USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0303/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0303/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0303/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do·správy Městské části Praha 8 – pozemek parc. č. 2, ·na·k.·ú.·Karlín1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemek
parc. č. 2, o výměře 6805 m2, na k. ú. Karlín,2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemek č. 2, o výměře
6805 m2, na k. ú. Karlín, mezi Městskou částí Praha 8, jako "půjčitelem", a společností
Centrum Palmovka, a. s. (IČO: 247 96 590), se sídlem na adrese Zenklova 1/35,
180 00 Praha 8, jako "vypůjčitelem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o výpůjčce" dle 2. části tohoto·usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci vypůjčitele,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.07.2020
3.2 předložit odpovědným zástupcem vypůjčitele podepsanou "Smlouvu
o·výpůjčce" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8
p.·Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

212_Usneseni.pdf (63,2 kB)