Žádost o informace týkající se „záboru veřejného prostranství“ 1) Informace k zákonu č. 13/1997, o pozemních komunikací,... 2) Informace k pravidlům pro přidělení souhlasného stanoviska na zábor veřejného prostranství,...

Žádost o informace týkající se „záboru veřejného prostranství“
1)  Informace k zákonu č. 13/1997, o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, přesnou definici toho, co je „zábor veřejného prostranství“, odkaz na vyhlášku (dodatek), úpravu….upravující tento zákon
2)  Informace k pravidlům pro přidělení souhlasného stanoviska na zábor veřejného prostranství, ohlašovací a další konkrétní povinnosti uživatele/žadatele
3)  Informace k platovému výměru ze užívání pozemních komunikací na území Prahy 8.

Odpověď:

Odbor dopravy Úřadu Městské části Praha 8 k bodu 1) a 2) žádosti uvádí:

K bodu 1:

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  je „zábor veřejného prostranství“ zvláštní užívání komunikace, které je definované v ust. § 25 odst. 1 cit. zákona.

Zvláštním užíváním ve smyslu ust. § 25 cit. zákona je tedy užití dálnice, silnice a místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, např. provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, provoz přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, audiovizuální činnost, umísťování a provozování reklamních zařízení atd.

K bodu 2:

Úřad Městské části Praha 8, odbor dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle ust.  § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení na zvláštní užívání na základě žádosti, která musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů.

Žadateli vyplývá ohlašovací povinnost z ust. § 3 obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení se podává na ekonomický odbor Úřadu Městské části Praha 8.

K bodu 3:

Správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je ekonomický odbor Úřadu Městské části Praha 8, oddělení správy poplatků.

Ekonomický odbor Úřadu Městské části Praha 8 se k tomuto bodu vyjádřil takto:

Správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství vydává platební výměr v souladu s ust. § 4 a § 11 pokud  není zaplacen místí poplatek  včas nebo ve správné výši (viz zákon  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb  a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

(3) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené – viz ust. § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek.

Přesné určení sazby je uvedeno v Příloze č. 1 obecně  závazné vyhlášky
č. 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cit. vyhláška č. 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů -

Příloha č.1   

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

1. § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

2. § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

a) Kč 50,- v ul. SOKOLOVSKÁ - lokalita FLORENC, prostor vymezený ul. KE ŠTVANICI a SOKOLOVSKÁ k rozhraní domů č. p. 69 a 45 včetně průchodu do ul. ZA POŘÍČSKOU branou č. p. 26, Karlín;

b) Kč 40,- v areálu Ládví při ulici STŘELNIČNÁ stanice metra Florenc, Invalidovna, Křižíkova, Palmovka, Kobylisy a Ládví, na nárožích ul. ČIMICKÁ a K LÁDVÍ, HORŇÁTECKÁ a PŘEMYŠLENSKÁ, PRVNÍHO PLUKU a KŘIŽÍKOVA při Negrelliho viaduktu, na nárožích ul. SOKOLOVSKÁ a KARLÍNSKÉHO NÁM., v ul. ČIMICKÁ, ČUMPELÍKOVA, KE STÍRCE, KE ŠTVANICI - s výjimkou úseku mezi ul. KŘIŽÍKOVA  a ZA POŘÍČSKOU BRANOU, v ul. KLAPKOVA, LODŽSKÁ, MAZURSKÁ, NA HRÁZI, NA ŽERTVÁCH - pouze nástupiště autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. BUDÍNOVA, NOVÁKOVÝCH, ĎÁBLICKÁ, SOKOLOVSKÁ, STŘELNIČNÁ, TANVALDSKÁ, V HOLEŠOVIČKÁCH, VOSMÍKOVÝCH, NA KORÁBĚ a ZENKLOVA - s výjimkou úseku mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. ZHOŘELECKÁ;

c) Kč 30,- lokalita na Palmovce v ul. NA ŽERTVÁCH - plocha vymezená ul. ZENKLOVA  a NOVÁKOVÝCH k pomyslné spojnici ul. LUDMILINA a HEJDUKOVA (pěší zóna);

d) Kč 20,- v ul. CHLUMČANSKÉHO včetně nároží s ul. BUDÍNOVA, na nároží ul. ZENKLOVA a KOŽELUŽSKÁ, v ul. ZENKLOVA - mezi ul. NA HRÁZI  a U SYNAGOGY, v ul. VOJENOVA, na spojnici mezi LIBEŇSKÝM MOSTEM a ul. ZENKLOVA, v ul. ČIMICKÁ - u zastávky MHD BUS Draháň, v ul. K LÁDVÍ, KE KOUPALIŠTI, KŘIVENICKÁ, TROUSILOVA a ŽERNOSECKÁ;

e) Kč 10,- na ELZNICOVĚ NÁM. a NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO, V UL. BŘEZINOVA, KE ŠTVANICI - úsek mezi UL. KŘIŽÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU a úsek od ul. SOKOLOVSKÉ, k ul. POBŘEŽNÍ, BOHNICKÁ, KREJČÍHO, KŘIŽÍKOVA, MOLÁKOVA a NA ŽERTVÁCH - s výjimkou plochy od ul. ZENKLOVA k pomyslné spojnici ul. HEYDUKOVA a LUDMILINA (pěší zóna) a ploch nástupišť autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. KOŽELUŽSKÁ, PIVOVARNICKÁ, PRIMÁTORSKÁ, PROSECKÁ, PRVNÍHO PLUKU - s výjimkou nároží s ul. KŘIŽÍKOVA při Negrelliho viaduktu, v ul. ŘEŠOVSKÁ, ŠALDOVA, TAUSSIGOVA, THÁMOVA, U METEORU, VÍTKOVA a ZELENOHORSKÁ, KARLÍNSKÉ NÁM., SVĚTOVA;

f) Kč 10,- na celém území městské části při umístění restaurační zahrádky sloužící  k občerstvení, a to i samostatně umístěné.

3. § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

(15.8.2008, řešil odbor dopravy a ekonomický odbor)

 

Vytisknout