Připojování k pozemním komunikacím

Stručně Úplné znění
Připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím dle §10 zákona č. 13/1997 Sb.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Místní komunikace I. tř.:
Magistrát hl. m. Prahy –> odbor dopravních agend –> oddělení silničního správního úřadu

Ostatní komunikace:
Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení dopravního rozvoje –>

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vlastník připojované (nové) komunikace nebo sousední nemovitosti:
  • Vyplněná a žadatelem podepsaná (v případě elektronického podání datovými schránkami elektronicky podepsaná) žádost (viz bod 11).
  • Výpis z obchodního či jiného zákonem stanoveného rejstříku (právnická osoba).
  • Situační plánek se zakreslením a okótováním připojení včetně hmatných prvků pro osoby slabozraké a nevidomé, rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 6110 nebo ČSN 73 6102, ve stísněných podmínkách budou doplněny vlečné křivky.
  • Situace širších vztahů se zakreslením vjezdu/sjezdu.
  • Souhlas vlastníka (správce dotčené pozemní komunikace). Pro území MČ Praha 8 jím je TSK hl. m. Prahy, pracoviště Oblastní správy Sever, Poděbradská 185/218, Praha 9. Pro Ďáblice, Březiněves a Dolní Chabry jsou správci komunikací úřady těchto městských částí.
  • V případě zastupování žadatele (vlastníka), bude doložena plná moc k podání žádosti o povolení o připojení, převzetí písemnosti a vzdání se práva na odvolání.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o připojení objektu k místní komunikaci (DOC, 31,5 kB)
Žádost je k dispozici též na příslušném pracovišti ÚMČ Praha 8 (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek 500 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění a jeho přílohy sazebníku poplatků, pol. 36.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů