Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 zveřejněném dne 31. května 2018 ve Sbírce zákonů č. 85/2018, částka 45 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 23, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 8 a byly stanoveny na tyto dny:


pátek
5. října 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota
6. října 2018od 08.00 hodin do 14.00 hodin
 
+ případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat:

pátek
12. října 2018od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota
13. října 2018od 08.00 hodin do 14.00 hodin


Volební obvod č. 23 Sídlo: Praha 8
Zahrnuje území městských částí Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18

Funkci registračního úřadu plní Úřad městské části Praha 8 se sídlem Praha 8 – Libeň, Zenklova 35, PSČ 180 48 – konkrétně JUDr. Martina Tikalová, zástupce vedoucího odboru živnostenského a správních činností ÚMČ Praha 8, pracoviště (tzv. Bílý dům) U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň, 1. patro, kanc. č. 122, tel. 222 805 532, 222 805 530.


Stálý seznam voličů – voličský průkaz

Úřad městské části Praha 8, odbor živnostenský a správních činností, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území volebního obvodu č. 23.


Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 31. května 2018 podávat několika způsoby:
 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:g5ybpd2)
  Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 28. září 2018 do 16:00 hodin.
 • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8 o  žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
  O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 3. října 2018 do 16.00 hodin (Pozn. Při osobní žádosti v období od 20. září do 3. října 2018 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

  *) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Úřad městské části Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 20. září 2018, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem voleb. ÚMČ Praha 8 v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 10. října 2018 do 16.00 hodin.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.


Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 8 – odbor živnostenský a správních činností, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentky Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová.Navigace do volebních místností

(kliknutím na obrázek dojde k přesměrování na volební aplikaci na stránkách http://iprpraha.cz)

IPR navigace – volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských části, Senátní volby konané 5. a 6. 10. 2018

Výsledky volebSouvisející informace a dokumenty

 • Volby senát 2018 – přehled registrovaných  (PDF, 1,1 MB)


  Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 – seznam zaregistrovaných přihlášek k registraci
 • Volební speciál MČ Praha 8  (PDF, 1,7 MB)


  Informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva městské části Praha 8 a do Zastupitelstva hlavního města PrahyMohlo by vás také zajímatZveřejněno: 22.06.2018   |   Aktualizováno: 11.10.2018
Vytisknout