Prohlášení o ochraně soukromí

Základní ustanovení
Úřad městské části Praha 8 (Zenklova 1/35, 180 48  Praha 8 – Libeň, IČ 00063797 – dále jen „Město") tímto vydává podmínky a prohlášení pro používání webu www.praha8.cz (dále „Podmínky"). Webem se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.praha8.cz (dále jen „Portál").
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.praha8.cz je Město, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel").


Autorství obsahu a licence
Obsah webových stránek www.praha8.cz je sdílen podle licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika, jejíž podmínky jsou uvedeny v zápatí. Mezi základní principy patří:

 1. Uveďte původ – Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval vás nebo váš způsob užití díla.
 2. Zachovejte licenci – Pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.
 3. Žádná další omezení – Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

Touto licencí se není třeba řídit ohledně částí materiálu, které jsou volným dílem, popř. v případech, které lze klasifikovat jako výjimku či omezení práva autorského. Nejsou poskytovány žádné záruky. Může se stát, že vám licence neposkytne všechna oprávnění pro zamýšlené použití. Například další práva jako je ochrana osobních údajů, soukromí nebo osobnostních práv mohou limitovat použití tohoto díla.
Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání webu se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví web (dále jen uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na webovou stránku www.praha8.cz.


Odpovědnost Provozovatele
Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách www.praha8.cz. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci internetových stránek www.praha8.cz, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit (viz dále – Třetí strany).


Ochrana osobních údajů
Přístup do některých sekcí nebo využití některých služeb na internetových stránek www.praha8.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. V některých případech spolupracuje Město s třetími stranami, kterým je nutné některé osobní údaje zpřístupnit. v případě, že Město chce tyto osobní údaje zpřístupnit a zákon takový souhlas vyžaduje, bude uživatel o takový souhlas požádán, např. při uzavírání smlouvy.


Shromažďování údajů a informací
Za účelem zlepšení obsahu a použitelnosti těchto webových stránek Město prostřednictvím analytického nástroje Google analytics automaticky získává od svých uživatelů několik kategorií informací. Tyto informace obsahují následující:

 • IP (Internet Protocol) adresa uživatelova poskytovatele internetového připojení a/nebo uživatelova počítače, pokud má přímo přidělenou IP adresu.
 • Plné doménové jméno uživatelova poskytovatele internetového připojení a/nebo uživatelova počítače, pokud má přímo přidělené doménové jméno.
 • Používaný typ prohlížeče (jako je například: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Opera apod.) a operačního systému na uživatelově počítači.
 • Datum a čas, kdy uživatel navštívil stránky.
 • Webové stránky, které byly navštíveny v rámci internetových stránek www.praha8.cz, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích.
 • Jedinečné adresy URL stránek navštívených před www.praha8.cz (lze-li identifikovat), pokud se uživatel nepřipojil přímo na www.praha8.cz, nebo je nepoužívá jako domovskou stránku.

Město používá tyto informace, aby identifikovalo výkonové potřeby na místě instalace, zajistilo kompatibilitu s technologií používanou návštěvníky www.praha8.cz a všeobecně doplnilo a vylepšilo služby nabízené na webu. Aby bylo těchto cílů dosaženo, Město průběžně  provádí statistickou analýzu dat, které shromažďuje.

Všeobecná data (jiná než osobní) jsou seskupována pro účely sledování použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek. Tyto průzkumy slouží ke zlepšení služeb zákazníkům, použitelnosti a obsahu webových stránek.


Informace poskytované webem www.praha8.cz
Při používání/práci na webu uživatel může dobrovolně podat Městu informace, kromě jiného elektronickou poštou (e-mailem), vyplněním a podáním elektronického formuláře.

Takto dobrovolně podané informace jsou uloženy v bezpečném prostředí a budou použity Městem při plnění povinností a/nebo závazků ke svým občanům. Účely, pro které mohou být použity dobrovolně podané informace, zahrnují například následující:

 • Usnadňují zodpovězení žádosti o informaci, která není dostupná na www.praha8.cz.
 • Řešení problému, který byl ohlášen Městu prostřednictvím www.praha8.cz.
 • Zveřejnění takové informace na základě žádosti vznesené podle práva o svobodě informací nebo soudního příkazu, pokud tato informace není právně chráněna.
Město neshromažďuje data pro komerční nebo obchodní účely. Město třetí straně nepronajme, neprodá ani se třetí stranou nevymění osobní údaje uživatelů (tj. údaje jako jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail atd., které identifikují uživatele jako konkrétní osobu) bez výslovného souhlasu uživatele. Město neposkytuje informace o kreditních kartách nebo jiné osobní finanční a platební údaje, kromě informací nezbytných pro provedení transakcí kreditní kartou či jinou formou, nebo za výslovného souhlasu příslušného uživatele. Veškeré používání finančních informací Městem se řídí směrnicemi o postupu při finančních záležitostech.


