Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti kontrolního oddělení živnostenského odboru Úřadu Městské části Praha 8...

Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti kontrolního oddělení živnostenského odboru Úřadu Městské části Praha 8 za období 1.12.2006 – 20.11. 2007:

v kolika případech bylo využito možnosti živnostenského zákona a kontrolované osobě bylo pouze domluveno (a nebyla tedy uložena ani bloková pokuta, ani pokuta ve správním řízení v případě, kdy bylo zjištěno pochybení)
kolik bylo uloženo blokových pokut
kolik bylo vedeno řízení o pokutách (včetně těch, které nejsou pravomocně ukončeny)

Odpověď:

K dotazu na počet případů, kdy bylo kontrolované osobě při neplnění zákonných povinností pouze domluveno, aniž by byla uložena bloková pokuta nebo zahájeno správní řízení, živnostenský odbor sděluje, že tyto údaje není možno poskytnout, neboť živnostenský odbor vychází z právního názoru, že použití slov „může uložit“ v ust. § 65 zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nezakládá žádnou libovůli při rozhodování o ukládání pokut, neboť správní orgán nemá kompetenci rozhodovat podle svého přání, přičemž výraz „může“ je slučitelný s výrazem „musí“ dojde-li ke zjištění, že k porušení zákona - správnímu deliktu prokazatelně došlo, a proto pokud živnostenský odbor zjistí porušení zákona, přistupuje k uložení pokuty vždy.

Požadované informace týkající se činnosti kontrolního oddělení živnostenského odboru Úřadu Městské části Praha 8 jsou uvedeny v tabulkách, viz příloha.

Tabulka SŘ - nové.doc
Blokové pokuty uložené v období od 1.doc

(20.12.2007, řešil živnostenský odbor)