Informace o termínu zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol, viz www.praha8.cz – odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Mateřské školy zřízené MČ Praha 8 mají jeden školský obvod.

Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2020 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis do tříd s integrací Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 bude
v mateřské škole v pondělí 4. května 2020 od 13.00 do 17.00 hodin.


Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční v úterý 5. a ve středu 6. května 2020
od 13.00 do 17.00 hodin v mateřských školách městské části Praha 8.


Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu 5. a 6. května 2020 od 13.00 do 17.00 hodin, do integrovaných tříd dne 4. května 2020 od 13.00 do 17.00 hodin. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bližší informace, včetně termínů dnů otevřených dveří, budou zveřejněny v únoru 2020.


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat


 
Zveřejněno: 24.06.2019
Vytisknout