Žádost o informaci, zda na pozemcích č. 2744, 2745, 2745, k.ú. Libeň, zapsané na LV č. 1349 je nebo není stavební uzávěra.

Odpověď: Pozemky parc.č. 2744, 2745 a 2746 v k.ú. Libeň se nenachází v žádné stavební uzávěře. Stavební úřad pro úplnost uvádí, že tyto pozemky jsou podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, situovány v ploše s funkčním využitím VV – veřejné vybavení.

Výňatek z územního plánu:

VV – Veřejné vybavení

Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti zařízení. Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím  podílu celkové kapacity.

Funkční využití - školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím). Služební bytya ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití - drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití - ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona. Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

Stavební úřad dodává, že pozemky parc.č. 2744, 2745 a 2746 v k.ú. Libeň jsou zahrnuty do návrhu celoměstského systému zeleně. Podél jižní hranice pozemku parc.č. 2745 v k.ú. Libeň a jihovýchodní hranice pozemku parc.č. 2746 v k.ú. Libeň je situován nefunkční lokální biokoridor L4 s pořadovým číslem prvku ÚSES (územní systém ekologické stability) 255.

(1.11.2010, řešil odbor výstavby)