Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0477/2023 37 k návrhu rozkladu městské části Praha 8 proti společnému povolení, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 7. 11. 2023 pod č.j. MPO 401109/21/525-SÚ, spis.zn. MPO 401109/2021 a kterým schválilo stavbu „V 409/419 – Smyčka PSE“, představující elektrizační vedení na území dvou krajů (Kraj Středočeský a kraj Hlavní město Praha) 22. listopadu 2023
Usn RMC 0476/2023 37 k návrhu výběru poradce a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu na vybrané objekty MČ Praha 8" 22. listopadu 2023
Usn RMC 0475/2023 37 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Oprava telefonní ústředny" 22. listopadu 2023
Usn RMC 0474/2023 37 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení Software Assurance" 22. listopadu 2023
Usn RMC 0473/2023 37 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 22. listopadu 2023
Usn RMC 0472/2023 37 k návrhu poskytnutí odměn ředitelům základních škol (ZŠ) a mateřských škol (MŠ) s právní subjektivitou, zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve IV. čtvrtletí 2023 22. listopadu 2023
Usn RMC 0471/2023 37 na poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku městské části Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 2. pololetí roku 2023 22. listopadu 2023
Usn RMC 0470/2023 36 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 585/340, na k. ú. Bohnice 15. listopadu 2023
Usn RMC 0469/2023 36 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu z programů sociálního bydlení a zvláštního určení, v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0468/2023 36 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0467/2023 36 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8 a klientem neziskové organizace RUBIKON Centrum, Z.Ú. 15. listopadu 2023
Usn RMC 0466/2023 36 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1307/10, na k. ú. Troja 15. listopadu 2023
Usn RMC 0465/2023 36 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Sokolovská 240 – v domě čp. 240, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 33, 186 00 Praha 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0464/2023 36 k návrhu souhlasu s navýšením kapacity školní jídelny Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 15. listopadu 2023
Usn RMC 0463/2023 36 k návrhu uzavření Smlouvy o společném postupu v souvislosti se záměrem uvolnění pozemků na Rohanském ostrově mezi MČ Praha 8 a TBG METROSTAV s.r.o. 15. listopadu 2023
Usn RMC 0462/2023 36 k návrhu žaloby městské části Praha 8 proti rozhodnutí správního orgánu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, č.j. MHMP 1922966/2023, sp. zn.: S-MHMP 477035/2022/STR ze dne 11. 10. 2023 15. listopadu 2023
Usn RMC 0461/2023 36 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění výuky" mezi MČ Praha 8 a spolkem SK JSMEINLINE, z. s. 15. listopadu 2023
Usn RMC 0460/2023 36 k návrhu uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Hypera s.r.o., za účelem poskytování podpory zkušebního provozu procesu automatizovaného v software BluePrism v prostředí MČ Praha 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0459/2023 36 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0458/2023 36 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou částí Praha 8 a Společenstvím vlastníků domu Sokolovská č. p. 444, Praha 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0457/2023 36 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k dokumentaci k územnímu řízení – Bytový dům Střelničná, parc.č. 2466, 2467, 2636, k.ú. Kobylisy v Praze 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0456/2023 36 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k dokumentaci k územnímu řízení – Bytový dům Frýdlantská, parc. č. 2557/1, 2557/2, k. ú. Kobylisy v Praze 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0455/2023 36 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 na pořízení změny územního plánu, parc.č. 961/1, k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Hovorčovická) ze ZMK na plochy pro sport a rekreaci (zastavitelné území) 15. listopadu 2023
Usn RMC 0454/2023 36 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2023 do 31. října 2023, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2023 do 31. října 2023 15. listopadu 2023
Usn RMC 0453/2023 36 k návrhu úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Chabařovická 2 paní Bc. Simoně Brychta 15. listopadu 2023
Usn RMC 0452/2023 36 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 15. listopadu 2023
Usn RMC 0451/2023 36 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 15. listopadu 2023
Usn RMC 0450/2023 36 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery" 15. listopadu 2023
Usn RMC 0449/2023 36 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě na opakující se plnění dodávek služeb" s předmětem plnění "Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému" 15. listopadu 2023
Usn RMC 0448/2023 36 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8 15. listopadu 2023
12345678910...