Poskytnuté informace 2015

1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace

  14.01.2016
  Žádost o poskytnutí kopií kolaudačního rozhodnutí a oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu, padělání a pozměňování veřejné listiny a poškozování cizích práv týkající se stavby č. p. 429, k. ú. Karlín, Praha 8, Březinova 13.
 • Žádost o poskytnutí informace

  05.01.2016
  Žádost o poskytnutí informace zda město či městská část učinila od 01.08.2015 nějaké nové rozhodnutí ohledně budovy č. p. 130 s pozemkem č. parc. 73 v k. ú. Karlín, nacházející se na adrese Vítkova 19, Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace

  05.01.2016
  Žádost o zaslání Požární zprávy a Technické zprávy ke stavebnímu povolení na dostavbu Základní školy U Parkánu 17.
 • Žádost o poskytnutí informace

  17.12.2015
  1) Na základě jakých správních rozhodnutí, souhlasů, povolení apod., (identifikace příslušných dokladů s datem vydání a právní moci) jsou provozovány jednotlivé stavby v areálu betonárny TBG Metrostav na pozemcích parc.č. 767/18, 767/19, 767/54, 767/57, 767/58, 767/59, 767/60 a 767/1, v katastrálním území Karlín, zapsané Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, na listu vlastnictví č. 578, jako budovy bez čísla popisného? Jedná se o budovy, které jsou ve vlastnictví společnosti TBG METROSTAV s.r.o., IČ: 639 92 990, se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ: 180 00. […] 6) V tisku (metro.cz, článek „Rohanský ostrov zlidští koupaliště a relaxační areál“ z 15.10.2015) jsme zachytili pozitivní informaci o plánovaném rozvoji Rohanského ostrova. Jaké části území se tato aktivita ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje týká a v jakém časovém horizontu očekáváte možnost jeho relaxačně sportovního využití? Týká se rozvoje celého nábřeží, pozemků, na nichž se nachází betonárka její okolí? Případné prodlužování provozu dočasné stavby betonárny nebo staveb souvisejících s jejím provozem by významně narušovalo možnosti pro volnočasové aktivity v této části území.
 • Žádost o poskytnutí informace

  16.12.2015
  Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001 Sb. a jeho novely č. 239/2013 Sb. § 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 uvedeného zákona, minimálně však v rozsahu uvedeném pod písmeny a), b) c) d) a f): a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí b) typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG, CNG c) typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění d) místo, kde je stanice měření emisí provozována f) rozsah provádění měření emisí
 • Žádost o poskytnutí informace

  16.12.2015
  1) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 2) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 3) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
 • Žádost o poskytnutí informace

  16.12.2015
  1. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r.o.)? 2. V případě užívání právního informačního systému CODEXIS dle žádosti o informaci č. 1: 2.1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis? 1.2. Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold, popřípadě jiný? 1.3. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen? 1.4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém z veřejných prostředků? 1.5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto systému? 1.6. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?
 • Žádost o poskytnutí informace

  14.12.2015
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby č. p. 492, k. ú. Karlín, Březinova 13, Praha 8 a) zda již vlastník stavby č. p. 492, k. ú. Karlín stavebnímu úřadu předložil doklad, na základě kterého by bylo povoleno užívání půdní vestavby; pokud ano, kdy se tak stalo a zároveň žádáme o zaslání takového dokladu, b) v případě, že vlastník stavby č. p. 492, k.ú. Karlín stavebnímu úřadu dosud nepředložil doklad, na základě kterého bylo povoleno užívání půdní vestavby, žádáme o informaci, jakým způsobem stavební úřad postupoval v době od vašeho posledního vyjádření k této věci ze dne 27.02.2015 včetně popisu jednotlivých krků stavebního úřadu a zaslání všech dokladů, které byly po 27.02.2015 k této věci vlastníkem stavby č.p. 492, k.ú. Karlín, stavebnímu úřadu doloženy.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.12.2015
  Vlastníci parcely č. 1360 v k.ú. Kobylisy žádají tímto o poskytnutí informace, zda na sousedním pozemku č. parc. 1356 k.ú. Kobylisy, který je ve vlastnictví pí …………, byla provedená kolaudace tzv. obytného atelieru. Pokud ano, sdělte, prosím, datum kdy a s jakým výsledkem byla kolaudace provedena.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.12.2015
  1) Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to současně neuvol. zastupitel MČ? 2) Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to současně nezastupitel – tedy občan MČ? 3) Sčítají se odměny členů komisí? Tedy člen např. 3 komisí dostává odměnu 3 krát? 4) Kolik činí měsíční odměna předsedy a místopředsedy komise Rady MČ pakliže je to současně zastupitel MČ? 5) Kolik činí měs. odměna neuvolněného zastupitele MČ? 6) Kolik činí měs. odměna neuvolněného člena rady MČ? 7) Je odměna člena komise Rady MČ vázána na aktivní účast na komisi, či mu náleží i při absenci na jednání?
 • Žádost o poskytnutí informace

  19.11.2015
  Žádost o poskytnutí informace, zda pracovnice stavebního úřadu ………… byla zaměstnancem či pracovníkem společnosti Metrostav Development a. s. nebo jiné společnosti skupiny Metrostav nebo zda byla se společností Metrostav Development a. s. nebo s jinou společností skupiny Metrostav ve smluvním či jiném obdobném vztahu.
 • Žádost o poskytnutí informace

  19.11.2015
  1. MČ Praha 8 pronajímá nebytové prostory KSČM ve Světově ulici 15. žádám o sdělení výše nájmu bez služeb za m2 a rok. 2. MČ pronajímá nebytové prostory ČSSD v Zenklově ulici, žádám o sdělení výše nájmu bez služeb za m2 a rok 3. Pronajímá MČ Praha 8 nebytové prostory dalším politickým stranám? Žádám o sdělení informace, kterým politickým stranám a kolik je jmenovitě nájem bez služeb za m2 a rok u jednotlivých nájemních vztahů. 4. Žádám o sdělení, kolik je nájemné bez služeb za m2 a rok z nájmu nebytových prostor, které MČ pronajímá neziskovým organizacím: […] 5. Pronajímá MČ Praha 8 nebytové prostory dalším neziskovým organizacím? Žádám o sdělení informace, kterým neziskovým organizacím a kolik je jmenovitě nájem bez služeb za m2 a rok u jednotlivých nájemních vztahů.
 • Žádost o poskytnutí informace

  19.11.2015
  a) Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS)? b) Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje? c) Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? d) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou? e) Od 01.01.2016 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?
 • Žádost o poskytnutí informace

  13.11.2015
  Žádost o poskytnutí informace týkající se problematiky životního prostředí v okolí ulice Spořická (konkrétně v okolí výstavby víceúčelové haly na území bývalé skládky TKO), zda je v působnosti odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.11.2015
  1) kopii smlouvy mezi městskou částí Prahy 8 a developerem Metrostav Alfa s.r.o. se sídlem v ulici Zenklova 2245/26, 180 00, Praha, IČ: 267 23 361 o výstavbě Městského centra Nová Palmovka, 2) informace o znovu zahájení stavby Městské centrum Nová Palmovka.
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.11.2015
  Žádost o poskytnutí informace týkající se zajištění vztahu nezletilých dětí a prarodičů a otce.
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.11.2015
  Žádost o poskytnutí informace k hospodaření vašeho úřadu (městské části) s investičními prostředky v letech 2009–2014.
 • Žádost o poskytnutí informace

  30.10.2015
  Žádost o poskytnutí informace, zda v souladu s usnesením Rady MČ ze dne 30.06.2015, č. Usn RMC 0423/2015, byla dána a pokud ano tak kdy, výpověď z nájmu nebytových prostor Soukromé střední škole gastronomie s. r. o. (IČ 250 98 250).
 • Žádost o poskytnutí informace

  30.10.2015
  Žádost o poskytnutí informace týkající se výběrového řízení „Výběr provozovatele Karlínských farmářských trhů“.
 • Žádost o poskytnutí informace

  30.10.2015
  1. Jaké byly veškeré finanční náklady vašeho úřadu v oblasti informatiky (případně odboru informatiky, je-li zřízen) v letech 2013, 2014 a prvních devíti měsících roku 2015? Tyto náklady žádám včetně mzdových nákladů, a včetně odvodů (celkové, počet zaměstnanců). 2. Jaký byl v letech 2013, 2014 a 2015 rozpočet vašeho úřadu na nákupy v oblasti informatiky a služby v oblasti informatiky (tj. outsourcing)? 3. Zda-li vaše městská část provozuje infocentra a callcentra a pokud ano, tak kolik? Jaké byly v letech 2013, 2014 a prvních devíti měsících roku 2015 náklady na provoz těchto infocenter a callcenter? Jakou mají provozní dobu? 4. Pokrývá váš rozpočet v oblasti informatiky i náklady vašeho úřadu na tisk dokumentů a výdaje na další záležitosti s tím spojené (tzn. výdaje na tonery, papíry a další potřeby) pro vnitřní chod úřadu?