MČ bojuje proti černé stavbě na Farkách

Díky iniciativě občanů a místních aktivistů bylo zjištěno, že v parku, kterému místní říkají „Farky“ byla budována černá stavba. Jedná se o velmi cennou lokalitu z hlediska ochrany přírody, kde stavět nelze. Pokud by viníci kontaktovali kterýkoliv z orgánů, který ve věci územního plánování či životního prostředí rozhoduje, dozvěděli by se, že stavět nemohou a povolení nedostanou. Možná proto také obešli zákon a začali stavět příjezdovou cestu. K čemu měla vést, to zatím není jasné. Městská část naštěstí včas zakročila a v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy a Českou inspekcí životního prostředí bude usilovat o odstranění stavby a potrestání viníků. 

Lokalita na Farkách (přírodní park) měla být původně přidružena k Botanické zahradě Praha. Při privatizacích pozemky přešly do rukou soukromých vlastníků. Území spadá pod nejvyšší ochranu přírody, konkrétně do Natura 2000 – evropsky významné lokality, Ochranné pásmo památných stromů a Územní systém ekologické stability. Proto není možné upravovat zde terén bez vědomí a schválení příslušných orgánů a už vůbec ne stavět. Přesto se v minulých týdnech v parku začaly kácet stromy a byla budována řada nových prvků. Nejprve u vstupní brány do parku, poté došlo k větším zásahům a nepovoleným terénním úpravám pomocí těžké techniky.

I přes opětovné místní šetření a udělení zákazu dalších úprav firmě, která tyto zásahy prováděla, došlo k další činnosti – konkrétně k vysypání cesty štěrkem, zasazení brány a dokonce oplocení okolí této „černé“ cesty, která z velké části ani nekopíruje tu původní. Cesta navazuje na místní komunikaci Farky a místní komunikaci Řešovská (v prodloužení), je 300 m dlouhá a 5 m široká. Nejedná se o lesní cestu, ale o komunikaci pro automobily. 

Původní komunikace (lesní cesta) je ve správě TSK Magistrátu hl. m. Prahy. K jednání s majiteli pozemků krom TSK přizval a požádal Odbor územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8 o součinnost také zástupce Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Dále byla oslovena i Česká inspekce životního prostředí, která dohlíží na parky a měla by pachatele v budoucnu pokutovat. Jak již bylo zmíněno výše, na základě předběžného opatření byl stavitel obeznámen, aby bezodkladně zastavil veškeré práce. Toto nařízení nerespektoval a cestu dokončil. Nyní bude zahájeno správní řízení o odstranění nepovolené stavby. Pravděpodobně bude přikročeno i k deliktnímu řízení.

Černá stavba Bohnice mapa
Zveřejněno: 14.05.2015
Vytisknout