Praha 8 bude soudní cestou vymáhat náklady spojené s dekontaminací azbestu při opravě ZŠ Hovorčovická

Na problémy s používáním azbestu při stavbě ZŠ Hovorčovická upozornili firmu CGM Czech poprvé technický dozor investora, koordinátor BOZP a také zástupci MČ Praha 8 v srpnu 2011. Firma byla zástupci radnice okamžitě a důrazně vyzvána k bezodkladnému odbornému odstraňování desek obsahujících azbest a nakládání s nebezpečným odpadem dle technologického postupu schváleného Hygienickou stanicí před začátkem prací s azbestem.

„Již první kontrolní měření koncentrace azbestových a minerálních vláken  z 18. srpna 2011 prokázalo přítomnost nadlimitního množství azbestových a minerálních vláken na m3 dle vyhlášky č. 6/2003 Sb.,“ říká radní Markéta Adamová.

„MČ Praha 8 si také nechala vypracovat znalecký posudek od firmy Equita Consulting. Z posudku je zřejmé, že firma CGM Czech zcela podcenila nasazení stavebních kapacit v areálu ZŠ Hovorčovická. Je také zcela jasné, že zhotovitel pochybil v opakovaném nedodržování bezpečnosti práce na stavbě, nedostatečném úklidu staveniště a hlavně chybném a nebezpečném nakládání s nebezpečnými odpady – azbestem, což mělo negativní dopad na provoz všech škol v areálu,“ doplňuje radní Martin Roubíček.

Neodborné zacházení s azbestem ze strany CGM Czech potvrdil také odborný posudek jednoho z předních českých odborníků na veškerá vlákna včetně azbestových a minerálních. 

„Od první chvíle jsme se snažili s firmou CGM Czech dohodnout, bohužel marně. Proto jsme nuceni domáhat se náhrady výdajů spojených s odstraněním azbestu soudní cestou,“ uzavírá Markéta Adamová.

Náklady městské části spojené s odstraňováním škod způsobených neodborným zacházením s boletickými panely dosáhly více než 14 milionů korun.
Zveřejněno: 20.02.2013
Vytisknout