Žádost o poskytnutí informace souvislosti se zamýšlenou výstavbou obytného souboru „Plazza Střížkov“ na pozemcích parc.č. 491/1, 491/2, 494/1, 494/2, 492, 493, 496/1, 496/145 v k.ú. Střížkov:

Žádost o poskytnutí informace souvislosti se zamýšlenou výstavbou obytného souboru „Plazza Střížkov“ na pozemcích parc.č. 491/1, 491/2, 494/1, 494/2, 492, 493, 496/1, 496/145 v k.ú. Střížkov:

1)  zda společnost DEVELOP invest,a.s. kontaktovala Úřad Městské části Praha 8 se žádostí o jakékoliv stanovisko, vyjádření, názor či jiný podklad, které by mohly souviset s výše zmíněnou plánovanou výstavbou

2)  kdo takovou žádost, podnět, komunikaci či jiné podání učinil, kdy se tak stalo a co přesně bylo požadováno

3)  jak byla taková žádost, podnět, komunikace či jiné podání vyřízeno, a to včetně poskytnutí kopie nebo přepisu případných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, dopisů, emailů či jiné komunikace, které byly Úřadem Městské části Praha 8 ve věci výše zmíněné plánované výstavby vydány či odeslány, či které jsou k dispozici.

Odpověď: Odbor výstavby uvádí:

o  V roce 2003 vydal stavební úřad pod č.j. OV/2003/1270/Nec ze dne 10.4.2003 „Vyjádření k přístavbě skladových prostor ve dvoře objektu č.p. 110 v ulici Střížkovská v k.ú. Střížkov v Praze 8, č. parc. 491/1 a 491/2“, žadatelem byla paní Blanka Mužíková, PREN atelier spol. s .r.o.

o  Dne 9.2.2004 vydal stavební úřad pod č.j. OV/2003/3388/Sm rozhodnutí o umístění stavby „Přístavba skladových prostor ve dvoře č.p. 3, Střížkovská 110, Praha 8“, které nabylo právní moci dne 10.3.2004, následně bylo pro tuto stavbu vydání dne 14.5.2004 pod č.j. OV/2004/1193/Fi stavební povolení (nabylo právní moci dne 9.6.2004). O obě rozhodnutí žádala společnost E.P.K. – IMMO s.r.o., která byla zastoupena paní Blankou Mužíkovou.

o  Dne 11.1.2005 bylo pod. č.j. OV/2005/0064/Mě vydáno sdělení k ohlášení reklamního zařízení „Dva reklamní poutače o velikosti 4,5 x 1,5 m a 1,5 x 2,5 m umístěné na objektu č.p. 3, Střížkovská 110, Praha 8“. Žadatelem byla společnost E.P.K. – IMMO s.r.o.

o  Rozhodnutím č.j. OV/P8/2006/0221/Fi/3 ze dne 24.3.2006 byla zamítnuta žádost na stavbu „Oplocení přilehlého pozemku k objektu č.p. 3, Střížkovská 110, Praha“, jednalo se o oplocení pozemků parc.č. 491/1, 491/2, 494/1, 494/2, 492, 493, 496/1 v k.ú. Střížkov. Žadatelem byla opět společnost E.P.K. – IMMO s.r.o., která byla zastoupena paní Blankou Mužíkovou.

o  Dne 3.2.2009 pod spis.zn. MCP8 001188/2009/OV.Pg vydal stavební úřad vyjádření „Potvrzení o neexistenci stavby na pozemku parc.č. 492 a 493 v katastrálním území Střížkov v Praze 8“. Toto vyjádření bylo odesláno advokátní kanceláři Bergl & Felt.

o  Dne 14.4.2009 pod spis.zn. MCP8 022306/2009/OV.Doh vydal stavební úřad vyjádření pro stavbu „Novostavba bytového komplexu Plazza Střížkov“. O toto vyjádření žádala společnost DEVELOP invest, a.s.

o  Naposledy se stavební úřad vyjadřoval dne 18.10.2010 pod spis.zn. MCP8 103616/2010/OV.Pet, č.j. MCP8 103914/2010 k žádosti „Žádost o poskytnutí informací“ – pozemky parc.č. 491/1, 491/2, 494/1, 494/2, 492, 493, 496/1, 496/145 v k.ú. Střížkov, Praha v souvislosti se studií „Plazza Střížkov“. O toto vyjádření žádal Mgr. Filip Bergl, advokát, jako zástupce společnosti E.P.K. – IMMO s.r.o. Bylo žádáno o sdělení: jaké žádosti a podání byly stavebnímu úřadu doručeny, zda bylo požádáno o vydání nějakého stavebního povolení, zda byla v souvislosti se studií vydána nějaká vyjádření a stanoviska dotčených úřadů a jaké jsou možnosti využití výše uvedených pozemků.

 

o  Stavební úřad neeviduje žádné sdělení, vyjádření, územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení pro pozemek parc.č. 496/145 v k.ú. Střížkov.

o  Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na přístavbu objektu čp. 3 na pozemcích parc.č. 491/1 a 491/2 v k.ú. Střížkov (viz výše). Co se týče novostavby „Plazza Střížkov“, nebylo do dnešního dne požádáno o žádné rozhodnutí.

o  Úřad Městské části Praha 8, odbor výstavby, oddělení vodoprávní, neeviduje na dané pozemky žádnou podanou žádost ani vydané rozhodnutí nebo vyjádření. 

 

Pro úplnost odbor výstavby uvádí znění vyjádření ze dne 14.4.2009 vydaného pod spis.zn. MCP8 022306/2009/OV.Doh:

Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),  a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad"), obdržel dne 25.2.2009 Vaši žádost o vyjádření k investičnímu záměru stavby  "Novostavba bytového komplexu Plazza Střížkov".

K žádosti byla přiložena studie záměru s technickým popisem, výkresy situací v měř. 1:1000 a 1:500, půdorysů, 2 řezy, pohledy, zákresy do fotografií, studií oslunění apod.

Předmětem návrhu je bytová stavba s menšími plochami v suterénu a přízemí určenými pro komerční využití. Jedná se komplex nadzemních staveb různých výškových úrovní, označených písmeny A, B, C, D na společném  půdoryse  3 podzemních podlažích. Objekt A

je navržen se 14 NP, objekt B a D se 6 NP a objekt C se 4 NP. Nadzemní část v severovýchodní části komplexu tvoří přístup do části komerce ze severu. Hlavní vstup do bytové části a nadzemní komerce je zajištěn lávkou z jižní strany. Vstupní část je rozdělena na tři samostatné vstupy – komerce, východní a západní strana bytového komplexu. Hlavní příjezd pro osobní vozidla do suterénních garáží je umístěn na západní straně z komunikace Střížkovská. Objekty jsou navrženy s plochými střechami, na střechách objektů se 4NP a 6NP bude vysazena extenzivní zeleň.

Pozemek výstavby je svažitý a v některých částech (západním směrem) činí převýšení cca 7,5 m. Tvar pozemků výstavby je přibližně trojúhelníkový, obklopený ze severu a západu komunikací Střížkovská a z jihu komunikací Teplická. Na pozemku se nyní nachází dvoupodlažní budova. Tato plocha s menší budovou tvoří v současné době volný prostor mezi výškovými panelovými domy.

Z architektonického hlediska se jedná o zdařilou hmotovou kompozici s ustupujícími podlažími, která vychází z okolní střídmé architektury a linie plochých střech Střížkova. Komplex je řešen s průhledy ve směru východ západ a sever jih a se vzdušným prostorem ve středem kompozice. Návrh reaguje na objekty starého Střížkova a postupně se zvedající zástavbu, která dosahuje úrovně zástavby panelových domů.

