USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0304/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0304/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0304/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Analýza možností dalšího nakládání s polyfunkčním objektem Nová Palmovka"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo"
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Analýza
možností dalšího nakládání s polyfunkčním objektem Nová Palmovka", na základě
zaslání schválené "Výzvy", v souladu s ust. § 27, ve spojení s ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,2. schvaluje
výběr zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" s předmětem plnění "Analýza
možností dalšího nakládání s polyfunkčním objektem Nová Palmovka", mezi Městskou
částí Praha 8, jako "objednatelem", a obchodní korporací Ernst & Young, s.r.o.
(IČO: 267 05 338), se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové
Město, jako "zhotovitelem" za nabídkovou cenu 1 144 000,00 Kč bez DPH, podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru zhotovitele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 13.07.2020
3.2 předložit "Smlouvu" dle˙2.˙části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci zhotovitele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 20.07.2020
3.3 předložit odpovědným zástupcem zhotovitele podepsanou "Smlouvu"
dle·2.˙části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 20.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

387_Usneseni.pdf (43,9 kB)