Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu MČ Praha 8 na zvelebování vzhledu vnitrobloků na území MČ Praha 8

Městská část (MČ) Praha 8 podporuje žadatele působící na území MČ Praha 8 formou dotace. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dotačního řízení je schválen usnesením č. Usn RMČ 0464/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 13.07.2016. MČ Praha 8 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení či dotační řízení zrušit.

Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8, a to v činnostech, jež mají za cíl zvelebit vzhled vnitrobloků na území MČ Praha 8. Může se jednat např. o následující činnosti:

  • Dlouhodobé kompletní zajištění úklidu vnitrobloků.
  • Vysazování veřejné zeleně a následná péče o ni.
  • Oživení prostor drobnými herními prvky či lavičkami, které budou instalovány na vlastních pozemcích za předpokladu zajištění atestu bezpečnosti; v případě SVJ nebo bytového družstva je nutné doložit souhlas usnášeníschopné schůze SVJ nebo bytového družstva s realizací projektu.
  • Zajištění, osazování a úprava žardiniér (truhlíků).
  • Úprava záhonů a skalek.

Celkový předpokládaný objem prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8 je 108.205 Kč. Maximální výše dotace na jednoho žadatele bude dosahovat 30% celkového předpokládaného objemu prostředků vyčleněného z rozpočtu na podporu stanoveného účelu.

Žadatelem (příjemcem dotace) – právnická osoba (např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, církve a náboženské společnosti, školy a školská zařízení) působící na území MČ Praha 8, jejichž zřizovatelem není MČ Praha 8.


Harmonogram
Zveřejnění podmínek dotací (grantů) 15. července 2016 
Zahájení příjmu žádostí15. srpna 2016
Ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2016
Zpracování žádostí, včetně hodnocení září 2016
Projednání žádostí Radou MČ Praha 8do 30. září 2016


Podrobné informace zde (vzor veřejnoprávní smlouvy, žádost o dotaci a podmínky pro poskytnutí dotace)
Zveřejněno: 18.07.2016
Vytisknout