Předložený návrh je situován, podle platného územního plánu hlavního města Prahy, ve funkční ploše smíšené obchodu a služeb (SVO), která slouží převážně pro umístění polyfunkčních staveb s převažujícím využitím pro obchod a služby. Z tohoto pohledu by navrhovaná stavba s převažujícím využitím pro bydlení (tedy stavba bytového domu) měla obsahovat více komerčních prostor pro obchod a služby. Stavba bytového domu je v dané funkční ploše možná jako výjimečně přípustné funkční využití. Umístění takové stavby je nutné z hlediska její výjimečné přípustnosti projednat s Útvarem rozvoje hl.m.Prahy a Městské části Prahy 8, jejichž vyjádření budou podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Co se týká souladu návrhu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTPP“) především z hlediska odstupových vzdáleností (čl. 8 odst. 2) je třeba uvést návrh do souladu, neboť ve výkrese odstupů je uvedena vzdálenost od 13 podlažní budovy cca 41 m a výška navrhovaného objektu je uvedena 42 m. Stavební úřad doporučuje navrhovaný objekt se 14 podlažími snížit nejméně o 1 patro. Vzhledem k nejasným přístupovým výškovým parametrům z komunikací v návrhu, nelze posoudit bezbariérový přístup. Stavební úřad proto doporučuje žadateli, aby si obstaral k danému záměru stanovisko NIPI.

Součástí návrhu je kromě vlastních objektů také plocha mezi domy, dopravní připojení, povrchové parkoviště při ulici Střížkovská, rozšíření veřejného parkoviště při ulici Teplická a parková plocha východně od areálu se soustavou pěších komunikací.

 

Z hlediska dopravního řešení lze návrh rozdělit do následujících částí:

1.  dopravně urbanistický návrh

2.  dopravní připojení a stav stávající dopravní infrastruktury

3.  doprava v klidu

4.  dostupnost MHD

5.  hluk z dopravy, účinky emisí z dopravy

k bodu 1.

Prostupy sever jih a východ západ umožňují všechny potřebné pohyby územím pro pěší, kteří mají cíl v areálu, ale i procházejícím. Jako nedostatečný shledáváme ve studii návrh parteru (řez, pohled), kde není zcela zřejmé výškové propojení stávajícího (či budoucího) chodníku v ulici Střížkovská s areálem, jakož i propojení ulice Teplická s rampou z úrovně

při ulici Teplická do úrovně parteru domů (viz výškový rozdíl cca 7,5 m – opěrné zdi, uvedena gabionová zeď v=1,5 m). Není specifikován prostorově vodní prvek.

k bodu 2.

Areál je v návrhu vozidlově připojen ze západu ze Střížkovské ulice, jejíž stavebně technický stav je naprosto nevyhovující, uliční profil je zejména v západní části značně nesourodý. Proto je v rámci návrhu nutné nově jednoznačně stanovit uliční profil  ulice Střížkovská odpovídající šířky a úpravu komunikace, včetně navrhovaného parkoviště zahrnout do záměru v návaznosti na ustanovení čl. 9 vyhlášky OTPP. Navrženo je zřejmě též rozšíření kapacity stávajícího veřejného parkoviště v ulici Teplická, kapacita této plochy neuvedena (jen graficky). Stavební úřad upozorňuje, že připojení nové části parkoviště Teplická bude projednávat odbor dopravy ÚMČ Praha 9, neboť v tomto místě vede hranice městských částí. Rozšíření parkovací kapacity na jihu území smí být pouze v rozsahu stavebních úprav stávající zpevněné plochy, nebo lze akceptovat rozšíření plochy v návaznosti na funkční využití této plochy – parky a parkově upravené plochy (PP).

k bodu 3.

Výpočet dopravy v klidu je třeba v rámci dokumentace k územnímu řízení upravit. Nelze akceptovat, aby „ateliéry“ byly klasifikovány jako stavba pro přechodné ubytování, nýbrž jako nebytové prostory (např. stavba obsahuje 54 nebytových prostor – ateliérů). Podle tohoto zatřídění je potřeba upravit následně i výpočet dopravy v klidu. Parametry podzemních podlažích nelze přesně zkontrolovat pro nepřesnost zvoleného měřítka, přibližně však odpovídají.

k bodu 4.

Není popsána dostupnost MHD (autobus v ulici Teplická, v docházkové vzdálenosti metro Střížkov).

k bodu 5.

Areál může být zatěžován nadlimitně hlukem z dopravy – Liberecká, Teplická. Dále může být zatěžován také emisemi z komunikace Liberecká zejména v inverzním období.

 

Stavební úřad doporučuje zpracování hlukové a emisní studie, studie osvětlení a studie proslunění s vyhodnocením výpočtů a měření a závěrečným stanoviskem a zapracování výše uvedených připomínek stavebního úřadu do dalšího stupně projektových prací.

Hranice územně správních celků (MČ Praha 8 a MČ Praha 9) vede v daném území podél severní hranice komunikace Teplická. Tato hranice je rovněž hranicí působnosti dvou stavebních úřadů – odboru výstavby ÚMČ Praha 8 a odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9, což v daném případě může znamenat postup podle § 13 odst. 5 stavebního zákona, kdy bude nutné nadřízeným stavebním úřadem (MHMP, odbor stavební) stanovit, který z těchto stavebních úřadů územní řízení provede.

Vzhledem k charakteru a umístění daného záměru, stavební úřad doporučuje jeho projednání s MČ Praha 8 a MČ Praha 9.

 

Dále stavební úřad upozorňuje, že v současné době je projednávána změna územního plánu Z 1000/00, která má celoměstský dopad (tedy i na dané území) a může být vydána před vydáním územního rozhodnutí v navrhované věci.

 

Dále odbor výstavby pro úplnost uvádí znění vyjádření ze dne 18.10.2010 vydaného pod spis.zn. MCP8 103616/2010/OV.Pet:

V souvislosti se studií „Plazza Střížkov“ a výše uvedenými pozemky žádáte o poskytnutí následujících informací:

1.  Jaké žádosti a podání byly Vašemu úřadu doručeny a kdo případně žádosti a podání činil?

2.  Bylo požádáno o vydání nějakého územního rozhodnutí vztahujícího se k zástavbě dotčených pozemků?

3.  Byla vydána v souvislosti se žádostmi, pozemky a studií nějaká vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, samosprávy a jiných subjektů?

4.  Jaké jsou možnosti stavebního využití pozemků v souladu s územním plánem /jaká je možná kapacita užitných ploch, jaký je možný poměr bytové a nebytové plochy, apod.)?

Stavební úřad Vám sděluje následující:

1.  V roce 2003 vydal stavební úřad pod č.j. OV/2003/1270/Nec ze dne 10.4.2003 „Vyjádření k přístavbě skladových prostor ve dvoře objektu č.p. 110 v ulici Střížkovská v k.ú. Střížkov v Praze 8, č. parc. 491/1 a 491/2“, žadatelem byla paní Blanka Mužíková, PREN atelier spol. s .r.o.

Dne 9.2.2004 vydal stavební úřad pod č.j. OV/2003/3388/Sm rozhodnutí o umístění stavby „Přístavba skladových prostor ve dvoře č.p. 3, Střížkovská 110, Praha 8“, které nabylo právní moci dne 10.3.2004, následně bylo pro tuto stavbu vydání dne 14.5.2004 pod č.j. OV/2004/1193/Fi stavební povolení (nabylo právní moci dne 9.6.2004). O obě rozhodnutí žádala společnost E.P.K. – IMMO s.r.o., která byla zastoupena paní Blankou Mužíkovou.

Dne 11.1.2005 bylo pod. č.j. OV/2005/0064/Mě vydáno sdělení k ohlášení reklamního zařízení „Dva reklamní poutače o velikosti 4,5 x 1,5 m a 1,5 x 2,5 m umístěné na objektu č.p. 3, Střížkovská 110, Praha 8“. Žadatelem byla společnost E.P.K. – IMMO s.r.o.

