Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informací:
 • zaslání projektové dokumentace pro realizaci zón parkovacích stání a dopravních průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón.
 • sdělení, zda bylo provedeno vyhodnocení dopadu zavedení zón parkovacích stání na dopravu v klidu. Pokud takové vyhodnocení bylo zhotoveno, žádám o jeho zaslání.
 • sdělení celkové částky vynaložené na instalaci parkovacích automatů a jejich počet (pokud bylo instalováno ve více fázích, stačí poslední vlna)

Za časové období roku 2019 sdělení
 1. celkové částky vynaložené na provoz parkovacích zón za rok 2020
 2. celkové částky vybrané za parkovací karty od fyzických osob, které v oblasti mají trvalé bydliště nebo mají jiný nárok na parkovací kartu.
 3. celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti
 4. podnikají nebo mají jiný nárok na parkovací kartu.
 5. celkové částky vybrané za návštěvnické stání

Za časové období roku 2019 sdělení
 1. počtu zaznamenaných neoprávněný parkování na vyhrazených parkovacích zónách

Zaznamenáním přestupku rozumím, že přestupek byl policií nebo automatizovaným
technickým prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán úřadu k dalšímu
zpracování. Žádám sdělení statistik, jak s nimi bylo dále nakládáno.

 1. počtu výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka.
 2. počtu příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené
 3. částky za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka. Kolik z těchto příkazů bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka.
 4. v kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor.
 5. v kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku
 6. v kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci

Dále žádá žadatel o zaslání informace:
 • o počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupků
 • o celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto
  zaměstnanců) vynaložených na agendu dopravních přestupků
 • o celkových ostatních nákladech na agendu dopravních přestupků (náklady za
  odeslání výzev, informační systémy apod.)

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
 • Žadateli byla zaslána projektová dokumentace pro realizaci zón placeného stání (dále jen „ZPS“) a dopravních průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón.
 • Informaci, zda bylo provedeno vyhodnocení dopadu zavedení ZPS na dopravu v klidu poskytne zřizovatel ZPS, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „TSK“).
 • Informaci ke sdělení celkové částky, která byla vynaložena na instalaci parkovacích automatů a na jejich počet poskytne zřizovatel ZPS, kterým je TSK.
K bodu č. 2) žádosti:
 • Celkové částky vynaložené na provoz parkovacích zón za časové období 2019 poskytne zřizovatel ZPS, kterým je TSK.
 • V rámci odpovědi na dotaz, ve kterém žadatel žádá o sdělení „Celkové částky vybrané za parkovací karty od fyzických osob a celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob“ není rozlišen prodej na fyzické osoby a právnické osoby. Ekonomický odbor Úřadu městské části Praha eviduje za rok 2019 celkově vybranou částku ve výši 18.857.021,60 Kč, která byla odeslána na Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“). Náklady vynaložené na ZPS jsou náklady MHMP. MČ Praha 8 má pouze náklady za styk s bankou, které neumíme přesně určit, neboť jsou součástí zvýhodněného balíčku.
 • Informaci k celkové částce za návštěvnická stání rovněž poskytne zřizovatel ZPS, kterým je TSK.
K bodu č. 3) žádosti:
 • V roce 2019 bylo zaznamenáno 57 446 neoprávněných parkování.

K bodu č. 4) žádosti:
Lokalizování a zadokumentování přestupků v roce 2019:
 • Počet výzev byl 34 508, z toho bylo uhrazeno 18 858 výzev. Celková vybraná částka je ve výši 12.657.150 Kč.
 • Počet příkazů odeslaných provozovateli byl 26, z toho bylo uhrazeno 10 výzev. Celková vybraná částka činí 17.500 Kč.
 • Odpor byl podán ve 4 případech.
 • Rozhodnutí o přestupku bylo vydáno ve 26 případech.
 • Rozhodnutí nabylo právní moci ve 22 případech.
K bodu č. 5) žádosti:
 • Agendou dopravních přestupků se zabývá oddělení přestupkové odboru dopravy ÚMČ Praha 8, tj. v současné době 6 zaměstnanců.
 • Součet ročních hrubých mezd těchto zaměstnanců za rok 2019 byl ve výši 2.389.343 Kč, přičemž průměrný evidenční počet zaměstnanců v tomto období byl 6,7.
 • Ostatní náklady:
  • Náklady na poštovné agendy dopravních přestupků za rok 2019 byly ve výši 1.359.585, 94 Kč.
  • Odbor informatiky ÚMČ Praha 8 neplatí žádné náklady spojené s provozem informačního systému SDP (Správa dopravních přestupků). Pouze v roce 2017, při zavádění systému, byla od spol. ICZ, a. s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – Nusle, objednána podpora pilotního provozu na období od 01.07.2017 do 31.12.2017 za celkovou částku 210.540 Kč včetně DPH.


(23.01.2020, řešil odbor dopravy, odbor kancelář starosty, odbor kancelář tajemníka, ekonomický odbor, odbor informatiky)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 31.01.2020
Vytisknout