla být směřována na DI Policie ČR. 
Sekce 2.3.5 (Zklidňovací opatření) je pak esencí nepochopení situace na Praze 8, snahy škodit zájmu většiny, neschopnosti najít konstruktivní řešení a prohlubuje pomyslný příkop mezi cyklisty a širokou veřejností.   Autor připomínky naprosto nepochopil smysl zklidňujícího opatření, které není navrženo prioritně pro cyklisty, ale pro obyvatele, kteří žijí v daných lokalitách. I proto byly vloženy speciální přílohy, které vysvětlují kontext zklidňujících opatření. 
Samotný vznik generelu bezmotorové dopravy jen dokazuje, že brutální zásahy do života obyčejných lidí bezhlavou regulací, ničením přirozených dopravních vztahů a snižováním bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Prahy 8 zdaleka neskončily s minulým volebním obdobím.   Naprosté nepochopení smyslu generelu. Jelikož se předpokládaly tyto „jednostranné připomínky“, tak na úvod byla vložena kapitola „Programové prohlášení Prahy 8“, které představuje politiku Prahy 8. Pokud autor píše, že generel „brutálně zasahuje do života obyčejných lidí", tak je třeba si říci, o jaké procento se jedná a kdo je „obyčejný člověk". Co když obyčejní lidé s těmito principy souhlasí a jen malá skupina lidí se zaštiťuje většinou, ale přitom právě oni patří k menšině…
Dikce zprávy připomíná zeleno-rudou agitku.   Generel byl vytvořen bez vazby na jakoukoliv politickou stranu a agitku. Naopak, je realizován dle moderních přístupů, jak se má řešit doprava ve městech. Generel odkazuje na dokumenty evropského projektu „Transport learning“. Je ale zřejmé, že některým lidem tyto moderní postupy nejsou „po chuti“.
Praha 8 je vyhledávanou lokalitou právě proto, že je zde možné zaparkovat a automobilová doprava není tolik omezená   Ale ano. Generel je s připomínkou v souladu. Právě proto byla navíc do generelu vložena příloha, která představuje parkovací politiku Prahy 8, která je velmi koncepční.
Budoucí důsledek generelu: úpadek celé lokality (odsun firem a obyvatel a přísun kriminálních živlů).   Pokud by bylo tvrzení pravdivé, tak už by se dávno zhroutil podnikatelský svět v některých západních městech. Nestalo se tak. Měli bychom se tedy ptát, proč tomu tak je a proč u nás stále přetrvávají tyto zkreslené představy.
Důsledkem zklidňovacích aktivit budou konflikty mezi arogantními cyklisty a motoristy. Zpomalovací prahy navíc poškozují auta.    Otázkou je, kdo je arogantní řidič a kdo je arogantní cyklista? Zklidňující opatření jednoznačně přispívají ke kvalitě života místních obyvatel. Pravdou ale je, že pokud je člověk arogantní, pak mu zklidňující opatření bude dělat problémy. Otázka je: „pro koho tedy děláme zklidňující opatření"?
Neomezovat parkování, radši parkovací kapacity zvýšit- čtvrť pak poroste.   Tuto problematiku řeší parkovací politika Prahy 8, nikoliv tento generel. Nicméně v příloze je této otázce věnována pozornost.
Není ideální vést páteřní trasy po hlavních dopravních tazích s vysokými intenzitami, zvlášť když existuje možnost vedení klidnějšími ulicemi. I v případě realizace opatření budou cyklisté tyto trasy objíždět, cyklotrasy mají sloužit rodinám s dětmi.   Pokud bereme v úvahu, že cyklotrasy mají sloužit pro rodiny s dětmi, pak je Vaše tvrzení pravdivé. Jenže na Praze 8 žije i mnoho lidí, kteří chtějí využívat kolo jako běžný dopravní prostředek. Chtějí se dopravovat rychle a bezpečně k cílům svých cest. Oklikami skutečně nepojedou. Generel má pomoci rozvoji cyklistické dopravy. Opět se jedná o status quo moderního dopravního plánování. Pokud chceme pomoci rozvoji cyklistické dopravy, jiná cesta nevede. Tento požadavek pak plyne především z programového prohlášení Prahy 8, na které generel navazuje. 
Nevést A42 ulicemi Zenklova, Nad Šutkou a Horňátecká, ale s trasováním podél Rokytky (společně s A26), od mostku na úrovni ul. U Libeňského pivovaru vzhůru na křižovatku Prosecká X Čuprova, kousek po Prosecké a dále ul. Frant. Kadlece (s povolením obousměrného provozu cyklistů), pak ul. Na Vartě, Davídkova (po málo frekventovaném chodníku) a Na Okrouhlíku a buď kolem metra Kobylisy a dále Klapkovou, nebo možná lépe vyjet „údolíčkem“ lesoparkem Okrouhlík do ul. U Školské zahrady a Čumpelíkovou na Žernoseckou.   V generelu se počítá s oběma variantami. Ta, která je popsána v připomínce, de facto odpovídá stávajícímu popisu serveru Prahou na kole. Nicméně integrační opatření by měla být neodmyslitelnou součástí opatření pro cyklisty. To, že v této chvíli tomu není pražská veřejnost nakloněna, ještě neznamená, že tomu tak nebude za dva, tři roky, stejně jak je tomu už dnes v mnoha jiných evropských městech.
A28 nevést od Bohnic Čimickou, Pod Sídlištěm a Střelničnou, ale z Lehnické rovně přes Čimickou do Lindavské a Čimickým hájem ke kobyliské vozovně (zde možné napojení na metro Kobylisy, trasa by pokračovala po Žernosecké).   Trasa A28 je navržena v souladu s cyklogenerelem hlavního města Prahy. Nicméně trasa, kterou navrhujete, je také součástí tohoto generelu. Je označena jako A280 a dále se napojuje na A283. Tento koridor je chápán spíše jako rekreační. Návrh trasy A28 má především dopravní charakter.
Trasu A273 vedoucí Přemyšlenskou ulicí by bylo vhodné po dosažení Čumpelíkovy vést kousek vpravo a pod garážemi Stavegu vlevo a centrální cestou Ďáblickým sídlištěm (pod koupalištěm a kolem rybníčku u ZŠ Burešova) až na Ďáblickou ul.    Akceptováno. Tato připomínka bude podnětem pro vyhledávající studii realizace cyklistické stezky daným sídlištěm, kdy bude vedení upřesněno. Nyní se jedná o ideový záměr provést cyklisty sídlištěm. 
A28 ze Střelničné na Vysočanskou přes most nad Libereckou. Zde je také silný automobilový provoz. Pokud se nepředpokládá např. vedení cyklotrasy po málo frekventovaném chodníku, pak je druhá alternativa, a to Štěpničnou, Bedřichovskou a dolů do podchodu pod Libereckou k výběhu s koňmi (na Střížkově) do ul. Ve Štěpnici a U Kapliček do Střížkovské a společně s trasou A27.   Předpokládá se provoz po chodníku, jedná se ale z části již o území Prahy 9.
Špatná dostupnost některých ulic z ulice Březnová (Ďáblice), př. Letňany – návrh trasy z ulice K Lomu do ul. Strakova (Letňany) – celková délka 980 m, busem je třeba přesedat a jízda trvá půl hodiny, na kole by to bylo 4 min, dnes cesta na kole přes frekventovanou Kosteleckou. Ďáblice - Letňany Podnět bude postoupen dále.
Nedostatek informací o možnosti přepravy v jízdních řádech, př. na zastávce tram je pouze modrý obdelníček, ale chybí další vysvětlení a na tramvaji chybí označení místa pro umístění kol, na internetu by se mělo zobrazovat, zda je možné kolo přepravit spolu s informací odkdy dokdy.   Bude postoupeno na ROPID a na Dopravní podnik hlavního města Prahy.
Požadavek diskuze veřejnosti a odborníků ohledně přepravy kol v MHD.   Bude postoupeno na ROPID a na Dopravní podnik hlavního města Prahy.
Vyznačit na povrchu šipky ukazující přesný směr pohybu cyklistů v MHD.   Připomínka je akceptována již v samotném generelu. 
Vyřešit lépe cyklostezku v úseku Povltavská – Libeňský zámeček (A2, A26).   Připomínka je akceptována již v samotném generelu. 
Vyasfaltovat spodní část břehu Vltavy v úseku Thomayerovy sady - Most Barikádníků.   Zde by se správně na kole jezdit nemělo. Dole na to není na všech místech šířka a muselo by se kácet.
Umístit zrcadla a na zem nakreslit šipky. podchod Čuprova Je už mimo P8, ale podnět bude postoupen dále.
Na vyšší úroveň: sjednotit a zpřehlednit legislativu týkající se dopravy.   K tomuto účelu je také možné použít web Cyklodoprava, kde je umístěn přehled základní legislativy k cyklistické dopravě. 
Přejezd pro cyklisty – obnovit značení. Elsnicovo nám. Připomínka je akceptována již v samotném generelu. 
Činit osvětu o cyklistice: př. řidiči v autoškolách by měli být informováni také o cyklistech.   Připomínka bude směřována na BESIP - MD 
Na schody do metra dodat ližiny pro vedení kol a kočárků (netřeba je umisťovat v těsné blízkosti zábradlí).   Bude postoupeno na ROPID a na Dopravní podnik hlavního města Prahy.
Řešit problematický podjezd pod Libereckou.   Připomínka je akceptována již v samotném generelu. 
Upravit (legalizovat) alternativní trasu v úseku odbočení z A26 (chodník), křižovatku Čuprova x Prosecká a napojení na ulici Pod Labuťkou. A42  Připomínka zapracována v kapitole 2. 3. 3. Krizová místa a křížení.
Kolizní místo: při jízdě z centra musí cyklista, který chce odbočit vlevo, přejet 2 pruhy: umožnit cyklistům přejezd přes přechod pro chodce a vybudovat cyklopřejezd Křižovatka Rohanské nábřeží - U Rustonky (směr ulice Voctářova) Akceptováno v rámci realizace budoucích integračních opatření.
kolizní místa také na Sokolovské v úsecích na křižovatkách s ulicemi: Kaizlovy sady, Pod Plynojemem, Palmovka a Balabenka A252 Připomínka je akceptována již v samotném generelu a je zapracována do kapitoly 2.3.3.
Zprůjezdnit Sokolovskou mezi ulicemi K Olympiku a Kaizlovy sady (dnes neprůjezdná in-line dráha). A252 Připomínka je akceptována již v samotném generelu. Byla vložena věta k cyklotrase A252 – je třeba zde zprůjezdnit část zaslepeného úseku pro cyklisty. Dále byla připomínka zapracována do kapitoly 2.3.3.
Realizovat opatření na Sokolovoské (př. cyklopiktokoridory), protože tato ulice je přirozenou spojnicí. A252 Připomínka je akceptována již v samotném generelu, je součástí kapitoly 2.3.3. 
Problematické tramvajové křižovatky na Sokolovské: Zenklova, u Balabenky a křížení s Českomoravskou – návrh na rekonstrukci a vyměnit kočičí hlavy za asfalt. A252 Křížení s Českomoravskou je již na P9 a ostatní je obsaženo v kapitole 2. 3. 3. Tento podnět bude také předán na Dopravní podnik. Některé opravy se již chystají.
Hrozný stav tramvajových kolejí na Zenklově: koleje vyčnívají nad dlaždice a jsou půdorysně i výškově zakřivené. Zenklova Připomínka je akceptována již v samotném generelu. 
kolizní místo: návaznost na křížení ul. Čuprova (P9) A254 Připomínka byla zapracována do kapitoly 2.3.3.
levý chodník ul. Čuprova: spojka ul. Na Žertvách a A26 - navrhnout jako místní spojku   Připomínka byla zapracována do kapitoly 2.3.3. Stačí cyklistům chodník zpřístupnit, což by mělo být spojeno se změnou legislativy. Akorát tato část je již na P9. 
V ulici Prosecká realizovat stoupající cyklopruh. A265  Je nutné řešit danou ulici jako celek. Je pravděpodobné, že v tomto případě by byly silné protesty místních. 
Úprava křižovatky nám. Na Stráži – problematický příjezd z A270 a návaznost na další cyklotrasy. A270/A27/A42 Připomínka byla zapracována do kapitoly 2. 3. 3. 
Úprava křižovatky Trojská - Klapkova: není možné pokračovat v HDP dále do Klapkovy A272 V mapě je zakresleno integrační opatření.
Realizovat cyklopřejezd na křižovatce Dunajecká – K Pazderkám A274 Připomínka je akceptována již v samotném generelu. 