Rozhodnutím č.j. OV/P8/2006/0221/Fi/3 ze dne 24.3.2006 byla zamítnuta žádost na stavbu „Oplocení přilehlého pozemku k objektu č.p. 3, Střížkovská 110, Praha“, jednalo se o oplocení pozemků parc.č. 491/1, 491/2, 494/1, 494/2, 492, 493, 496/1 v k.ú .Střížkov. Žadatelem byla opět společnost E.P.K. – IMMO s.r.o., která byla zastoupena paní Blankou Mužíkovou.

Dne 3.2.2009 pod spis.zn. MCP8 001188/2009/OV.Pg vydal stavební úřad vyjádření „Potvrzení o neexistenci stavby na pozemku parc.č. 492 a 493 v katastrálním území Střížkov v Praze 8“. Toto vyjádření bylo odesláno advokátní kanceláři Bergl & Felt.

Naposledy se stavební úřad vyjadřoval dne 14.4.2009 pod spis.zn. MCP8 022306/2009/OV.Doh pro stavbu „Novostavba bytového komplexu Plazza Střížkov“. O toto vyjádření žádala společnost DEVELOP invest, a.s.

Pro úplnost uvádíme znění tohoto vyjádření:

Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),  a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad"), obdržel dne 25.2.2009 Vaši žádost o vyjádření k investičnímu záměru stavby  "Novostavba bytového komplexu Plazza Střížkov".

K žádosti byla přiložena studie záměru s technickým popisem, výkresy situací v měř. 1:1000 a 1:500, půdorysů, 2 řezy, pohledy, zákresy do fotografií, studií oslunění apod.

Předmětem návrhu je bytová stavba s menšími plochami v suterénu a přízemí určenými pro komerční využití. Jedná se komplex nadzemních staveb různých výškových úrovní, označených písmeny A, B, C, D na společném  půdoryse  3 podzemních podlažích. Objekt A je navržen se 14 NP, objekt B a D se 6 NP a objekt C se 4 NP. Nadzemní část v severovýchodní části komplexu tvoří přístup do části komerce ze severu. Hlavní vstup do bytové části a nadzemní komerce je zajištěn lávkou z jižní strany. Vstupní část je rozdělena na tři samostatné vstupy – komerce, východní a západní strana bytového

komplexu. Hlavní příjezd pro osobní vozidla do suterénních garáží je umístěn na západní straně z komunikace Střížkovská. Objekty jsou navrženy s plochými střechami, na střechách objektů se 4NP a 6NP bude vysazena extenzivní zeleň.

Pozemek výstavby je svažitý a v některých částech (západním směrem) činí převýšení cca 7,5 m. Tvar pozemků výstavby je přibližně trojúhelníkový, obklopený ze severu a západu komunikací Střížkovská a z jihu komunikací Teplická. Na pozemku se nyní nachází dvoupodlažní budova. Tato plocha s menší budovou tvoří v současné době volný prostor mezi výškovými panelovými domy.

Z architektonického hlediska se jedná o zdařilou hmotovou kompozici s ustupujícími podlažími, která vychází z okolní střídmé architektury a linie plochých střech Střížkova. Komplex je řešen s průhledy ve směru východ západ a sever jih a se vzdušným prostorem ve středem kompozice. Návrh reaguje na objekty starého Střížkova a postupně se zvedající zástavbu, která dosahuje úrovně zástavby panelových domů.

