Informace o snížení energetické náročnosti na budovách ZŠ Burešova, ZŠ Libčická a ZŠ Ústavní

Článek ke stažení zde (PDF, 84 kB)


Cílem materiálu je informovat veřejnost o průběhu administrace žádostí o dotace, provedení výběrových řízení a realizaci akcí Snížení energetické náročnosti na budovách ZŠ Burešova, ZŠ Libčická a ZŠ Ústavní.

Materiál zpracoval odbor evropských fondů a dotační politiky (OEFDP) a odbor zakázek a investic (OZI) Úřadu městské části Praha 8.


1) Rekapitulace administrace žádostí o dotace a přípravy výběrových řízení

Žádosti o dotace z Operačního programu životní prostředí, do 35. výzvy na projekty Snížení energetické náročnosti výše zmíněných základních škol byly podány dne 29.02.2012.

Neformální potvrzení (telefonicky) o získání dotace poskytl SFŽP na konci října 2012.

Oficiální potvrzení o získání dotace na zateplení všech tří ZŠ obdržela MČ Praha 8 následovně:
 • ZŠ Ústavní dne 28.11.2012
 • ZŠ Libčická dne 30.11.2012
 • ZŠ Burešova dne 08.12.2012
S cílem urychlit proces přípravy výběrového řízení (dále VŘ) pro výběr zhotovitele zadal OEFDP aktualizaci prováděcích dokumentací (dále PD) k projektům již na základě neformálního telefonického potvrzení o získání dotace. PD bylo nutno přepracovat na základě novely zákona o veřejných zakázkách a nových prováděcích předpisů k tomuto zákonu (září 2012) – vyhlášky č. 230/2012 Sb.
 • Dne 26.10.2012 byla podepsána smlouva s firmou Real-Investa s.r.o. na aktualizaci prováděcí PD k projektu zateplení ZŠ Burešova.
 • Pro ZŠ Libčická byla původní PD zpracována firmou AlternativeArchitekture& Building, spol.s.r.o. Z důvodu komunikačních potíží a následného onemocnění generálního projektanta, bylo nutno zadat aktualizaci jinému projektantovi. Na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 8 čj.: Usn č. RMC 0954/2012 ze dne 20.12.2012  byla tentýž den podepsána smlouva s autorizovaným architektem MgA. Petrem Kocourkem na aktualizaci a dopracování prováděcí PD. MgA. Petr Kocourek byl vybrán, protože se na tvorbě původní PD již podílel a z toho důvodu byla také na něj převedena veškerá autorská práva.
 • Dne 25.10.2012 byla objednána aktualizace PD u firmy  Onegast s.r.o. k projektu zateplení ZŠ Ústavní.

Od listopadu 2012 probíhalo vypracovávání smluv o dílo a zadávacích dokumentací v součinnosti s OZI.

Projektové dokumentace byly předány OEFDP následovně:
 • ZŠ Burešova 31.12.2012
 • ZŠ Libčická 14.02.2013. Vzhledem k tomu, že předaná projektová dokumentace nebyla zpracována dle podmínek Smlouvy o dílo, byla panu Mg.A. Kocourkovi udělena pokuta za zpoždění ve výši Kč 2170,–.  
 • ZŠ Ústavní 15.01.2013
Vzhledem k nové sazbě DPH, platné od 01.01.2013, bylo nutné opět aktualizovat PD. Nové softwary pro sestavování výkazů výměr byly dostupné až během ledna 2013. Po předání aktualizovaných PD prováděl OEFDP jejich kontrolu.

Dle závazných pokynů SFŽP odeslal OEFDP podklady k VŘ v těchto termínech:
 • ZŠ Ústavní a ZŠ Burešova dne 08.02.2013
 • ZŠ Libčická dne 11.02.2013
SFŽP z důvodu velké administrativní zátěže nestíhal vydávat oficiální posouzení VŘ ve stanovené lhůtě 30 dnů. Pouze na základě opakovaných urgencí ze strany OEFDP byly ze strany SFŽP zaslány emailem předběžné komentáře k předloženým podkladům. Poznámky a podněty byly okamžitě zapracovány do projektových dokumentací. Za účelem urychlení celého procesu zaslal OEFDP v předstihu dne 13.03.2013 na OZI žádosti o vyhlášení a provedení VŘ.

