Místní poplatek z ubytovací kapacity – u dodatečné poplatkové povinnosti vzniklé do 31.12.2019

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků –>
  • správce poplatku: Chytrá Zuzana

Návštěvní dny: pondělí a středa (v jiné dny po předchozí dohodě mezi správcem poplatku a poplatníkem)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • fyzická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku.
    Při osobním jednání předložit občanský průkaz.

  • právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti,  místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem.
    Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Obdržíte při osobní návštěvě na oddělení správy poplatků.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek lze vybírat i od vlastníků rodinných domů, pokud vlastník tento domek z části, nebo zcela pronajímá za tímto účelem. Rozhodující je, že jsou ubytovací služby poskytovány za úplatu osobám, které v daném místě nemají trvalý pobyt.
Poplatek je splatný bez vyměření  a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí na účet správce poplatku.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou nebo na účet vedený u ČS, a.s. Praha 8 č. 19-2000881329/0800, konstantní symbol 4318, variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Správní poplatky podle části I položka 1 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny za projednání žádosti poplatníka o povolení splátek (splátkový kalendář).

Osvobození a úlevy:
Poplatku nepodléhá ubytovací kapacita
  • a) v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
  • b) ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, jestliže nejsou užívána jako hotelová zařízení
  • c) v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů