Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se petice obyvatel bytových domů Hackerova 791, 792, 793 za zachování účelu pozemní komunikace za domy
  • datum podání petice petičním výborem
  • datum projednání na petiční komisi MČ Praha 8, včetně personálního obsazení petiční komise, hostů a dalších zúčastněných
  • datum zaslání odpovědi petičnímu výboru
  • obsah odpovědi petičnímu výboru – stanovisko odboru dopravy včetně plného odůvodnění k zařazení komunikace (účelová nebo III. třída) na pozemku 699/12, stanovisko MČ Praha 8 k narovnání vlastnických vztahů – jaké konkrétní kroky  (MHMP) o odkupu pozemků -  veřejných prostranství, zeleně a komunikací v k.ú. Bohnice ve vlastnictví CIB GROUP a.s.


Odpověď:
Městská část Praha 8, zastoupená majetkovým odborem Úřadu městské části Praha 8, zaslala na Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence správy a využití majetku, žádost o vyjádření, zda má obec, tj. hlavní město Praha, zájem o odkoupení pozemků parc. č. 188/1, o výměře 1 632 m2 („ostatní plocha – zeleň“), parc. č. 188/2, o výměře 485 m2 („ostatní plocha – zeleň“), parc. č. 699/1, o výměře 21 613 m2 („ostatní plocha – jiná plocha“), parc. č. 699/12, o výměře 21 296 m2 („ostatní plocha – jiná plocha“), parc. č. 699/21, o výměře 1 433 m2 („ostatní plocha – jiná plocha“) a parc. č. 699/62, o výměře 95 m2 („ostatní plocha – jiná plocha“), vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, od společnosti CIB Group, a. s. (IČ: 272 11 185). Po obdržení stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy bude majetkový odbor společnost kontaktovat.
Majetkový odbor poskytl v dané věci společnosti odpověď petiční komise na zaslanou petici.
(19.12.2012, řešil majetkový odbor)
Zveřejněno: 07.01.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout