Ochrana před povodněmi

MAPY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Všeobecné informace k povodňovému plánu městské části Praha 8

Městská část Praha 8
Úřad městské části Praha 8
Odbor kancelář starosty
Oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Sídlo: Na Košince 1, Praha 8 – Libeň
Pracoviště: oddělení bezpečnosti a krizového řízení 
Telefonní spojení:
222 805 179
Faxové spojení: 222 805 154
E-mail: 
povodnovy.plan@praha8.cz
Informační internetové stránky:
www.praha8.cz


POVODNĚ

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při  kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, které může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodňová charakteristika

Hlavní město Praha se nachází v oblasti mírného klimatického pásma s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které jsou většinou doprovázeny srážkami. V letních období se často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které většinou zasahují menší území. V zimním období (prosinec až duben) mohou nastat tání, která mohou významně ovlivnit vznik povodní.

Rozlišují se dva typy povodně, a to:

 • pomalu narůstající povodeň v důsledku abnormálního zvýšení stavu vody  v toku následkem deště nebo tajícího sněhu, její velikost může být předvídána
 • náhlá povodeň v důsledku přívalového deště v určité oblasti nebo v důsledku jiné katastrofy, např. protržení přehrady, zemětřesení
Ochrana před povodněmi
(1) Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

(2) Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány.

(3) K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

Pokud při této činnosti vznikla  vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.

Opatření k ochraně před povodněmi
Opatřeními k ochraně před povodněmi ve smyslu  vodního zákona, se rozumějí preventivní  opatření, dále opatření prováděná při nebezpečí povodně a  v době povodně a opatření po povodni. Do těchto opatření není zahrnuta  výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi (úpravy a zkapacitnění toků, výstavba ochranných hrází, čerpacích stanic apod.), hospodaření v povodí a činnosti vyvolané povodněmi. 

Opatření na ochranu před povodněmi dělíme na:

a)  přípravná – povodňové plány, povodňové prohlídky, organizační a technická příprava, zajišťování povodňových rezerv, vyklízení zátopových území, příprava informačního systému, školení pracovníků povodňové služby, systém technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech. Po zkušenostech z  povodní v r. 2002 zajistit protipovodňové pytle podle propočtů tak, aby bylo zamezeno vniknutí vody do ohrožených míst.

b)  při povodni – informační (hlásný) systém, předpovědní povodňová služba, ovlivňování odtokových poměrů, zabezpečovací povodňové práce (evakuace), náhradní doprava a zásobování, další činnosti,

c)  po povodni – obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území, zajišťování a oceňování povodňových škod, evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace.

 

Stupně povodňové aktivity
a) první  stupeň (stav  bdělosti) nastává  při nebezpečí přirozené povodně  a  zaniká,  pominou-li  příčiny  takového  nebezpečí; vyžaduje  věnovat zvýšenou  pozornost vodnímu  toku nebo jinému zdroji  povodňového  nebezpečí,  zahajuje  činnost  hlásná a hlídková  služba; na  vodních dílech  nastává tento  stav při dosažení  mezních  hodnot  sledovaných  jevů  a  skutečností z hlediska  bezpečnosti  díla  nebo  při  zjištění  mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

b) druhý  stupeň (stav  pohotovosti)  se  vyhlašuje v  případě, že nebezpečí  přirozené povodně  přerůstá v  povodeň; vyhlašuje se také  při  překročení  mezních  hodnot  sledovaných  jevů a skutečností  na  vodním  díle  z  hlediska  jeho bezpečnosti; aktivizují se  povodňové orgány a další  účastníci ochrany před  povodněmi,  uvádějí  se  do  pohotovosti  prostředky  na zabezpečovací práce, provádějí se  opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

c) třetí stupeň (stav ohrožení)  se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího  rozsahu, ohrožení životů  a majetku v záplavovém  území;  vyhlašuje  se  také  při  dosažení  kritických  hodnot sledovaných jevů  a skutečností na vodním  díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

Hlásná a varovná služba ČHÚ
Rozhodující vodočet hlásné služby – měřen v Praze – Malé Chuchli.

Činnost hlásné a varovné služby pro ucelené povodí zajišťuje regionální pracoviště  ČHMÚ v Praze. Základem pro výkon služby je systém hlásných stanic, které jsou vybrány ze základní pozorovací sítě ČHMÚ. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je Oddělení hydrologických předpovědí ČHMÚ v Praze, částečně Hydroprognózní služba ČHMÚ – pobočka Plzeň.

