Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2017/2018

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2017/2018 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2017 a děti s odkladem školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.


Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz  –> odkaz Školství –> Dokumenty pro ZŠ –> OZV hl. m. Prahy č.17/2016 Sb., o školských obvodech základních škol. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Na uvedené internetové adrese – odkaz Školství, Školy zřízené MČ, Základní školy, najdete také kontakty na základní školy včetně jejich prezentací.

Termíny dnů otevřených dveří základních škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol

Termíny ke stažení v PDF (127 kB)


ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Škola nanečisto:
21. února – 28. března 2017 v úterý 14.00–14.45 h.
šestidílný přípravný kurz pro předškoláky
Zápis do 1. ročníku a do přípravného ročníku:
Termíny pouze pro spádové děti:
4. a 5. dubna 2017, 14–18 h.
Termín pro spádové děti, které se nemohly dostavit
v řádném termínu, a pro nespádové děti na
případná volná místa:
18. dubna 2017, 14–18 h.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3

Den otevřených dveří pro běžné třídy:
15. března 2017, 8.00–8.45 h.
Dny otevřených dveří pro bilingvní třídy:
každou první středu v měsíci, 8.00–8.45 h.
Zápis: 4. a 5. dubna 2017, 14–17 h.

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Dny otevřených dveří:
2. a 16. března 2017, 8–17 h.
Zápis: 4. a 5. dubna 2017, 14–18 h.

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52

V budově Zenklova 52
Den ukázek výuky:
22. března 2017, 8.00–10.45 h.
Konzultace pro rodiče: 22. března 2017, 17 h.
Zápis: 4. a 5. dubna 2017, 14–18 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Den otevřených dveří:
16. března 2017, 8–16 h.
Zápis pro spádové děti:
5. dubna 2017, 13–18 h.
Zápis pro nespádové děti:
19. dubna 2017, 14–17 h.

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1

Den otevřených dveří:
30. března 2017, 10–16 h.
Setkání s vedením školy: ve 12, 14 a 15 h.
Zápis pro spádové děti:
5. dubna 2017, 14–18 h.
Zápis pro nespádové děti:
19. dubna 2017, 14–17 h.

Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Dny otevřených dveří:
20., 21. a 22. března 2017, 8–16 h.
Informační schůzka pro rodiče ve sborovně: 22. března 2017, 18 h.
Zápis: 4. a 5. dubna 2017, 14–18 h.

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Zápis pro spádové děti:
4. dubna 2017, 14–17 h.
Zápis pro nespádové děti:
5. dubna 2017, 14–17 h.


Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří:
22. března 2017, 8–16 h.
Zápis pro spádové děti:
5. dubna 2017, 14–18 h.
Zápis pro nespádové děti:
19. dubna 2017, 15–17 h.

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Zápis: 3. dubna 2017, 14–18 h.
Zápis: 4. dubna 2017, 14–17 h.

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Den otevřených dveří:
21. března 2017
9.00–10.15 h. prohlídky školy s doprovodem a návštěva vyučování v 1. třídách
10.30 h. dopolední setkání vedení školy s rodiči budoucích žáků
14–16 h. prohlídka školy s doprovodem
16.30 h. odpolední setkání vedení školy s rodiči budoucích žáků
Zápis: 4. dubna 2017, 14–18 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Konzultace pro rodiče budoucích prvňáků:
29. března 2017, 17–18 h.
Okénko do výuky:
31. března 2017, 8–10 h.
Zápis: 5. dubna 2017, 14–18 h.

Základní škola Mazurská, Praha 8,
Svídnická 1a

Den otevřených dveří:
20. března 2017, 14.00–17.30 h. vždy v půlhodinových intervalech
Zápis: 4. dubna 2017, 14.00–17.30 h.
Zápis: 5. dubna 2017, 14–16 h.

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Den otevřených dveří:
14. března 2017, 8–17 h.
Zápis: 4. dubna 2017, 14–18 h.
Zápis: 19. dubna 2017, 14–17 h.

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Den otevřených dveří:
30. března 2017, 8–12 h.
Zápis: 25. a 26. dubna 2017, 14–18 h.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 30.01.2017
Vytisknout