Projekt EU: Znevýhodněným dětem se věnujeme už půl roku

logo OPPASpojení log EU a značky hlavního města Prahy

Projekt „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ působí na šesti vybraných školách zřizovaných MČ Praha 8 již půl roku. Jeho hlavním cílem je podpora znevýhodněných žáků integrovaných do běžných tříd a snaha o maximální využití jejich individuálního potenciálu.

V listopadu proběhlo setkání ředitelů vybraných škol, kde se všichni shodli na důležitosti a prospěšnosti projektu. Samozřejmě i ten náš měl na počátku svá úskalí. Týkaly se nejvíce koordinace návštěv termínů, řešení akutních problémů, ale i samotné administrace projektu. Nyní již práce a péče na jednotlivých školách probíhá až na výjimky v pravidelných cyklech. V předstihu jsou plánovány časově náročnější akce, například práce s celým třídním kolektivem. U urgentních případů se odborníci projektu snaží vyhovět co nejrychleji.


Již po prvním pololetí se dostavují první úspěchy:

  • Logopedka má v péči již 91 dětí převážně z prvního stupně. Nejčastěji mají poruchy spojené s výslovností hlásek „k“ a „r“. Rozmanitými a zábavnými metodami a pomůckami se snaží dětem pomoci, upevňuje a podporuje i jejich domácí přípravu, která je při logopedické péči nezbytná. Logopedka úspěšně ukončila péči u osmi dětí.
  • Práce dětského psychologa na školách je velmi náročná a vytíženost velká. Psycholožka řeší s jednotlivými řediteli a pedagogy problémy jednotlivých žáků, ale i rodičů. Pracuje také s celým třídním kolektivem. Důraz se snaží klást na prevenci, a to zejména na prvním stupni. Mezi časté jevy patří výchovné problémy i komunikace s rodiči. V průběhu prvního pololetí prošlo péčí psycholožky přibližně 180 dětí.
  • Speciální pedagožka pomáhá dětem s různými poruchami – například Aspergerovým syndromem, poruchami chování, dysfázií, dyslexií, dysortografií atd. Zaměřuje se mimo jiné na práci s textem, nácvik pravopisu, rozvoj pozornosti a grafomotoriky, čtení, psaní, logiku jazyka, ale i na zklidnění a relaxaci. Na některých školách přímo vede hodiny náprav učení – reedukace. Často poskytuje konzultace pedagogům, rodičům, zapojila vybrané děti a jejich rodiče do programu Kupoz. Ten se zaměřuje na rozvoj pozornosti u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Speciální pedagožka momentálně pracuje přibližně s 60 dětmi.
  • Odbornice na integraci cizinců má v péči téměř 30 dětí. Jedná se o děti různých národností. Při své práci se soustředí na pomoc se slovní zásobou, nácvik pravopisu, práci s mluveným slovem, čtení a práci s textem. Používá speciální učebnice, ale i českou beletrii pro děti.

Na konci ledna absolvují pedagogové ze ZŠ Mazurská a ZŠ Na Slovance odborný seminář. V druhém pololetí budou postupně probíhat tyto semináře na všech šesti vybraných školách. Jejich obsah se přizpůsobí aktuálním potřebám a problémům na jednotlivých školách.

Mezi velmi žádaná témata patří například specifické poruchy učení, práce v běžné výuce, autismus, práce s třídním kolektivem, vady řeči v mladším školním věku, komunikace s rodiči, výchovné problémy, kulturní odlišnosti, stereotypy a předsudky. Semináře budou rozděleny na odbornou a praktickou část, dle požadavků všech škol bude důraz kladen na praktickou část a konzultace konkrétních problémů.

Věříme, že i tato část projektu, která se týká dalšího vzdělávání pedagogů, přispěje k zlepšení péče o děti, a to nejen se specifickými vzdělávacími potřebami.

V případě dotazů se prosím obracejte na manažera a koordinátora projektu Ing. Lenku Pokornou. M: + 420 607 033 168; E: lenka.pokorna@praha8.cz

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIMohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 12.02.2014
Vytisknout