Zabezpečení/bezpečnost
Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například osobní a provozní údaje uživatele), jsou uživateli na našich portálech zpřístupněny pouze po jeho předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů. V těchto případech má uživatel možnost obdržet či si vytvořit heslo pro přístup nebo podání osobních informací. Heslo by nemělo být nikomu prozrazováno a Město nikdy nepožádá uživatele o heslo v telefonním hovoru, faxu, e-mailu nebo jiné nestandardní formě komunikace. Jakmile uživatel ukončí aplikaci nebo aplikace chráněné heslem, musí příslušnou stránku opustit. Je-li pro přístup ke zmíněným heslem chráněným stránkám používán veřejně přístupný prohlížeč, uživatelé musí zavřít celou práci, a pokud možno pročistit všechny dočasné vyrovnávací paměti nebo jiná místa, kde by toto heslo mohlo být uloženo.
S cílem zabránit neoprávněnému přístupu či prozrazení, ve snaze udržet přesnost údajů a zajistit vhodné využití informací, byly zavedeny odpovídající fyzické, elektronické a řídící procedury, které chrání a zabezpečují shromažďované informace.
Při odesílání formulářů u neregistrovaných uživatelů je  z důvodu bezpečnosti (ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotů)  používán Turingův test – CAPTCHA (Wikipedie).


Cookie
Tyto webové stránky obecně nepoužívají „trvalé“ soubory cookie.

„Cookies“ jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které se využívají pro rozlišení návštěvníků webových stránek a zjištění informací během mnohonásobných návštěv stránek. Město používá „Dočasné“ soubory cookie na některých částech webu a tyto dočasné soubory cookies po ukončení práce a uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na disku počítače.

Používání cookies je standardní praxe mezi internetovými stránkami. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale obvykle můžete nastavením preferencí prohlížeče soubory cookie odmítnout nebo můžete selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud uživatel příjem souborů cookie vypne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce na stránkách www.praha8.cz dostupné a některé webové stránky se v takovém případě nemusí správně zobrazit.


Webová návěští
Systém, na kterém jsou stránky Města provozovány, nepoužívá webová návěští. Použití návěští však není vyloučeno ze strany externích analytických nástrojů, které stránky Města využívají. V takovém případě budou návěští použita výhradně za účelem identifikace použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek, zajištění kompatibility s technologií používanou návštěvníky Portálu a všeobecného doplnění a vylepšení služeb na něm nabízených. 

Webová návěští jsou elektronické obrazy o velikosti jednoho pixelu označované také jako prázdné obrazy GIF. Webová návěští mohou v počítači návštěvníka stránek číst určité typy informací, například číslo souboru cookie návštěvníka, datum a čas zobrazení stránky a popis stránky, kam je webové návěští umístěno. Funkci některých návěští lze vyřadit tím, že odmítnete odpovídající soubory cookie.


Děti
Žádné aplikace na Portálu specificky nevyžadují informace od nezletilých ani se nesnaží zjistit, jestli je návštěvník nezletilý. Jelikož takové informace nebudou specificky identifikované jako informace od nezletilých, uživatelé Portálu si musí být vědomi, že se s osobními informacemi podanými Portálu nezletilými bude zacházet stejným způsobem, jako s informacemi podanými dospělým.
Město pevně věří, že dozor rodičů je důležitý faktor při používání internetu nezletilými. Proto Město žádá rodiče, aby pomáhali a radili svým dětem, pokud mají poskytnout kterékoliv osobní informace online. Město dále požaduje, aby děti žádaly o povolení rodičů, než poskytnou jakékoliv informace online.

Třetí strany
Odkazy na webové servery třetích stran, které mohou být obsaženy na Portálu, jsou uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tím Portál. Město nepřezkoumává tyto webové stránky třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od přístupu Města. Webové stránky třetích stran nepodléhají schválení Města a Město nečiní ohledně těchto serverů žádná prohlášení a za obsah těchto stránek nemůže být odpovědno. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout prostřednictvím stránek nesouvisejících třetích stran, se nevztahují tyto Podmínky a prohlášení o ochraně soukromí. Před zadáním osobních údajů vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí dané organizace. Některé jiné organizace se mohou rozhodnout sdílet osobní data s Městem; toto sdílení se řídí zásadami ochrany soukromí příslušné společnosti.

Provozovatel těchto stránek si vyhrazuje právo změnit podmínky tohoto prohlášení bez předchozího upozornění.Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 15.10.2018
Vytisknout