Jak si vyřídit trvalý pobyt na Praze 8?

V posledních několika měsících poměrně výrazně vzrostl počet zájemců o přihlášení trvalého pobytu do MČ Praha 8. Jistě je jedním z důvodů zavedení zón placeného stání. Lidé, kteří si chtějí přihlásit trvalý pobyt na Prahu 8 mohou vše potřebné vyřídit v oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, které sídlí v přízemí tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň).

V současné době máme v průměru za den 60 až 70 žadatelů o přihlášení trvalého pobytu na městskou část Praha 8. Musíme však bohužel některé z nich odmítnout, protože jejich žádosti nesplňují všechny formální náležitosti,“ uvedl vedoucí odboru živnostenských a správních činností ÚMČ Prahy 8 Milan Hejkrlík.

Zákon o evidenci obyvatel totiž podmiňuje přihlášení k trvalému pobytu splněním třech podmínek. Dvě jsou jednoduše splnitelné. Žadatel musí prokázat svojí totožnost občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který vydal orgán státní správy. Další podmínkou je vyplnění přihlašovacího lístku k trvalému pobytu, který je k dispozici v Bílém domě. Odevzdat je možné pouze originální tiskopis a nelze proto použít stažený formulář z internetu.

Nejvíce problémů bývá s doložením oprávněnosti užívání bytu nebo domu na území MČ Prahy 8. Nejjednodušší je to u vlastníka nemovitosti. Úředníci si sami ověří z katastru nemovitostí, zda ji žadatel opravdu vlastní. Nájemníci musí předložit v originále platnou nájemní či podnájemní smlouvu nebo dohodu o užívání bytu. „Častým nedostatkem je nedoložení nájemní smlouvy či souhlasu s přihlášením od vlastníka u družstevních bytů. Jejich vlastníky jsou totiž družstva a nikoliv členové,“ doplnil vedoucí odboru živnostenského a správních činností Milan Hejkrlík. Možností je také předložit písemný úředně ověřený souhlas oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) s přihlášením k trvalému pobytu žadatele. Oprávněná osoba může také udělit svůj souhlas před pracovníky ohlašovny a není pak potřeba úředního ověření jejího podpisu.

Za děti a mládež mladší 15 let vyřizují změnu trvalého pobytu jejich zákonní zástupci. Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se na místě platí správní poplatek 50 Kč. Občan se změněným trvalým bydlištěm musí do 15 dnů požádat o nový občanský průkaz. Vyřídit si ho může ihned na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. Podrobné informace o změně trvalého pobytu lze najít na internetových stránkách MČ Prahy 8 v sekci Potřebuji vyřídit zde
Zveřejněno: 13.10.2016
Vytisknout