Radnice Prahy 8 diskutuje s občany

Veřejné projednávání ZŠ Hovorčovická - pocitová mapaLepší silnice, mít kde zaparkovat, více prostoru pro sport a mnoho dalších podnětů podávali občané na sedmi setkáních v sedmi lokalitách po celé Praze 8. Setkání pořádala městská část v průběhu října a listopadu za účelem získání návrhů ke zlepšení místní kvality veřejného života. Více než 200 občanů využilo této možnosti a podalo přes 500 námětů, které diskutovali se zastupiteli a úředníky v Karlíně, Libni, Kobylisích, Bohnicích a v Čimicích. Místostarosta Petr Vilgus k tomu sděluje: „Podněty od občanů využijeme pro nově vznikající Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026.“

Nejvíce podnětů podali lidé v oblasti dopravy a životního prostředí. „Naše občany trápí hustá automobilová doprava, problémy s parkováním a v některých lokalitách také špatný stav silnic a chodníků,“ upřesňuje místostarosta Petr Vilgus. Pro kvalitnější životní prostředí občané navrhují revitalizovat zelené plochy na odpočinková místa nebo zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad. „Při diskuzi s občany vyplynulo, že mají zájem o zkvalitňování městské hromadné dopravy a rozšiřování cyklostezek a cyklotras,“ říká Petr Vilgus a pokračuje: „V roce 2016 tak začneme realizovat opatření uvedené v nové koncepci, Generel bezmotorové dopravy.“ 

Při diskuzi s občany v Čimicích vyplynulo, že by uvítali kvalitní nákupní středisko, v Bohnicích se prosazovala lepší dostupnost městskou hromadnou dopravou k metru a v Kobylisích vyřešení ukončení příměstských autobusových linek u metra Ládví. V Tróji občané upozorňovali na hustou dopravu způsobenou otevřením tunelu Blanka, v Karlíně na zahušťování veřejného prostoru výstavbou převážně kancelářských prostor. V Libni občané diskutovali především nad potřebou revitalizace vnitrobloků, veřejných prostranství i celé oblasti Palmovky.

Občané se mohli na setkání vyjádřit i pomocí „pocitové mapy“ a lokalizovat tak místa, kde se jim to líbí, kde se necítí bezpečně, kde jim něco chybí a kde je to ošklivé. Vyplynulo tak, že pro občany jsou nebezpečná místa převážně v okolí stanic metra. Na všech setkáních byli přítomní zástupci Policie ČR, se kterými bylo možno také diskutovat. Major Mgr. Zdeněk Fejfar, vrchní komisař pro vnější službu, sděluje: „Občané poukazují na rušení nočního klidu v některých oblastech, na lokální problémy s občany užívající návykové látky a na nepořádek převážně v okolí stanic metra.“

Zápisy ze všech uskutečněných setkání, všechny návrhy od občanů a také fotografie naleznete v sekci místní Agendy 21 na webových stránkách MČ Praha 8.

Začátkem příštího roku zahájí svoji činnost čtyři odborné pracovní skupiny, které se zaměří na vypořádání všech získaných podnětů  v součinnosti s příslušnými orgány. O stavu řešení budou občané informováni prostřednictvím emailových adres, které poskytli na setkáních, a také prostřednictvím webových stránek městské části.


Zveřejněno: 17.12.2015 – Anna Patočková
Vytisknout