Oficiální souhlas SFŽP s výběrovými řízeními byl obdržen následovně:
 • ZŠ Libčická a ZŠ Burešova dne 19.03.2013
 • ZŠ Ústavní – souhlas dosud nevydán

Po zapracování připomínek OZI byla výběrová řízení vyhlášena:
 • ZŠ Libčická dne 19.03.2013
 • ZŠ Ústavní 26.03.2013
 • ZŠ Burešova dne 27.03.2013

2) Detailní průběh výběrových řízení

Z důvodu složitosti administrace jednotlivých VŘ jsou informace o nich uvedeny v Příloze tohoto materiálu.

Obecně lze konstatovat, že u všech tří výběrových řízení se délka zadávacích lhůt prodloužila z důvodu značného množství dodatečných dotazů a ze strany zadavatele bylo třeba v zákonných lhůtách a dalších zákonných mantinelech na tyto dotazy reagovat. Vše probíhalo v souladu s ust. § 40 odst. 2 Zákona o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) VZ, resp. ust. § 49 odst. 3, odst. 4 ZVZ.


3) Podpis smluv o dílo se zhotoviteli a průběh stavebních prací na ZŠ  

Smlouvy o dílo se zhotoviteli byly podepsány:
 • ZŠ Burešova dne 15.07.2013
 • ZŠ Libčická dne 01.07.2013
 • ZŠ Ústavní dne 09.07.2013

Staveniště byla předána v následujících termínech:
 • ZŠ Burešova dne 22.07.2013. Firma Bau Plus využila celou lhůtu pro převzetí staveniště dle smlouvy o dílo tj. 7 dní.
 • ZŠ Libčická dne 01.07.2013
 • ZŠ Ústavní dne 09.07.2013
 
Smluvně daná lhůta pro provedení prací (počítá se od data převzetí staveniště):
 • ZŠ Burešova 153 dnů
 • ZŠ Libčická 153 dnů
 • ZŠ Ústavní 184 dnů

4) Průběh prací na jednotlivých školách

Z důvodu prodloužení VŘ se všichni tři zhotovitelé potýkali s problémem subdodávek. Původní harmonogramy byly nastaveny na předání stavby v měsíci červnu, pro tyto termíny měli zhotovitelé zarezervovány výrobní kapacity u firem, které se zabývají výrobou a montáží oken. Kvůli nedodržení termínu byly tyto rezervace zrušeny a následně bylo pro zhotovitele problematické znovu vyjednat dodání oken. Podle dostupných informaci probíhá v současnosti po celé ČR rekordní počet zateplování škol, takže výrobci oken nestíhají splňovat požadavky trhu.

Na všech třech ZŠ se nyní provádí výměna oken. Začátek školního roku byl posunut pouze na ZŠ Burešova, a to o týden. Ředitelé a ředitelky škol v součinnosti se zhotoviteli plánují aktuální provoz vyučování tak, aby se stavební práce realizovaly mimo dobu vyučování a děti nebyly rušeny při výuce. Rovněž je přísně dbáno na pravidla bezpečnosti práce, koordinátor BOZP dohlíží na bezproblémový chod školy a zejména na nepřípustné křížení provozu stavby a školy. Také MČ Praha 8 monitoruje a kontroluje společně s odborem výstavby, jestli jsou dodržována všechna pravidla bezpečnosti.

ZŠ Burešova
Firma Bau Plus s největší pravděpodobností dodrží milník stanovený pro výměnu všech oken (kromě tělocvičen a chodeb) – tedy 92 dnů od převzetí stavby. Pokud dojde k překročení milníku, vyplývají ze smlouvy o dílo pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny za každý den prodlení, které bude MČ Praha 8 vymáhat.

Firma Bau Plus začala okamžitě po převzetí staveniště (kromě vyměřování oken) realizovat zateplení střešního pláště. Z technologických důvodů však bude nutné postupovat jinak, než bylo stanoveno v PD, v současné době probíhá naceňování nových postupů, které budou následně ještě konzultovány se SFŽP.

ZŠ Libčická
Z důvodu problematického jednání mezi zhotovitelem a subdodavatelem oken – firmou Sulko, možná nebude dodržen milník pro výměnu oken (kromě chodeb a tělocvičen) – tedy 85 dnů od převzetí stavby. Pokud dojde k překročení milníku, vyplývají ze smlouvy o dílo pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny za každý den prodlení, které bude MČ Praha 8 vymáhat.

Firma Interma začala okamžitě po převzetí staveniště (kromě vyměřování oken) realizovat zateplení střešního pláště. Z technologických důvodů však bude nutné postupovat jinak, než bylo stanoveno v PD, v současné době probíhá naceňování nových postupů, které budou následně ještě konzultovány se SFŽP.

Výuka na ZŠ Logopedická byla z organizačních důvodů přesunuta do prostor ZŠ Bohumila Hrabala, objekt Na Korábě, MŠ Poznaňská a do DDM Přemyšlenská, a to do předpokládané doby ukončení výměny oken (cca polovina října).

ZŠ Ústavní
Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR (zhotovitel) prozatím garantuje dodržení milníku na výměnu oken (kromě chodeb a tělocvičen) tedy 89 dnů od převzetí stavby, jak vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo. Pokud dojde k překročení milníku, vyplývají ze smlouvy o dílo pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny za každý den prodlení, které bude MČ Praha 8 vymáhat.

Zhotovitel i přes opakované urgence TDI a zástupců MČ Praha 8 odmítal začít se zateplováním střešního pláště ihned po převzetí staveniště. Práce na střechách ke dni 16.09.2013 dosud nezačaly, v případě že zhotovitel nedodrží termín celé realizace díla, bude podle smlouvy o dílo pokutován ve výši 0,1 % z nabídkové ceny za každý den prodlení

OEFDP v současné době připravuje udělení smluvní pokuty, a to z důvodu nedoložení seznamu subdodavatelů ke schválení a nedodržování pokynů koordinátora BOZP. Tyto pokuty vyplývají ze smlouvy o dílo.


Příloha – zpráva o průběhu zadávacích řízení


Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Burešova, Praha 8 (dále též jen Burešova)
Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Libčická, Praha 8 (dále též jen Libčická)
Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní, Praha 8 (dále též jen Ústavní),

K dotčeným veřejným zakázkám společně:


Dne 31.10.2012, byl odbor zakázek a investic ÚMČ Praha 8 (dále též jen OZI) požádán Odborem Evropských fondů a dotační politiky (dále též jen OEFDP), o předložení návrhu usnesení, do Rady MČ Praha 8, ke dni 14.11.2012 a následně do nejbližšího Zastupitelstva MČ Praha 8 dne 05.12.2012, jejichž obsahem mělo být zajistit souhlas Rady a Zastupitelstva MČ P8, s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele shora uvedených „projektů“.
 Projektová dokumentace k jednotlivým veřejným zakázkám, určená k užití v zadávacím řízení, byla na OZI dodána 25.03.2013 – Burešova, 14.03.2013 – Libčická, 29.03.2013 – Ústavní.


K dotčeným veřejným zakázkám jednotlivě:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI NA BUDOVĚ ZŠ BUREŠOVA, PRAHA 8


Usnesení č. Usn RMC 0850/2012, ze dne 14.11.2012 – k návrhu odůvodnění významné veřejné zakázky (Rady městské části),
Usnesení č. Usn ZMC 052/2012, ze dne 05.12.2012 – k návrhu odůvodnění významné veřejné zakázky (Zastupitelstva městské části),

Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek (dále též jen VVZ), ze dne 08.01.2013,

Zahájení řízení:
Usnesení č. Usn RMC 0076/2013, ze dne 06.02.2013 – k návrhu zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky „Oznámením otevřeného řízení“,

Oznámení o zakázce ve VVZ, ze dne 27.03.2013,

Dodatečné informace č. I. (č. 1 až č. 3), všem uchazečům ze dne 16.04.2013
Dodatečné informace č. II. (č. 4 až č. 5), všem uchazečům, ze dne 22.04.2013
Dodatečné informace č. III. (č. 6 až č. 15) všem uchazečům, ze dne 24.04.2013

Usnesení č. Usn RMC 0318/2013 ze dne 24.04.2013 – k návrhu dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn. 0076/2013 ze dne 6. února 2013 a nového návrhu jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů a náhradníků členů komise pro posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek podaných pro realizaci významné veřejné zakázky, včetně příloh,

Dodatečné informace č. IV. (č. 16) všem uchazečům, ze dne 30.04.2013 – vzhledem k charakteru podávaných dotazů, musel být prodloužen termín pro podání nabídek a to na 16.05.2013,

Oznámení o zakázce ve VVZ, ze dne 02.05.2013 (změna termínu pro podání nabídek),

Dodatečné informace č. V. (č. 17) všem uchazečům, ze dne 06.05.2013,
Dodatečné informace č. VI. (č. 18 až č. 19) všem uchazečům, ze dne 10.05.2013,

Protokol o otevírání obálek s nabídkami, ze dne 16.05.2013,
Protokol o posouzení kvalifikace a posouzení nabídek ze dne 16.05.2013,
Protokol o posouzení kvalifikace a posouzení nabídek ze dne 28.05.2013,

Dopis, Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, firma BAU plus, a. s., ze dne
20.05.2013,
Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, firma BAU plus, a. s., ze dne 23.05.2013,

Usnesení č. Usn RMC 0447/2013 ze dne 04.06.2013 – k návrhu vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacím řízení,
Dopisy (5x) včetně doručenek – Písemné oznámení o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, ze dne 04.06.2013,

Dopis, Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, firma BAU plus, a. s., ze dne
05.06.2013,
Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, firma BAU plus, a. s., ze dne 10.06.2013,

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, ze dne 11.06.2013,

Usnesení č. Usn RMC 0479/2013, ze dne 12.06.2013 – k návrhu výběru nejvhodnější nabídky podané na realizaci významné veřejné zakázky v zadávacím řízení, včetně důvodové zprávy a návrhu dopisu – Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, včetně příloh,
Dopisy pro jednotlivé firmy (14 x) – Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13.06.2013,

Dopis - firma BAU plus, a. s., informace o doplnění smlouvy, ze dne 27.06.2013,
Usnesení č. Usn RMC 0540/2013 ze dne 03.07.2013 – k návrhu uzavření „Smlouvy o dílo“ pro realizaci významné veřejné zakázky,
Usnesení č. Usn RMC 0541/2013 ze dne 03.07.2013 – k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/0549/OZI.DIZR (č. 30/3150/2013),

Oznámení o zadání zakázky ve VVZ, ze dne 24.07.2013.

Ukončení řízení:

Smlouva o dílo, mezi Zadavatelem a společností BAU plus, a.s. (IČ: 256 07 618), se sídlem na adrese Na Zlíchově 228/4, Praha 5, jako „Zhotovitelem“, s výší nabídkové ceny 33 340 234,44 Kč bez DPH, byla uzavřena po marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, tedy dne 15.07.2013.


SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI NA BUDOVĚ ZŠ LIBČICKÁ, PRAHA 8

Usnesení č. Usn RMC 0850/2012 ze dne 14.11.2012 – k návrhu odůvodnění významné veřejné zakázky (Rady městské části),
Usnesení č. Usn ZMC 052/2012 ze dne 05.12.2012 – k návrhu odůvodnění významné veřejné zakázky (Zastupitelstva),

Oznámení předběžných informací ve VVZ, ze dne 08.01.2013,


Zahájení řízení:

Usnesení č. Usn RMC 0078/2013 ze dne 06.02.2013 – k návrhu zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky,
Zadávací dokumentace ze dne 19.03.2013,

Oznámení o zakázce ve VVZ, ze dne 20.03.2013 (řádný),

Dodatečné informace I. všem uchazečům ze dne 16.04.2013,
Dodatečné informace II. všem uchazečům ze dne 22.04.2013,
Námitka proti zadávací dokumentaci, uchazeč Metrostav a. s., dopis ze dne 22.04.2013

Dodatečné informace III. všem uchazečům ze dne 23.04.2013,
Dodatečné informace IV. všem uchazečům ze dne 25.04.2013,
Dodatečné informace V. všem uchazečům ze dne 29.04.2013,

Oznámení o zakázce ve VVZ, ze dne 29.04.2013 (opravný),

Dopis – Odpověď na stížnost dodavatele (stěžovatele) – Metrostav a. s., ze dne 30.04.2013,
Dopis všem uchazečům, informace o podaných námitkách a rozhodnutí o nich, dopis ze dne
30.04.2013,

Dodatečné informace VI. všem uchazečům ze dne 06.05.2013 včetně potvrzení o vypravení

Informace – Oznámení o rozhodnutí starosty MČ Praha 8, Ing. Jiřího Janků, o Námitkách stěžovatele společnosti Metrostav a. s., ze dne 07.05.2013,

Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13.05.2013,
Protokol o posouzení kvalifikace a posouzení nabídek ze dne 17.05.2013,

Žádost o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 17.05.2013 (3x),
Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (3x),

Protokol o jednání - pokračování jednání ze dne 17.05.2013 a 27.05.2013 (datum jednání
03.06.2013)
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.06.2013,

Usnesení č. Usn RMC 0446/2013 ze dne 04.06.2013 – k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky realizace významné veřejné zakázky,
Dopisy všem uchazečům – Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, ze dne 05.06.2013,

Usnesení č. Usn RMC 0503/2013 ze dne 25.06.2013 – k návrhu uzavření „Smlouvy o dílo“ pro realizaci významné veřejné zakázky,
Usnesení č. Usn RMC 0504/2013 ze dne 25.06.2013 – k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o dílo č. ev. 2013/0561/OZI.DZMR (č. 33/3150/2013),
Dopis – žádost o předložení dokladů před podpisem smlouvy, firma INTERMA, akciová společnost, ze dne 26.06.2013.


Ukončení řízení:

Smlouva o dílo, mezi Zadavatelem a společností Interma, a.s. (IČ: 631 45 057), se sídlem na adrese Masarykova 2522/12, 460 01, Liberec I, jako ”Zhotovitelem”, s výší nabídkové ceny 49 842 019 Kč bez DPH, byla uzavřena po marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, tedy dne 01.07.2013,
Dopis – záznam o předání/převzetí smlouvy ze dne 01.07.2013,
Vrácení jistot (dle § 67 ZVZ), přehled, vrácení bankovní záruky + peněžní jistoty, ze dne 07. 07. 2013 (15x)
Dopisy – informace o uzavření smlouvy (2x), ze dne 08.07.2013,

Oznámení o zadání zakázky ve VVZ, ze dne 12.07.2013,
Písemná zpráva zadavatele ze dne 15.07.2013.


SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI NA BUDOVĚ ZŠ ÚSTAVNÍ, PRAHA 8

Usnesení č. Usn RMC 0850/2012 ze dne 14.11.2012 – k návrhu odůvodnění významné veřejné zakázky,
Usnesení č. Usn ZMC 052/2012 ze dne 05.12.2012 – k návrhu odůvodnění významné veřejné zakázky,
Oznámení předběžných informací ve VVZ, ze dne 08.01.2013,

Zahájení řízení:

Usnesení č. Usn RMC 00772013 ze dne 06.02.2013 – k návrhu zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky vč. zadávací dokumentace ze dne 26.3.2013,
Oznámení o zakázce ve VVZ, ze dne 25.03.2013,

Usnesení č. Usn RMC 0317/2013 ze dne 24.04.2013 – k návrhu dílčí revokace usnesení,

Dodatečné informace I. všem uchazečům ze dne 16.04.2013,
Dodatečné informace II. a III. všem uchazečům ze dne 22.04.2013,
Dodatečné informace IV., V., VI.,. všem uchazečům ze dne 24.04.2013,
Dodatečné informace VII. všem uchazečům ze dne 26.04.2013,
Dodatečné informace VIII. všem uchazečům ze dne 30.04.2013,
Dodatečné informace IX.. všem uchazečům ze dne 02.05.2013,

Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 06.05.2013,
Protokol o posouzení kvalifikace a nabídek ze dne 13.05.2013

Žádost o písemné vysvětlení nabídky CL-EVANS s.r.o. ze dne 14.05.2013,
Písemné vysvětlení nabídky CL-EVANS s.r.o. ze dne 14.05.2013,
Žádost o písemné vysvětlení nabídky VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. ze dne 14.05.2013,
Písemné vysvětlení nabídky VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. ze dne 22.05.2013,

Protokol o jednání (posouzení nabídek) ze dne 28.05.2013,
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28.05.2013,

Usnesení č. Usn RMC 0339/2013 ze dne 29.05.2013 – k návrhu vyloučení uchazečů,
Usnesení č. Usn RMC 0341/2013 ze dne 29.05.2013 – k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky realizace významné veřejné zakázky,

Dopisy – oznámení o vyloučení uchazeče ze dne 03.06.2013 (2x),
Dopisy uchazečům - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, ze dne 04.06.2013 (18x),
Dopisy – uvolnění jistoty (dle § 67 ZVZ) – vrácení záruční listiny, ze dne 07.06.2013 (9x),
Usnesení č. Usn RMC 0505/2013 ze dne 25.06.2013 – k návrhu uzavření „Smlouvy o dílo“ pro realizaci významné veřejné zakázky,
Usnesení č. Usn RMC 0542/2013 ze dne 03.07.2013 – k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o dílo č. ev. 2013/0566/OZI.DIZR (č. 34/3150/2013),

Dopis - Předložení dokladů před podpisem smlouvy, firma CL-EVANS s.r.o., ze dne 26.06.2013
Dopis – výzva k podpisu smlouvy o dílo, firma CL-EVANS s.r.o., ze dne 27.06.2013.

Ukončení řízení:

Smlouva o dílo, mezi Zadavatelem a společností Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR (IČ: 267 68 607), se sídlem na adrese Bulharská 1557, 470 01, Česká Lípa, jako „Zhotovitelem“, s výší nabídkové ceny 36 427 151 Kč bez DPH, byla uzavřena po marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, tedy dne 09.07.2013,

Dopisy – oznámení uzavření smlouvy o dílo (2x),
Dopisy – uvolnění jistot (dle § 67 ZVZ) – vrácení záruky, ze dne 07.07.2013 (3x),
Písemná zpráva zadavatele ze dne 18.07.2013,
Oznámení o zadání zakázky ve VVZ, ze dne 19.07.2013.

K výše uvedeným veřejným zakázkám společně:

Jak ze shora uvedených dokumentů vyplývá, doba trvání zadávacích řízení byla determinována především
 • druhem zvoleného zadávacího řízení, tedy „otevřené řízení“ dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ, resp. ust. § 27 ZVZ, kde jsou lhůty pro jednotlivé úkony dány (zejména) ustanovení § 39 ZVZ,
 • výší předpokládané hodnoty veřejné zakázky, kdy se dle ust. §  ZVZ jednalo (ve všech případech) o tzv. „významnou veřejnou zakázku“, dle ust. § 16a ZVZ, kde jsou lhůty dané ZVZ zadavateli (dle shora uvedených ustanovení ZVZ), ještě prodlužovány,
 • významným počtem dotazů k zadávací dokumentaci.
K tomuto (a závěrem) lze uvést, že:
 • Délka zadávacích lhůt byla delší než minimální z důvodu značného množství dodatečných dotazů, které v drtivé většině směřovaly k projektové dokumentaci a ze strany zadavatele bylo třeba v zákonných lhůtách a dalších „zákonných mantinelech“ na tyto dotazy reagovat, zejména prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, v souladu s ust. § 40 odst. 2 ZVZ, resp. ust. § 49 odst. 3, odst. 4 ZVZ.
 • všechna dotčená zadávací řízení byla zakončena úspěšně, neboť došlo k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Článek ke stažení zde (PDF, 84 kB)
Vytisknout