Pravidelné hlášení ze stálé sítě hlásných objektů je předáváno každodenně. Po zpracování poskytuje kontinuální přehled o hydrologické situaci a je zároveň podkladem pro sestavení hydrologické předpovědi pro profil Vraňany (závěrový profil uceleného povodí). Přehledná zpráva o situaci a další údaje jsou konzultovány a předávány tímto oddělením Centrálnímu vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s.p., v Praze. Zde jsou poskytovány informace a konzultace dalším uživatelům.

Na všech hlavních tocích jsou stanoveny stupně povodňové aktivity (I. – bdělost, II. – pohotovost, III. – ohrožení). Již dosažení prvního stupně je signálem pro rozšíření počtu objektů hlásné sítě a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službu konajícím pracovníkem ve sběrném centru. U vybraných srážkoměrných stanic jsou stanoveny limity denního úhrnu srážek, jehož dosažení je pozorovatel povinen do centra telefonicky ohlásit. Hydroprognózní službě ČHMÚ, která je úzce propojena s meteorologickou službou, v případě potřeby je proto schopna přijímat nutná opatření i při potenciálně nebezpečných situacích ještě před dosažením stupňů povodňové aktivity.

Za povodňové situace je běžný informační tok rozšířen o aktivaci územně příslušných povodňových komisí, frekvence hlášení do centrálních složek se zvyšuje a v naléhavých případech jsou poskytována varování sdělovacím médiím. Situační zprávy jsou rozšířeny o předpovědi stavů a průtoků v závěrových profilech hlavních toků.

Povodí Vltavy, s.p., ve spolupráci s ČHMÚ vydávají prognózy průtoků a předávají informace o možném nebezpečí  povodně podle stanovených stupňů povodňové aktivity povodňovým komisím městských částí a Povodňové komisi hl. m. Prahy cestou Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy.

 

HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Způsob vyhlašování a odvolávání SPA v hl. m. Praze:

I. SPA
– první stupeň povodňové aktivity nastává po dosažení směrodatného limitu v příslušném hlásném profilu. V případě vzniku situace odpovídající I. SPA je informace o jeho dosažení předána z centrálního prognózního pracoviště ČHMÚ, nebo od správce povodí na 21 Operační středisko KŠ HMP. Následně je proveden zápis do povodňové knihy a zároveň ředitel odboru krizového řízení HMP stanoví službu zajišťující dosažitelnost pro případ zhoršení situace.

II. a III. SPA – v případě dosažení limitů stanovených pro II. a III. SPA, nebo podle vývoje situace vyhlašuje povodňový orgán HMP příslušný stupeň povodňové aktivity. Zároveň je proveden zápis do povodňové knihy. Podkladem pro vyhlášení stupně povodňové aktivity jsou informace od účastníků povodňové ochrany. Jsou to především ČHMÚ, správci povodí, nebo přímo z dotčeného území prostřednictvím povodňového orgánu městské části. Informace o vyhlášení povodňového stupně je doručena:

 • povodňové službě MŽP – ústřednímu povodňovému orgánu
 • dotčeným povodňovým orgánům městských částí
 • povodňovému orgánu Středočeského kraje
 • správcům povodí, ČHMÚ
 • HZS HMP

 

Odvolávání SPA v HMP:
V případě, že pominuly důvody trvání II. SPA případně II. SPA povodňový orgán odvolává příslušný stupeň povodňové aktivity. Zároveň je proveden zápis do povodňové knihy. Podkladem pro odvolání stupně povodňové aktivity může být informace z ČHMÚ, od správců povodí, nebo přímo z dotčeného území prostřednictvím povodňového orgánu městské části.

Informace o odvolání povodňového stupně je doručena:

 • povodňové službě MŽP – ústřednímu povodňovému orgánu
 • dotčeným povodňovým orgánům městských částí
 • povodňovému orgánu Středočeského kraje
 • správcům povodí, ČHMÚ
 • HZS HMP

Vltava – správce toku, kontakty
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-005 a 007
Dolní Vltava od ř. km 70,019 – 39,35

Správce toku:  Povodí Vltavy, s.p.,
ředitelství: Holečkova 8, 150 24 Praha 5 - Smíchov,

CENTRÁLNÍ  VODOHOSPODÁŘSKÝ  DISPEČINK
tel. 221 401 493, fax. 257 329 425, ústředna: 221 401 111,

Provozovatel – závod Dolní Vltava:
Grafická 36, 150 21 Praha 5 - Smíchov,
ústředna 257 099 111, fax 257 313 522

Provozní objekt:
„Trojské zdymadlo“ (jez), vodní dílo, Císařský ostrov čp. 1078, 170 00 Praha 7 – Bubeneč,
tel.: 224 312 058

 

Stupně povodňové aktivity – Vltava 

Směrodatné limity povodňových stavů Vodočet Průtok
I. stupeň aktivity, stav bdělosti 127 cm 450 m3/s
II. stupeň aktivity, stav pohotovosti 228 cm 1000 m3/s
III. stupeň aktivity, stav ohrožení 306 cm 1500 m3/s

(Praha-Chuchle dle ČHMÚ)

 

Rokytka – správce toku, kontakty
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-026
Dolní Vltava od ř. km 11,136 – 30,216

Správce toku: Hlavní město Praha zastoupené odborem ochrany prostředí, odd. vodního hospodářství se sídlem Praha 1, Jungmannova 35/29,  telefon : 236 004 428, Ing. Pavel Pospíšil

Provozovatel toku: Lesy hl. města Prahy (dř. „PKVT")
Ředitelství – Práčská 12/1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice,
Ústředna 272 081 800, fax 272 081 814
Středisko 05 - Vodní toky (Práčská 12, 106 00 Praha 10 - Záběhlice),
Telefon: 272 081 811 pan Palička, 272 081 809 pan Beneš, mobil 777 719 005, 777 719 009 (dispečink)


Stupně povodňové aktivity – Rokytka 
Směrodatné limity povodňových stavů Průtok
I. stupeň aktivity, stav bdělosti 8 m3/s
II. stupeň aktivity, stav pohotovosti 12 m3/s
III. stupeň aktivity, stav ohrožení 27 m3/s
(měřeno na stanici – Kyjský rybník) 
Povodňová komise MČ Praha 8
(odkaz na seznam členů komise, kontakty)Důležité kontakty

Krizový štáb hlavního města Prahy
Mariánské náměstí č. 2,
110 01 Praha 1 - Staré Město
Spojovatelka 236 002 895, 236 003 597
Fax 222 022 309
Zelená linka 800 100 991
www.magistrat.praha-mesto.cz

 

Operační středisko HZS hl. m. Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Spojovatelka 950 850 011
Fax 950 850 127
Operační středisko HZS hl. m. Prahy 950 850 082
plk. Bc. Oldřich Gosman 950 850 080, 603 420 026
www.hzspraha.cz

 

Český hydrometeorologický ústav
Spojovatelka 244 031 111
Fax 241 760 689
Hydrolog ve službě 244 032 315
Pohotovostní meteorologická služba 244 032 247
www.chmi.cz

 

Povodí Vltavy, s. p.
Spojovatelka 221 401 111
Fax 257 329 425
Centrální dispečink 221 401 493
Dispečink Ing. Tomáš Kendík 724 152 289.
www.pvl.cz

 

LESY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Spojovatelka, dispečink 272 081 800, 777 719 009
Fax 272 081 814
VODNÍ TOKY - Ing. Ondřej Palička 272 081 811, 777 719 011
www.lesypraha.cz

 

Varování a informovanost obyvatelstva MČ Praha 8

ZABEZPEČENÍ INFORMOVANOSTI A INFORMAČNÍ PROSTŘEDKY 
 1. Písemnými informacemi a elektronickými sirénami v zátopových oblastech řeky Vltavy, které přenášejí i hlasové zprávy
 2. Centrálními informacemi z OSKŠ HMP cestou hromadných sdělovacích prostředků s regionální a celostátní působností – rozhlasovými a televizními stanicemi:   
Jméno stanice Kmitočet FM Kmitočet AM
Radio Evropa 2 88,2 MHz  
Country Radio 89,5 MHz 1062 kHz
Radio Express 90,3 MHz  
Radio City 93,7 MHz  
Český rozhlas 94,6 MHz 270 kHz
Radio Impuls 96,6 MHz  
Fajn rádio 97,2 MHz  
Radio Kiss 98,0 MHz  
Radio Bonton 99,7 MHz  
Radio Frekvence 1 102,5 MHz  
ČT 1, ČT 2, ČT 24    
TV Nova    
TV Prima    

 1. Předáváním varovných informací zodpovědnými orgány městských částí – ústním nebo písemným varováním obyvatel MČ Praha 8.  


Seznam sirén MČ Praha 8

Číslo sirény Adresa umístění (čp/č. or.) MČ Praha
25218 E Na Hlavní 1/0 Březiněves
53074 E Spořická 400/34 (ZŠ) Dolní Chabry
52165 E Stanice metra Invalidovna 8
52166 E Stanice metra Florenc 8
52167 E U Meteoru 6 8
52177 E Pod Lisem 4/129 8
52184 E V Holešovičkách 747/2 8
25069  Bedřichovská 1958/8 8
25065 E Budínova 67/2 (pavilon 5. chirurgie) 8
52103 E Dolákova 527/36 8
25270 Katovická 406/14 8
52104 E Křivenická 409/8 8
25054 E Křižíkova 179/26 8
52099 E Taussigova 1172/1 8
52102 E Lublinská 577/13 8
25238 Na Hranicích 360/23 8
25056 Na Střelnici 522/6 8
25066 E Nad Rokoskou 111/7 8
25271 Paláskova 1108/3 8
25055 E Pernerova 533/59 8
25268 Písečná 449/3 8
25082 E Primátorská 1011/41 8
25059 Prvního pluku 335/13 8
52100 E Přemyšlenská 123/72 8
25235 Řešovská 517/5 8
25080 E Sokolovská 266/145 8
25058 E Sokolovská 467/114 8
52101 E Kyselova 1185/2 8
25081 E U Libeňského pivovaru 63/2 8
25244 E U Parkánu 11/17 Ďáblice
52060 E Ďáblická 546 (vodárna Ládví) Ďáblice
52073 E Květnová 553/52 Ďáblice
25084 E Zenklova 220/162 8
25052 U Sluncové 395/4 8

Poznámka: písmeno „E“ za číslem sirény označuje instalovanou elektronickou sirénu. 

 

PLATNÉ VAROVNÉ SIGNÁLY
Druh Význam v míru Činnost
trvalý tón 140 sec. VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA upozornění na hrozící nebezpečí, které bude upřesněno ve vysílání sdělovacích prostředků
přerušovaný tón 60 sec., nebo přerušovaným signálem, který má 25 vteřin nepřetržitého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. POŽÁRNÍ POPLACH Svolání dobrovolných hasičských sborů Nepoužívá se k varování obyvatelstva!

 

ELEKTRONICKÉ SIRÉNY (E) – INFORMACE V PAMĚTI SIRÉNY
 1. Zkouška sirén!  Zkouška sirén!  Zkouška sirén! – Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén! Zkouška sirén!
 2. Všeobecná výstraha! Všeobecná výstraha! – Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Všeobecná výstraha! 
 3. Nebezpečí zátopové vlny! – Ohrožení zátopovou vlnou! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Nebezpečí zátopové vlny!
 4. Chemická havárie! – Ohrožení únikem škodlivin! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních  rozhlasů! Chemická havárie!
 5. Radiační havárie! – Ohrožení únikem radioaktivních látek! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Radiační havárie!
 6. Konec poplachu! Konec poplachu! – Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Konec poplachu! Konec poplachu!


PŘEHLED SHROMAŽDIŠŤ

Shromaždiště Místo určení Km Doba přistavení
KARLÍN      
  ZŠ Mazurská, Svídnická 1a, Troja
10  
Křižíkova ul.
  3. Stupeň
před kostelem     povodňové aktivity
sv. Cyrila a Metoděje ZŠ Dolákova, Dolákova 1, Bohnice 11 „stav ohrožení"
 
   
  ZŠ Žernosecká, Žernosecká 3, Kobylisy
8  
 
   
      3. Stupeň
Lyčkovo nám. ZŠ U Školské zahrady 4, U Školské zahrady 4, Kobylisy 7 povodňové aktivity
před ZŠ
  „stav ohrožení"
       
  ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, Libeň
6  
 
   

Shromaždiště

Místo určení

Km

Doba přistavení

KARLÍN      
  ZŠ Hovorčovická, Hovorčovická 11, Kobylisy 6  
Nekvasilova 2
  3. Stupeň
parkoviště     povodňové aktivity
sídliště Invalidovna ZŠ Burešova, Burešova 14, Kobylisy
7 „stav ohrožení"
 
   
LIBEŇ      
Autobusové nádraží ZŠ Ústavní, Hlivická 1, Bohnice
  3. Stupeň
PALMOVKA
7 povodňové aktivity
horní část     „stav ohrožení"
Horovo nám. ZŠ Libčická, Libčická 8, Čimice
  3. Stupeň
před opravnou praček
7 povodňové aktivity
      „stav ohrožení"
TROJA      
V Zámcích     3. Stupeň
před psím útulkem ZŠ Ústavní, Hlivická 1, Bohnice
3 povodňové aktivity
 
  „stav ohrožení"
Aktualizováno: 21.03.2018
Vytisknout