Prohlášení o určení otcovství k dítěti, které se narodilo v době mezi zahájením řízení o rozvodu a 300 dnem po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Před kterýmkoliv matričním úřadem nebo zastupitelským úřadem České republiky.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

Matrika narození:
 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Chlubnová Petra
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
petra.chlubnova@praha8.cz
222 805 564
Kytlová Marie
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
marie.kytlova@praha8.cz
222 805 564

V úředních dnech pondělí nebo středa: 8.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.  Nutné předchozí telefonické objednání.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • platné občanské průkazy (případně cestovní pasy nebo průkazy povolení k pobytu, jde-li o cizince) manžela matky dítěte, případně jejího bývalého manžela, muže, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, a matky
  • těhotenský průkaz matky, jde-li o určení otcovství k nenarozenému dítěti, je-li již počato
  • pravomocný rozvodový rozsudek matky, případně čestné prohlášení o zahájení rozvodového řízení, je-li dítě již počato, potvrzení soudu o zahájení rozvodového řízení, jde-li o narozené dítě, jehož narození dosud nebylo zapsáno v matriční knize narození
  • doporučujeme předložit i rodný list matky (jde-li o určení otcovství k nenarozenému dítěti, je-li již počato nebo k narozenému dítěti, jehož narození nebylo dosud v matriční knize narození zapsáno) a rodný list muže, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte. Cizinci předkládají doklady s potřebnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka provedeným soudním překladatelem v české republice (bližší informace je třeba konzultovat na matrice narození)
  • matka dítěte, je-li cizinka, předkládá též potvrzení o rodinném stavu vydané v domovském státě nebo na konzulárním oddělení velvyslanectví domovského státu vykonávajícího působnost pro území České republiky
  • přítomnost soudního tlumočníka, nemluví-li nebo nerozumí-li cizinec česky nebo slovensky

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou k dispozici, matrikář vyplňuje formulář elektronicky v programu Matrika.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Prohlášení o určení otcovství k dítěti, které se narodilo v době mezi zahájením řízení o rozvodu a 300 dnem po rozvodu manželství nebo prohlášení manželství za neplatné není zpoplatněno.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů