Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace, k jakým konkrétním trestným činům či přestupkům šetřeným Policií ČR došlo ve sledovaném období tj. od 01.10.2012 do 01.10.2012 na adrese Čimická 442/33, Praha 8 - Troja, kde se nachází herna Lucky Planet, či v jejím bezprostředním okolí a/nebo k jakému konkrétnímu narušení veřejného pořádku zde došlo. Společnost předmětnou hernu považuje za zcela bezproblémovou a není si vědoma, že by za celé sledované období došlo na uvedené adrese provozovny či v jejím bezprostředním okolí k nějakému trestnému činu či narušení veřejného pořádku  a vznáší námitku proti vyřazení předmětné provozovny ze seznamu povolených herních provozoven.


Odpověď:

Rada městské části Praha 8 na svém jednání dne 14.12.201 schválila, že společnostem, které požádají o zařazení nové adresy nebo opětovné zařazení adresy do přílohy obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, nebude vyhověno a bude vždy vydáno zamítavé stanovisko. Rada městské části Praha 8 v rámci regulace hazardu nesouhlasí s dalším rozšiřováním míst na území městské části Praha 8, na kterých lze hazard provozovat. Naopak v rámci novely této vyhlášky k 01.01.2013 schválila návrh na vyřazení dalších 40 adres, kde je uvedena i adresa Čimická 442/33, Praha 8. Z výše uvedených důvodu nelze vyhovět žádosti žadatele, požadovaná adresa nebude zpětně zařazena do připravované novely obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy.
Oblast Kobylis, kde předmětná herna leží, je jednou z nejzatíženějších oblastí, co se týká nápadu trestné činnosti v krádežích věcí a součástek motorových vozidel, krádeží vozidel, kapesních krádeží a vloupání do bytů  a sklepů. Jde o ulice Třeboradická, Písečná, Klíčanská a Mirovická. K samotné provozovně jsou evidovány majetkové činy a činy proti občanskému soužití. Rovněž zde dochází k narušování veřejného pořádku a ke stížnostem občanů, které jsou řešeny domluvou na místě hlídkami městské policie.
(10.12.2012, řešil odbor ekonomický a odbor krizového řízení)
Zveřejněno: 07.01.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout