Výměna bytu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • čitelně vyplněný formulář „Výměna bytů“ společně se „Společným prohlášením nájemců“ (viz bod 11) s úředně ověřenými podpisy nájemců bytů (v případě manželů oba), podpisy je možné ověřit u notáře, na oddělení matriky příslušného úřadu, příp. na pobočkách Czech Point,
  • pokud nájemce nebo jeho manžel či manželka nemají trvalé bydliště v bytě, jehož jsou nájemcem, musí doložit potvrzením, zda v místě trvalého bydliště je či není nájemcem bytu (doklad vydá příslušný pronajímatel domu, správce domu),
  • každý z nájemců doloží k vyplněnému formuláři doklady, které svědčí o tom, že je nájemcem uvedeného bytu – tj.: „tzv. dekret“, dohodu o užívání bytu nebo nájemní smlouvu, za „tzv. dekret“ se považuje rozhodnutí o přidělení bytu, rozhodnutí o výměně bytů nebo osvědčení o přechodu užívacího práva (nájmu) k bytu,
  • dále doloží původní evidenční list, který je součástí dokladu k bytu a současný evidenční list

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Výměna bytů se společným prohlášením nájemců je k dispozici také na oddělení bytů a správy pohledávek Úřadu městské části Praha 8
(viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů