Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Bylo Vaším úřadem v souvislosti s chystanou akcí „Delfíni v Praze“ (www.delfinivpraze.cz) zahájeno nějaké správní řízení (územní, stavební, o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona či jiné)?
  2. Pokud ano, v jakém stádiu se tato řízení nacházejí (bylo již vydáno příslušné rozhodnutí/povolení)?


Odpověď:
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 sděluje, že v současné době nebylo na odboru životního prostředí zahájeno správní řízení týkající se výše uvedené akce. Zároveň informuje, že není kompetentní k vydávání povolení k nakládání s vodami.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 8 k jednotlivým dotazům žádosti uvádí:
  1. Dne 09.01.2013 byla na odbor výstavby Úřadu městské části Praha 8 podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
  2. Žádné rozhodnutí ve věci vydáno nebylo. Jelikož žádost není úplná a není doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými k projednání, nemůže v současné době stavební úřad určit okruh účastníků řízení (ust. § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), ani zda se bude konat ústní jednání, bude od něj upuštěno, nebo nařídí veřejné ústní jednání (ust. § 87 stavebního zákona). Žadatel bude k doplnění žádosti vyzván písemně nebo ústně v souladu s ust. § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

(23.01.2013, řešil odbor životního prostředí a odbor výstavby)
Zveřejněno: 06.02.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout