Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace – kolaudovaný účel užívání budovy na pozemku parc. č. 3608/5 v k. ú. Libeň.

Odpověď:

Stavba je součástí velkého areálu Vozovna Libeň Praha 8 – Švábky č. p. 470. Původní stavební povolení či kolaudační rozhodnutí nebylo bohužel v oddělení správy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „správní archiv ÚMČ Praha 8“) dohledáno, tento předmětný dokument se ve správním archivu ÚMČ Praha 8 nenachází.

Ve správním archivu ÚMČ Praha 8 bylo dohledáno pouze kolaudační rozhodnutí k části budovy, a to na zřízení sociálního zařízení.
Toto předmětné kolaudační rozhodnutí č. j. Výst. 11693, 4573/66-8, ze dne 21.12.1966, včetně situačního plánu, bylo žadateli zasláno.(22.11.2018, řešil odbor územního rozvoje a výstavby a oddělení právy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka)
Zveřejněno: 29.11.2018
Vytisknout