Informace o zpracování osobních údajů – odbor zdravotnictví a sociálních služeb (OZS)

Součástí OZS jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 316/2016, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 921 kB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.


Související

Aktualizováno: 07.05.2019
Vytisknout