Nové termíny zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31.08.2020 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol, viz www.praha8.cz – odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Mateřské školy zřízené MČ Praha 8 mají jeden školský obvod.

Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 01.09.2020 předškolní vzdělávání povinné.

Termín pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 je stanoven na období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Podání žádosti je možné do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou.
Osobní podání je možné pouze ve výjimečných případech, po dohodě s vedením mateřské školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. pěstoun).

Žádost označte prosím v předmětu zprávy „Zápis 2020/2021“.
Jako přílohy žádosti budou tyto dokumenty:
  • vyplněná Přihláška
  • kopie Rodného listu dítěte
  • vyplněný Evidenční list – v případě, že již nyní neobsahuje vyjádření lékaře, doplňte jej o podepsané Čestné prohlášení k očkování
  • oboustranná kopie Očkovacího průkazu.

Bližší informace, včetně příslušných dokumentů najdete na webových stránkách příslušných mateřských škol – https://www.praha8.cz/Materske-skoly.html.


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat


 
Aktualizováno: 08.04.2020
Vytisknout