Žádost o poskytnutí informace, zda na některý z pozemků v k.ú. Libeň parc. č. 168/1, 2385/2, 2385/3, 2385/4,...

Žádost o poskytnutí informace, zda na některý z pozemků v k.ú. Libeň parc. č. 168/1, 2385/2, 2385/3, 2385/4, 2385/6 nebo 2387 není vyhlášena stavební uzávěra, tzn. zda se na některém z těchto pozemků dá stavět.

Odpověď:

Pozemky  parc.č. 168/1 (ostatní plocha), 2385/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2385/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 2385/4 (ostatní plocha), 2385/6 (ostatní plocha) a 2387 (ostatní plocha) v k.ú. Libeň se nacházejí ve stavební uzávěře pro komunikaci Libeňské spojky, stavba č. 8313.  Případné umístění stavby v uzávěře je možné pouze po povolení výjimky.

Pozemek parc.č. 2385/1 (ostatní plocha) se nachází ve stavební uzávěře částečně  (viz přiložená situace, červená čára značí hranici stavební uzávěry, modře vyšrafované území je část pozemku, která leží mimo stavební uzávěru a je možné ji zastavět). Podle platného územního plánu hl. m. Prahy je tento pozemek situovaný v území s funkcí OB – čistě obytné.

Pro toto celé území platí (výňatky z platného územního plánu):

OB – čistě obytné - území sloužící pro bydlení.

Funkční využití: Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m² prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití: Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu. Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy. Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.

 

Situace

posk_inf_07012008.jpg

 

(18.12.2007, řešil odbor výstavby)