Zvláštní užívání komunikace – přenosná prodejní apod. zařízení, vystavování zboží, restaurační zahrádky, kulturní, sportovní, reklamní apod. akce

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>
 • přenosná prodejní zařízení, předzahrádky, vystavování zboží:

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Kratochvílová Irena
referentka
U Meteoru 6 (Bílý dům)
319 (3. patro)
irena.kratochvilova@praha8.cz
222 805 673

 • kulturní a sportovní akce:

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Komenda Michal
pověřen vedením odboru
U Meteoru 6 (Bílý dům)
322 (3. patro)
michal.komenda@praha8.cz
222 805 717


10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti je nutné doložit:
 • situační plánek umístění záboru s uvedením šíře dotčené komunikace (chodníku) vč. vyznačení průchozího profilu pro pěší v min. š. 1,5 m
 • 3x DIO – návrh přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci (dopravní značení) s uvedením stávajícího dopravního značení (u záboru ve vozovce)
 • aktuální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, kopie živnostenského listu (případně jiná platná registrace)
 • plná moc v případě zastupování oprávněné osoby žadatele
 • závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP (při umístění předzahrádky v památkově chráněném území HMP)
 • souhlas vlastníka (správce) dotčené komunikace (bude vydán až na základě tzv. předběžného souhlasu vyznačeného na žádosti po projednání na odboru dopravy)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře pro vydání povolení na zvláštní užívání nejsou předepsané, je však vhodné použít formulář zpracovaný odborem dopravy, který je k dispozici na tomto odkazu (DOC, 31 kB) nebo na pracovišti u kontaktní osoby (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky – odvíjejí se od délky trvání zvláštního užívání komunikací.
 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní: 100 Kč
 • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců: 500 Kč
 • delší než 6 měsíců: 1.000 Kč

Správní poplatek se hradí před vydáním povolení složenkou, kterou žadatel obdrží na odboru dopravy.
Místní poplatky – je stanoven vyhláškou č. 5/2011 Sb. právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Správce místního poplatku je odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů