USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0317/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0317/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0317/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha – části pozemku parc. č. 9/3, na·k. ú. Libeň v·Praze 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části
Praha 8 – části pozemku parc. č. 9/3 (ostatní plocha), o výměře 90 m2, na k. ú. Libeň
v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a panem Lukášem
Hloucalem, fyzickou osobou, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 9/3
(ostatní plocha), o výměře 90 m2, na k. ú. Libeň v Praze 8, mezi Městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem", a panem Lukášem Hloucalem, fyzickou osobou,
jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle˙2.˙části tohoto·usnesení k podpisu nájemci,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.08.2020
3.2 předložit nájemcem podepsanou "Smlouvu o nájmu" dle·2.·části tohoto
usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 30.09.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

49_Usneseni.pdf (58,3 kB)