Žádost o poskytnutí informace 2019

  1. „Kompletní sady fotodokumentace“ k případu Spis. zn. SZ MCP8 007629/2019,  č. j. MCP8 027618/2019, která se týká osoby žadatele.
  2. Popis procesu „automatizovaného technického prostředku používaného při dohledu na dodržování pravidel parkování v rámci systému zón placeného stání“, například ve formě citace z dokumentu prováděcí analýzy.
  3. Informaci, kdy naposledy proběhl audit systému „používaného při dohledu na dodržování pravidel parkování v rámci systému zón placeného stání“ a jméno autora závěrečné zprávy.
  4. Kopii technického průkazu „automatizovaného technického prostředku“, který prováděl dohled dne 13. 12. 2018 v 19:07 v ulici Křižíkova, Praha 8.
  5. Kopii osvědčení o kvalifikaci obsluhy „automatizovaného technického prostředku“, který prováděl dohled dne 13. 12. 2018 v 19:07 v ulici Křižíkova, Praha 8.
  6. Zdůvodnění/vysvětlení proč Úřad městské části Praha 8, pracoviště oddělení přestupků se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 – Čimice komunikuje prostřednictvím služeb České Pošty přes P. O. Box 506, Neumanická 16, 37020 České Budějovice 90.
  7. Zdůvodnění/vysvětlení, proč je důležitý úřední dokument týkající se možného porušení zákona zasílán s poznámkou „Nedosílat“ a zároveň „Dodejka do vlastních rukou“. Jedná se o doporučený dopis s podacím číslem ……… ze dne 29. 1. 2019 (spis. zn. SZ MCP8 007629/2019, č. j. MCP8 027618/2019) s oznámením  o vyměření pokuty a požadavku na její zaplacení.

 
Odpověď:

Žadateli bylo k jednotlivým bodům žádosti sděleno následující:

K bodu č. 1) žádosti:
Ve věci fotodokumentace vedené Úřadem městské části Praha 8, odborem dopravy, oddělením přestupků pod sp. zn.: SZ MCP8 007629/2019, je žadateli, jako účastníkovi řízení, umožněno nahlédnout do spisu podle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a s tím spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.01.2017, č. j. 3 As 193/2014-37.

K bodům č. 2)–5) žádosti:
Pro poskytnutí informací k bodům č. 2)–5) žádosti je nutné obrátit se přímo na správce zón placeného stání, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město, respektive na společnost ELTODO, a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, která zajišťuje provoz, údržbu a monitoring parkování a následné odesílání dat oprávněným osobám.

K bodu č. 6) žádosti:
Tisk a kompletaci zásilek ve věci přestupků na úseku zón placeného stání pro Úřad městské části Praha 8 zajišťuje Česká pošta, s. p. Jakým způsobem si toto organizuje, je pouze v její kompetenci.

K bodu č. 7) žádosti:
Poznámka „nedosílat“ nemá vliv na to, že je zásilka určena do vlastních rukou adresáta nebo zmocněnce. V daném případě však došlo k uvedení této chybné poznámky „nedosílat“. V předmětné věci již byla zjednána náprava ze strany České pošty, s. p. dne 11.02.2019 a v poznámce je namísto „nedosílat“ uvedeno „uložit 10 dní“, „nevracet“, „vložit do schránky“.


(19.02.2019, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 26.02.2019
Vytisknout