Předložený návrh je situován, podle platného územního plánu hlavního města Prahy, ve funkční ploše smíšené obchodu a služeb (SVO), která slouží převážně pro umístění polyfunkčních staveb s převažujícím využitím pro obchod a služby. Z tohoto pohledu by navrhovaná stavba s převažujícím využitím pro bydlení (tedy stavba bytového domu) měla obsahovat více komerčních prostor pro obchod a služby. Stavba bytového domu je v dané funkční ploše možná jako výjimečně přípustné funkční využití. Umístění takové stavby je nutné z hlediska její výjimečné přípustnosti projednat s Útvarem rozvoje hl.m.Prahy a Městské části Prahy 8, jejichž vyjádření budou podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Co se týká souladu návrhu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTPP“) především z hlediska odstupových vzdáleností (čl. 8 odst. 2) je třeba uvést návrh do souladu, neboť ve výkrese odstupů je uvedena vzdálenost od 13 podlažní budovy cca 41 m a výška navrhovaného objektu je uvedena 42 m. Stavební úřad doporučuje navrhovaný objekt se 14 podlažími snížit nejméně o 1 patro. Vzhledem k nejasným přístupovým výškovým parametrům z komunikací v návrhu, nelze posoudit bezbariérový přístup. Stavební úřad proto doporučuje žadateli, aby si obstaral k danému záměru stanovisko NIPI.

Součástí návrhu je kromě vlastních objektů také plocha mezi domy, dopravní připojení, povrchové parkoviště při ulici Střížkovská, rozšíření veřejného parkoviště při ulici Teplická a parková plocha východně od areálu se soustavou pěších komunikací.

Z hlediska dopravního řešení lze návrh rozdělit do následujících částí:

1.  dopravně urbanistický návrh

2.  dopravní připojení a stav stávající dopravní infrastruktury

3.  doprava v klidu

4.  dostupnost MHD

5.  hluk z dopravy, účinky emisí z dopravy

k bodu 1.

Prostupy sever jih a východ západ umožňují všechny potřebné pohyby územím pro pěší, kteří mají cíl v areálu, ale i procházejícím. Jako nedostatečný shledáváme ve studii návrh parteru (řez, pohled), kde není zcela zřejmé výškové propojení stávajícího (či budoucího) chodníku v ulici Střížkovská s areálem, jakož i propojení ulice Teplická s rampou z úrovně při ulici Teplická do úrovně parteru domů (viz výškový rozdíl cca 7,5 m – opěrné zdi, uvedena gabionová zeď v=1,5 m). Není specifikován prostorově vodní prvek.

k bodu 2.

Areál je v návrhu vozidlově připojen ze západu ze Střížkovské ulice, jejíž stavebně technický stav je naprosto nevyhovující, uliční profil je zejména v západní části značně nesourodý. Proto je v rámci návrhu nutné nově jednoznačně stanovit uliční profil  ulice Střížkovská odpovídající šířky a úpravu komunikace, včetně navrhovaného parkoviště zahrnout do záměru v návaznosti na ustanovení čl. 9 vyhlášky OTPP. Navrženo je zřejmě též rozšíření kapacity stávajícího veřejného parkoviště v ulici Teplická, kapacita této plochy neuvedena (jen graficky). Stavební úřad upozorňuje, že připojení nové části parkoviště Teplická bude projednávat odbor dopravy ÚMČ Praha 9, neboť v tomto místě vede hranice městských částí. Rozšíření parkovací kapacity na jihu území smí být pouze v rozsahu stavebních úprav stávající zpevněné plochy, nebo lze akceptovat rozšíření plochy v návaznosti na funkční využití této plochy – parky a parkově upravené plochy (PP).

k bodu 3.

Výpočet dopravy v klidu je třeba v rámci dokumentace k územnímu řízení upravit. Nelze akceptovat, aby „ateliéry“ byly klasifikovány jako stavba pro přechodné ubytování, nýbrž jako nebytové prostory (např. stavba obsahuje 54 nebytových prostor – ateliérů). Podle tohoto zatřídění je potřeba upravit následně i výpočet dopravy v klidu. Parametry podzemních podlažích nelze přesně zkontrolovat pro nepřesnost zvoleného měřítka, přibližně však odpovídají.

k bodu 4.

Není popsána dostupnost MHD (autobus v ulici Teplická, v docházkové vzdálenosti metro Střížkov).

k bodu 5.

Areál může být zatěžován nadlimitně hlukem z dopravy – Liberecká, Teplická. Dále může být zatěžován také emisemi z komunikace Liberecká zejména v inverzním období.

 

Stavební úřad doporučuje zpracování hlukové a emisní studie, studie osvětlení a studie proslunění s vyhodnocením výpočtů a měření a závěrečným stanoviskem a zapracování výše uvedených připomínek stavebního úřadu do dalšího stupně projektových prací.

Hranice územně správních celků (MČ Praha 8 a MČ Praha 9) vede v daném území podél severní hranice komunikace Teplická. Tato hranice je rovněž hranicí působnosti dvou stavebních úřadů – odboru výstavby ÚMČ Praha 8 a odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9, což v daném případě může znamenat postup podle § 13 odst. 5 stavebního zákona, kdy bude nutné nadřízeným stavebním úřadem (MHMP, odbor stavební) stanovit, který z těchto stavebních úřadů územní řízení provede.

 

Vzhledem k charakteru a umístění daného záměru, stavební úřad doporučuje jeho projednání s MČ Praha 8 a MČ Praha 9.

Dále stavební úřad upozorňuje, že v současné době je projednávána změna územního plánu Z 1000/00, která má celoměstský dopad (tedy i na dané území) a může být vydána před vydáním územního rozhodnutí v navrhované věci.

 

Stavební úřad neeviduje žádné sdělení, vyjádření, územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení pro pozemek parc.č. 496/145 v k.ú. Střížkov.

 

1.  Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na přístavbu objektu č.p. 3 na pozemcích parc.č. 491/1 a 491/2 v k.ú. Střížkov (viz výše). Co se týče novostavby „Plazza Střížkov“, nebylo do dnešního dne požádáno o žádné rozhodnutí.

 

V případě vydaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen

1.  „DOSS“) je nutné se obrátit přímo ně. Stavební úřad neeviduje žádná stanoviska a vyjádření DOSS.

 

2.  Dotčené pozemky jsou situovány podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009, ve funkční ploše všeobecně smíšené (SV) a ve funkční ploše parky, historické zahrady a hřbitovy (ZP). Plocha SV je území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.  Plochy ve funkčním využití ZP jsou plochy nezastavitelné.

 

Výňatek z platného územního plánu:

SV -  všeobecně smíšené 

Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. 

Funkční využití - bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkční využití - drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Výjimečně přípustné funkční využití - víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z  obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy

Záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně.

Funkční využití - parky, zahrady, sady, vinice to vše na rostlém terénu, plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky a plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech.

Doplňkové funkční využití - drobné vodní plochy, pěší komunikace. Prostory a nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV  (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití - dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace účelové.  Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, krematoria a obřadní síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura.  Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s vymezeným funkčním využitím. Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, nerušící služby (to vše platí jen pro hřbitovy). Podzemní parkoviště. Výjimečně přípustné umístění podzemního parkoviště bude možné za předpokladu závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a stanovení mocnosti terénu.

 

Pokud by funkce stavby převyšovala 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí, je nutné na stavbu pohlížet jako na výjimečně přípustnou. V tomto případě musí být stavba projednána s Útvarem rozvoje hl.m.Prahy a Městskou částí Praha 8, jejichž vyjádření budou podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

 

Na daných pozemcích není stanoven žádný regulativ, není stanoven koeficient hrubých podlažních ploch ani koeficient zeleně. Je nutné splnit dané zákony a vyhlášky, zejména vyhlášku č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze.

Odbor dopravy sděluje, že k uvedené stavbě nevypracovával žádná písemná stanoviska, ani nepodával žádné další informace.

 

Odbor životního prostředí též sděluje, že nikdy nevydával žádné stanovisko ani vyjádření ve věci „Plazza Střížkov“ – výstavba na Vámi uvedených pozemcích v k.ú. Střížkov.

(26.11.2010, řešil odbor výstavby, odbor dopravy a odbor životního prostředí)