Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!

Níže uvedené hlasování je součástí komplexní přípravy revitalizací parků a ploch veřejné zeleně, které připravuje Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8 a které přímo navazuje na tabulku komise, jež byla publikována koncem března 2015. Do hlasování bylo z tabulky vybráno celkem 9 lokalit, které komise považuje za prioritní vzhledem k jejich poloze, potenciálu a vlastnickým právům.

Vlastní hlasování bude probíhat do 20. května 2015. Poté bude zapracováno do dokumentu, který připravuje Komise pro Radu městské části. Finální dokument pro Radu by měl být vytvořen do konce letošního června. Po prázdninách pak začnou jednotlivá veřejná projednávání, která už budou v některých případech opřena o výsledky spolupráce s akademickou obcí, jež byla iniciována v posledních týdnech. První revitalizace by pak měly započít v roce 2016 s tím, že vše bude závislé na získání finančních prostředků z Evropské unie a dalších dotačních titulů.

Zároveň prosíme všechny občany o poctivé hlasování tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hlasování. Bude-li zjištěna snaha ovlivnit hlasování nepřípustným způsobem (použití skriptů, robotů, apod.), případně jinými nedovolenými metodami (např. zakládání množství e-mailových adres), budou hlasy tímto způsobem získané anulovány.
Smyslem hlasování je zapojit občany do tvorby těch největších priorit v oblasti životního prostředí. Kliknutím na konkrétní lokalitu zvýšíte nejen její důležitost, ale také časovou prioritu, a tím udáte jasné měřítko vedení městské části, které bude následně připravovat konkrétní změny a jejich harmonogram,“ říká předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza.


Hlasovat můžete v anketě na konci článku
Hlasovat můžete až do 20. května 2015.

1. Plocha u vznikající nové radnice ohraničená ul. Zenklova, Sokolovská, U Rustonky, Voctářova a Libeňský most
Lokalita 1 – Plocha u vznikající nové radnice ohraničená ul. Zenklova, Sokolovská, U Rustonky, Voctářova a Libeňský most

Jedná se o výrazně zanedbanou plochu, která je z části vlastněna Dopravním podnikem hl. m. Prahy, z části Židovskou obcí a zbytek patří přímo Magistrátu hl. m. Prahy. Pro odpovídající přeměnu lokality v klidovou zónu pro občany, která by vhodně navazovala na připravovanou budovu radnice a obchodního střediska, by bylo potřeba vyřešit majetkoprávní poměry a nechat zpracovat odpovídající studii, která by reagovala na všechny stávající problémy a využila velký potenciál daného místa. Přes mnohé technické obtíže jde o velmi důležitou lokalitu pro dolní Libeň, která by vedle potřebné odpočinkové zóny s odpovídající vegetací a vodními prvky mohla obsahovat i upomínky na historické památky Libně jako takové. Na místě se nachází zasypaný židovský hřbitov či původní budova nádraží.

Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku
 
2. Elsnicovo náměstí 
Lokalita 2 – Elsnicovo náměstí
Plocha je ve správě MČ Praha 8. Velkou část náměstí tvoří betonový podklad, který zakryl původní koryto Rokytky. Tento plát rozšířil tehdejší silniční most z dusaného betonu z roku 1896. Stávající místo je nevzhledné, odtržené od koryta Rokytky a i funkčně v zásadě nevyužité. Cílem by mělo být v každém případě znovu odkrýt původní koryto Rokytky a aplikovat vhodnou revitalizaci vzniklých ploch, která bude odrážet místo a periodické záplavy. Park by měl navíc počítat i s budoucím napojením např. na stezku vedoucí podél Rokytky.

Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku

3. Park Dlážděnka pod Finančním úřadem Praha 8
Lokalita 3 – Park Dlážděnka pod Finančním úřadem Praha 8
Významné místo v severní jinak zahuštěné části Libně. Na ploše se v současnosti již nachází park, nicméně jeho kvalita není příliš vysoká, navíc zde chybí odpovídající občanské vybavení a panuje zde zvýšené riziko deliktů dané absencí osvětlení a existencí zarostlého sousedního svahu s domovy bezdomovců či narkomanů. Parčík je ve vlastnictví hl. m. Prahy, sousední svah je pak z části vlastněn hl. m. Prahou a z části je v soukromých rukách. Optimálním cílem je převést všechny uvedené pozemky do správy Prahy 8 a vybudovat zde centrální park. Místo má potenciál nejen v horní stávající části parku, ale také ve vlastním výhledu na Prahu (možnost vyhlídky) a svahu, na kterém by bylo možné přeměnit stávající náletovou vegetaci v původní step s několika solitérními dřevinami.

Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku

 4. Park Pod Plynojemem a sousedící jižní část kopce
Lokalita 4 – Park Pod Plynojemem a sousedící jižní část kopce

Vlastní park Pod Plynojemem je již z části rekonstruován (cestní síť) a z části bude postupně vylepšován pomocí sadovnických úprav. Hlavní problém představují sousední „jižní“ pozemky, které jsou v majetku Českých drah a Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Tyto pozemky jsou výrazně zanedbané. V úvahu tedy připadá jednání o převedení těchto pozemků do majetku hl. m. Prahy a následném svěření do péče Prahy 8 a na to navázané zásahy, které by rozšířily stávající park a zvýšily bezpečnost v jižních partiích kopce.

Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku

5. Bývalý sad mezi ulicemi Na Truhlářce a Povltavská
Lokalita 5 – Bývalý sad mezi ulicemi Na Truhlářce a Povltavská

Lokalita, která se svým charakterem odlišuje od všech ostatních. Z jihu k ní přiléhá významná přírodní památka Bílá skála, ze severu pak rodinné domky u ulice Na Truhlářce. Jde o starý zarostlý sad, který má potenciál jak z hlediska přírodovědného, tak z hlediska obyvatel Prahy 8. Cílem by mělo být obnovení cestní sítě a přístupových cest z ulice Na Truhlářce. Zásadním opatřením by pak bylo odstranění části náletových dřevin a kompetentní zásahy vedoucí ke stabilizaci původního třešňového sadu, který představuje významný habitat (útočiště) pro mnoho druhů bezobratlých i obratlovců. Většinu území vlastní hl. m. Praha, městská část by tak mohla být hnacím motorem těchto změn (pozitivní tlak na Magistrát a vlastní participace skrze rozpočet a dobrovolníky).


Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku

 6. Prostor mezi Obchodním centrem a Kulturním domem Krakov
Lokalita 6 – Prostor mezi Obchodním centrem a Kulturním domem Krakov

Místo s potenciálem být významným jádrovým parkem celého sídliště v Bohnicích. Aktuální zpevněná část náměstí je v havarijním stavu, travnatá část plochy je pak prakticky zcela nevyužita. Stávajícímu vedení se v dubnu tohoto roku podařilo převést pozemky do správy Prahy 8. Zároveň byla zahájena spolupráce s mladými architekty, kteří v červnu předloží své práce, jež budou navrhovat možnou budoucí podobu celého náměstí. Tyto práce budou následně vystaveny, podrobeny připomínkám občanů a v září proběhne veřejné projednávání týkající se budoucí podoby náměstí.

Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku

 7. Okolí Čimického rybníka mezi ulicemi Lužecká a Vánková
Lokalita 7 – Okolí Čimického rybníka mezi ulicemi Lužecká a Vánková

Čimický rybník je jednou z mála větších vodních ploch nacházejících se v severní části Prahy 8. Část lokality již spravuje městská část. Lokalita je významnou spojnicí mezi ulicí Čimická, obchodním centrem, přilehlou zástavbou a vyhledávaným Čimickým údolím. Součástí revitalizace by tak mohla být jak úprava těsného sousedství rybníka, tak revitalizace širšího okolí do podoby parku, která by počítala i s budoucí rekonstrukcí nedalekého obchodního střediska.

Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku

 8. Náměstí a přilehlá oblast u metra Ládví
Lokalita 8 – Náměstí a přilehlá oblast u metra Ládví

Náměstí se nachází ve významné a velice frekventované lokalitě. Majetkově zatím přísluší hl. m. Praze. Součástí připravované revitalizace by tak byl převod do správy městské části. Vzhledem k významu lokality a komplikované situaci dané mnoha různými domy a cestami chceme postupovat maximálně ve spolupráci s občany a odbornou veřejností. Pro danou lokalitu připravujeme architektonickou soutěž studentů, kteří připraví dostatek podkladů, jež budou dále připomínkovány městskou částí a občany. Cílem budou kvalitní podklady pro konkrétní realizaci.

Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku

 9. Zelená plocha nacházející se v sousedství areálu IPODEC, severně od ul. Bešťákova a západně od ul. Roudnická
Lokalita 9 – Zelená plocha nacházející se v sousedství areálu IPODEC, severně od ul. Bešťákova a západně od ul. Roudnická

Problematická lokalita nacházející se v těsném sousedství velkého sídliště na Střížkově. Lokalita je zasažena provozem firmy IPODEC a nejasnou budoucností danou různými vlastnickými právy k příslušným pozemkům. Součástí aktivit radnice by mělo být v první fázi zjištění konsenzuálního názoru místních občanů na celkové řešení této lokality (dosavadní průzkumy nejsou příliš vypovídající) a poté takové vedení diskuze, které povede v rámci všech limitů k udržitelnému rozvoji lokality a zdravému životnímu prostředí.

Hlasujte pro tuto variantu v anketě na konci článku

 
Anketa
Hlasovat můžete až do 20. května 2015.
Přidělit hlas lze pouze jednou za 24 hodin.

Bude-li zjištěna snaha ovlivnit hlasování nepřípustným způsobem (použití skriptů, robotů, apod.), případně jinými nedovolenými metodami (např. zakládání množství e-mailových adres), budou tímto způsobem získané hlasy anulovány.

hlasování o revitalizacích parků

Hlasování o revitalizacích parků
Hlasování již bylo ukončeno
1. Plocha u vznikající nové radnice (Palmovka) (6 %)
 
2. Elsnicovo náměstí (3 %)
 
3. Park Dlážděnka pod Finančním úřadem Praha 8 (33 %)
 
4. Park Pod Plynojemem a sousedící jižní část kopce (2 %)
 
5. Bývalý sad mezi ulicemi Na Truhlářce a Povltavská (1 %)
 
6. Prostor mezi Obchodním centrem a Kulturním domem Krakov (11 %)
 
7. Okolí Čimického rybníka mezi ulicemi Lužecká a Vánková (21 %)
 
8. Náměstí a přilehlá oblast u metra Ládví (4 %)
 
9. Zelená plocha u IPODECu (17 %)
 

Zveřejněno: 04.05.2015 – Tomáš Vlk
Vytisknout