Žádost o poskytnutí informace ve věci obstarávání svatebních služeb pracovníky oddělení matriky – fotografické služby a video služby.

Žádost o poskytnutí informace ve věci obstarávání svatebních služeb pracovníky oddělení matriky – fotografické služby a video služby.

1. Na základě jakého zákonného oprávnění a opatření anebo smlouvy byly v uplynulých letech a jsou v současnosti Úřadem Městské části Praha 8 – oddělením matriky – uskutečňovány tyto činnosti:

a)  sdělování informací a údajů o existenci a nabídce poskytovatelů  svatebních fotografických a video služeb podnikatelů matrikářkami při zadávání svatebních obřadů.

b)   zajišťování, obstarávání a objednávání služeb ke sňatkovým obřadům, sjednávaným na matrice a konaným v úředně určených místnostech, zejména foto a video služeb podnikatelů – odkaz na internetové stránky Městské části Praha 8 – činnost oddělení matriky.

c)  umožňování podnikatelům šíření informací o své existenci a nabídce svých služeb, zejména na oddělení matriky Městské části Praha 8  a v době konání svatebních obřadů v prostorách úředně určených pro uzavírání manželství, např. prostřednictvím matrikářek  a informačních panelů umístěných ve veřejně přístupných prostorách Úřadu Městské části Praha 8 nebo prostřednictvím internetu – odkaz na internetové stránky Městské části Praha 8 – Co dělat, když mám zájem uzavřít manželství.

2.  Žádost o sdělení, resp. potvrzení, mezi jakými subjekty, ke kterému datu a za jakých konkrétních oboustranných podmínek a z jakých důvodů byly předmětné dohody uzavřeny a proč jsou plněny.

3.  Žádost o informaci za jakých transparentních podmínek umožní Městská část Praha 8 jiným subjektům podobně nabízet své foto a video služby tak, jak to umožňuje prostřednictvím reklamně informačních poutačů určitým podnikatelům, mj. přímo před vchodem do matriky manželství a obřadní síně.

4.  Žádost o informaci za jakých jasných podmínek umožní Městská část Praha 8 dalším subjektům podobně periodicky poskytovat fotografické a video služby v rámci konání svatebních obřadů v úředně určených obřadních síní Městské části Praha 8 tak, jak to dlouhodobě umožňuje určitým podnikatelům.

 

Odpověď:
V žádosti o poskytnutí informace žadatelem uvedení podnikatelé mají na poskytování fotografických služeb a video služeb uzavřeny smlouvy s Kulturním střediskem Městské části Praha 8, přičemž na základě těchto smluv mají snoubenci možnost jejich služby využít.

ad 1a) Děje se v důsledku smlouvy uzavřené mezi poskytovateli fotografických služeb a video služeb a Kulturním střediskem Městské části Praha 8.

ad 1b)K činnosti oddělení matriky – na úseku matriky manželství - je na internetových  stránkách Městské části Praha 8 mimo jiné doslova uvedeno - „zabezpečuje sňatkové obřady, objednává služby ke sňatkovým obřadům“.  Uzavření manželství je slavnostním obřademve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, proto je povinností matriky zajistit připravenost obřadních místností ke konání sňatků (prostory obřadních místností jsou využívány i k jiným účelům než ke konání sňatků), květinovou výzdobu obřadních síní, hudbu. Matrikářky v žádném případě neobjednávají foto a video služby, pouze snoubence informují, že při sňatku lze využít stálé služby (přítomnosti) smluvního fotografa a kameramana (toto rovněž vyplývá z důsledku uzavřené smlouvy mezi poskytovateli fotografických služeb a video služeb a Kulturním střediskem Městské části Praha 8).

ad 1c) V odkazu „Co dělat, když mám zájem uzavřít manželství“ je na internetových stránkách Městské části Praha 8 doslova uvedeno: „Při uzavírání manželství v úředně určených místnostech a úředně stanovené době lze využít služeb profesionálních fotografů, kameramanů a nabídku živé varhanní hudby (konkrétní informace poskytne matrika manželství)“. Z textu vyplývá, že nejde o obecné šíření informace o existenci a nabídce služeb podnikatelů. Uvedený text má pouze obecný informační charakter. Teprve pokud se snoubenci rozhodnou využít této možnosti, dostanou kontakt na smluvní poskytovatele fotografických a video služeb. Dále možnost prezentace služeb smluvních poskytovatelů fotografických a video služeb na oddělení matriky a v prostorách úředně určených k uzavírání manželství existuje jako důsledek uzavřené smlouvy.

ad 2 - 4) Vzhledem k tomu, že smlouvy ve věci svatebních fotografických a video služeb  s podnikateli neuzavírá oddělení matriky odboru občansko-správního Úřadu Městské části Praha 8, ani o nich nerozhoduje, není tak kompetentní k vyjádření k těmto bodům. Proto v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněním pozdějších předpisů, byla žádost v těchto bodech odložena. Žadateli bylo doporučeno obrátit se pro další informace na Kulturní středisko Městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 – Libeň.

(30.3. 2007, řešil odbor občansko-správní)