 Do mapy „Optimalizace stávající a návrh nové cyklistické infrastruktury“ doplnit následující ulice:     
Na Stráži - zahrnout do doplňkových tras, protože se jedná o rychlou spojnici mezi Libní a Novým Střížkovem   V principu je připomínka akceptována, ale jelikož na ulici se nepředpokládají žádné úpravy, do generelu nebude zahrnuta. Trasa totiž již míří do Prahy 9.
U Rokytky (směr Horovo nám.) - zahrnout do doplňkových tras, protože je to spojnice mezi A26 a Primátorskou   Tato propojka byla zapracována do kapitoly 2. 3. 6. Jednosměrky
K návrhům na cykloobousměrky doplnit ulice Na Šutce a Kubišova   Připomínka byla akceptována a zařazena do kapitoly 2.3.6.
V akčním plánu chybí infrastruktura pro pěší, př. zřízení přechodů a křižovatek či vytvoření koridoru z vyšlapané cesty.    V první etapě návrh akčního plánu počítá s realizací těch úseků, kde je potřeba řešit společné užívání stávajících chodníků jak chodci, tak cyklisty. V některých lokalitách by mělo být navrženo rozdělení provozu na část pro cyklisty a chodce. 
Některé úsměvné pasáže: př. průzkum dopravy na s. 42   Proč úsměvné? 
Kudy povede automobilová doprava v případě realizace cyklotras v Čimicích?    Cyklotrasa a případné integrační opatření znamená, že tam může jezdit i automobilová doprava. Otázka by tedy měla znít „kudy dnes může vést cyklistická doprava v Čimicích?
Kudy povedou nájezdy a připojení k cyklotrasám v Čimicích?     Je třeba zkonkretizovat dle mapových podkladů. Připomínka je příliš obecná.
námitka vůči plánovaným cyklotrasám v ulicích Čimická a K Ládví - tyto komunikace jsou velmi vytížené a pro cyklistu nebezpečné (lépe je využít postranních ulic) Čimická, K Ládví Jedná se o obecný předsudek, že integrační opatření pro cyklisty jsou nebezpečná. Nicméně generel je navržen tak, aby byl rozhodující akční plán, kde budou postupně navrhována opatření pro cyklisty. Integrační opatření do těchto návrhů přirozeně patří a jsou v souladu i s dnešní legislativou.  Nicméně akční plán generelu respektuje současný odmítavý postoj a zatím se daná opatření neplánují realizovat.
odpor k doplňkovým či spojujím úsekům – vedou přes občanovy pozemky za rybníkem v Čimicích a nad školou   Je  třeba blíže specifikovat umístění pozemků.
Úprava Elsnicova nám. – zakázat autům vjezd do Voctářovy a auta odklonit ulicí Nám. Dr. V. Holého: http://www.cyklistesobe.cz/threads/815  
Podobu Elsnicova nám. nemůže vyřešit tento generel, ale územní studie na toto území. Nutno zrušit jednu z komunikací a udělat z dopravních ploch skutečné náměstí. Generel zde má v tomto případě maximálně tak určit výchozí směry, a tedy podmínky pro řešení potřeb cyklistů. Forma a podoba řešení dopravních ploch pak bude odrážet podrobné řešení. Pokud bude prostor v přidruženém prostoru, nechť pokračuje řádně A26 stezkou a přejezdy, pokud bude prostor spíše pobytový s jednou sběrnou komunikací, nechť je zde řešena řádná integrace s cyklopruhy. Taktéž se debatovalo, zda bude Rokytka součástí náměstí, nebo bude kompletně zakrytá. Dle zpracovatelů generelu je řešení b) špatné. Ale to je urbanismus.
legalizace průjezdu ul. U Rokytky – je to alternativa vůči Zenklově a ústí do Horova nám.    Generel s tím již dnes počítá.
legalizace levého chodníku (ve směru od Kobylis) Vosmíkových či zobousměrnit ul. F. Kadlece   Generel s tím už takto počítá.
Zmínit v generelu in-line dráhu v Kaizlových sadech - měla by být zachována i do budoucna.   Připomínka akceptována.
Úsek Sokolovská podél Kaizlových sadů: z generelu není zřejmé, zda trasa povede po chodníku či po in-line stezce - lepší by byla in-line stezka, protože chodník je dlážděný  (s. 61–62). A252 Z mapové části plyne, že je v této části navrženo zklidnění. Takže se počítá s využitím stávající komunikace.
problematická ul. Sokolovská v úseku U Rustonky a U Balabenky - doplnit to k popisu stavu    Tato trasa ale není vyznačená, takže nejde o kolizní místo na cyklotrase.
nedostatečná šířka na Sokolovské: jak zde vznikne integrační opatření a vlivem čeho se zklidní intenzivní automobilová doprava? Sokolovská Dle kapitoly 2.3.1. za integrační opatření lze považovat i cyklopiktokoridor, ale i nově tzv. víceúčelový pruh. Sokolovská je ale již dnes částečně zklidněná. Pokud se píše o zklidnění intenzivní automobilové dopravy, tak je míněna celá oblast.
Proč se doplňuje A2 na Rohanském ostrově? A2 je takto dostačující, bylo by lepší nejdříve dobudovat celoměstský systém cyklotras (pararelní A2 lze dobudovat posléze). Rohanský ostrov Jedná se o návrh, který počítá s celkovou úpravou území. Takže nejedná se o samostatnou akci, ale mělo by se na ni pamatovat při řešení celého území. Souhlasíme tedy s připomínkou, že by se měl budovat nejprve celoměstský systém cyklotras. 
námitka vůči plánované in-line stezce na A2: velký výskyt chodců, běžců a cyklistů, in-linisté by byli příliš Rohanský ostrov Zda bude tento podnět akceptován, se rozhodne při revitalizaci celého území, která se plánuje. Zde je potřeba pak uplatnit tuto připomínku. 
Rohanský ostrov je součástí ÚSES - raději ponechat přírodě blízký povrch   viz předchozí připomínka: Zda bude tento podnět akceptován, se rozhodne při revitalizaci celého území, která se plánuje. Zde je potřeba pak uplatnit tuto připomínku.
Sladit text, který si odporuje, a to komentářem na str. 120 u podnětu č.30 (v rámci veřejného projednání byl vznesen požadavek nenavrhovat vyasfaltování A2 v úseku Rohanské nábřeží – Libeňský most), že  „Samotný generel nepočítá se samostatnými náklady na vyasfaltování A2. Pokud by k tomu došlo, tak jen v širším kontextu.“ Přitom jak je výše uvedeno generel zde jasně navrhuje in-line stezku, která má být asfaltová a zároveň v tabulce na str. 100 uvádí odhadované náklady na vyasfaltování na 6mil.Kč.   Připomínka je akceptována. Původně se skutečně předpokládalo, že generel nebude počítat s vyasfaltováním. Jenže bylo nutné i vypořádat připomínku 40, kde je názor opačný. I další se navíc přidali k myšlence na vyasfaltování. Nicméně chtěl bych upozornit, že návrhy v kapitole 2.3.2. jsou pouze doporučením. Klíčová je kapitola 2.5.2., kde jsme zdůraznili, že až tady jsou rozhodující návrhy, které jsou spojené s rozpočtem Prahy 8 a s výběrem konkrétních úseků. 
Respektovat dělení textu na přípravnou (součástí této kapitoly i popis stávajícího stavu) a návrhovou fázi, tedy nedávat popis současného stavu do návrhové části, př. 2.2.4 Budování parkovacích míst pro cyklisty nebo 2.2.5 Intermodalita – systém propojení cyklistické a veřejné dopravy.   Je akceptováno a popis stávajícího stavu byl vložen do analytické části.


Podněty z mapy


Podnět Místo Řešení
Míchat cyklodopravu a normální  je prakticky zločin na obojí obzvlášť, když je vedle dost prostoru na separovanou trasu nebo tam dokonce trasa je. ulice Lodžská Podobná připomínka byla již vypořádána výše. Nicméně ignorovat, že existují jen segregační opatření, také není dobré. Je třeba si uvědomit, že pokud se navrhne jen segregační opatření, pak je potřeba udělat celkovou rekonstrukci chodníku, často je nerovný a je třeba jej směrově rozdělit na část pro chodce a cyklisty, pokud bude Praha 8 chtít žádat o dotaci na SFDI. Pak je třeba brát v úvahu, že mnozí uživatelé budou preferovat tak či tak jízdu po silnici. 4pruh v této lokalitě je přepych a v pohodě se zde vejdou cyklopruhy.  Každopádně rozhodující je kapitola 2.5.2. – Tvorba akčního plánu, kde samotné město s veřejností rozhoduje, kde a jakým způsobem budou realizována cyklistická opatření. A integrační opatření zatím nemají na Praze 8 zelenou. Takže návrhy, které jsou v generelu, vychází pouze z moderních evropských trendů, které jsou pro někoho zločinem.
Komunikace rozhodně potřebuje malinko rozšířit a přidat separovaný chodník, je jedno, jestli bude obsahovat cyklopruh nebo ne. K Ládví Ve výhledu se s tím počítá.
Zase ulice, která na mapě je, ale v terénu prakticky chybí. Spádná Jedná se jen o komentář, nikoliv o připomínku.
V prvním kole by tu byl požadavek na ekodukt v délce cca 100 metrů, přes který by šlo propojit lesní celky Ďáblického a Čimického háje + navazující komunikace (pěší a obslužné). S tím by se neslo mírné zahloubení celé ulice v délce asi 150 metrů a využití vytěžené zeminy na srovnání na stranách ekoduktu. Otázkou jsou pozemky. Další přechod je hloupost, jelikož i ten u smyčky patří mezi ty nebezpečnější v okolí. Světelná signalizace sem dát nejde kvůli množství komunikací, které se prakticky sbíhají v jediném bodě a které by naprosto zazdil. Ústecká Je možné s touto variantou počítat, i když se jedná o cenově velmi náročnou stavbu, která přichází v úvahu až po vybudování nosného systému sítě cyklistických tras na území Prahy 8.
Tak tramvaj do Bohnic definitivně vypadla? Uzavřená Copak nelze při tramvajové trati myslet i na cyklisty? Je to úloha následné projektové dokumentace, aby do jednoho prostoru dostala jak tramvaj, tak cyklisty.
Jeden z pokusů o naplánování mostu na Povltavskou? Libeňský most Jedná se o výhled, který koresponduje s územním plánem.
Tak tato spojka půjde v budoucnu k čertu a to v souvislosti s budováním okruhu. Pro dopravu to znamená přerušení a zaslepení komunikace, takže ani cyklista nebude mít kudy projet. Takže počítat s ní v dlouhodobém horizontu je hloupé. I dnes je to místo, které volá o průšvih, hlavně po provedení „zklidňujících“ opatření v ulicích V Holešovičkách a Primátorská/Zenklova.  Bulovka Jedná se o lokalitu, která je navržena k řešení ze strany Magistrátu. Měla by se řešit prioritně v nejbližším období. Proto jsme ji automaticky dali do navrhovaných opatření.
Dokud nebude vyřešen okruh, tak zde je to jenom lepidlo. V každém případě je naprosto dementní očekávat významný cykloprovoz na jedné z mála příjezdových cest mezi Prosekem a Voctářovou (Rohanským nábřežím). Tento proud je také jedním z hlavních důvodů, proč tu bývá ve špičce tak plno. Zenklova Ano, je třeba doplnit, že se skutečně jedná o výhled, který je spojen s výhledem. 
Stoupej a zhyň, klesej a neubrzdíš Davídkova Nejedná se o věcnou připomínku. Nicméně při stoupání se počítá i s tím, že bude rozvoj elektrokol. Při sjezdu má člověk brzdy. Autoři generelu úsek projížděli.
Opravdu obnovovat propojení Davídkovy a křižovatku rozšiřovat na 5 ramen?! Davídkova Není zřejmé, co je touto připomínkou myšleno.
Na tuto propojku se čeká jak na smilování, to architekti sídliště trochu nedomysleli. Chabařovická Jedná se o komentář, nikoliv o připomínku.
Hodně štěstí při projednávání s magistrátem, Prahou 9 a hlavně platbou za lávku. K Lomu Toto území leží již mimo Prahu 8 a bylo navrženo jen pro návrh širších vztahů a to na základě druhé připomínky, která je níže popsána.
Vytvořit cyklostezku z ulice K Lomu do ulice Tupolevova Cyklotrasa K Lomu – Tupolevova Připomínka akceptována.

Zveřejněno: 01.12.2015 – Tomáš Vlk   |   Aktualizováno: 03.12.2015
Vytisknout