Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2023 a děti, které měly odklad školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.


Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2022 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz - odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Základní školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Předpokládá se novela této vyhlášky s účinností od 1. dubna 2023.Termíny zápisů budou zveřejněny na stejném webovém odkazu a na webových stránkách škol. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitelé spádových škol jsou povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. 


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školstvíTermíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2023/2024

 

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
Zápis: 12. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin
Zápis: 13. dubna 2023 od 14.00 – 17.00 hodin


Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Zápis: 3. a 4. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin
pro zájemce s předchozí rezervací přesného času*,

Zápis LEX Ukrajina: 1. června 2023 od 15.00 – 16.30 hodin
*informace k rezervaci přesného času zápisu naleznete na www.zsburesova.cz


ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Zápis: 12. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin


Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Zápis: 12. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin*
Zápis do přípravné třídy: 15. května 2023 od 14.00 – 16.00 hodin (v kanceláři školy)
*Ve dnech od 1. – 11.4.2023 (do 12.00h) bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání


ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Zápis: 18. a 19. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin


Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Zápis: 19. a 20. dubna 2023 od 14.00 – 17.00 hodin
Zápis do přípravné třídy: 17. – 31. května 2023
*Odkaz k přihlášení k zápisu (vyplnění přihlášky a zvolení termínu zápisu včetně hodiny a třídy):
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zshovorcovicka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5007#

Zápis LEX Ukrajina: 6. června 2023 od 14.00–17.00 hodin


Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Zápis: 3. – 5. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin
Zápis do přípravné třídy: 3. – 5. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin
*rezervační systém bude spuštěn 26. – 30. března 2023


ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Zápis do 1. třídy i přípravného ročníku pro dětí bydlící ve spádové oblasti školy:
11. a 12. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin

Dodatečný zápis do 1. třídy i přípravného ročníku pro děti bydlící mimo spádovou oblast školy: 26. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin

Zápis LEX Ukrajina: do 1. ročníků, přípravné třídy a k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne 8. června 2023 od 14.00 – 16.00 hodin


Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Zápis: 3. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin
Zápis: 4. dubna 2023 od 14.00 – 17.00 hodin


Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Zápis do 1. třídy i přípravného ročníku: 3. a 4. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin


Základní škola Mazurská, Praha 8,
Svídnická 1a
Zápis: 11. dubna 2023 od 14.00 – 17.30 hodin
Zápis: 12. dubna 2023 od 14.00 – 16.00 hodin
*od 20.3.2023 bude spuštěn rezervační systém na http://mazurska.cz


ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Zápis: 12. dubna 2023 od 13.00 – 17.30 hodin
Zápis: 13. dubna 2023 od 14.00 – 17.00 hodin


ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3
Zápis: 4. a 5. dubna 2023 od 14.00 – 17.00 hodin

Zápis LEX Ukrajina: 5. června 2023 od 13.00 – 16.00 hodin


Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52
Zápis: 4. a 5. dubna 2023 od 14.00 – 18.00 hodin


Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Zápis: 17. a 18. dubna 2023 od 14.00 – 17.00 hodin

Zápis LEX Ukrajina: 6. června 2023 od 14.00 – 16.00 hodinKompletní přehled termínů zápisů ke stažení:
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 10.03.2023
Vytisknout