Žádost o informaci, zda je možnost privatizace bytu na adrese Křižíkova 48, Praha 8 – Karlín.

Odpověď: Obecní bytové domy ve správě Městské části Praha 8 v  k. ú. Karlín nebyly zařazeny do schváleného Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji oprávněným nájemcům bytů, který schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha 8 dne 19. září 2007, z důvodu poškození povodní v roce 2002. Domy v k.ú. Karlín byly po povodni zcela nebo zčásti opraveny s pomocí finančních prostředků z úvěru Evropské investiční banky, přičemž cca 90 % bytových domů se týkaly opravy pouze částečně, do úrovně prvního nadzemního podlaží, zasaženého povodní a cca 10 % domů, u kterých došlo vlivem povodně k narušení statiky, bylo opraveno zcela.

Převod všech domů, na jejichž opravy bylo použito finančních prostředků z Evropské investiční banky, je bez ohledu na objem použitých finančních prostředků a rozsah oprav podmínkami tohoto úvěru do roku 2033 zablokován.

Z podnětu Městské části Praha 8 probíhají jednání s Magistrátem hlavního města Prahy a s Evropskou investiční bankou o případné možnosti zrušení uvedené blokace. Městská část Praha 8 obdržela dne 8. ledna 2010 dopis Magistrátu hlavního města Prahy ke konkretizaci postupu pro umožnění prodeje další části bytového fondu, tvořené bytovými domy, zasaženými povodní. Z dopisu vyplývá doporučení Magistrátu hlavního města Prahy ponechat rozhodnutí, týkající se zejména výběru oboustranně přijatelného scénáře finančních toků, na období, které již nebude negativně ovlivněno současnou ekonomickou nestabilitou.

V případě, že by uvedená podmínka Evropské investiční banky byla zrušena, je na rozhodnutí Zastupitelstva Městské části Praha 8 v aktuálním složení pro dané volební období, zda budou některé z dotčených obecních domů nabídnuty oprávněným nájemcům k odprodeji.

(20.12.2010, řešil majetkový odbor)