USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0314/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0314/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0314/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu vyjádření k projednávanému návrhu novely Nařízení č.·10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy - PSP)1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k vyjádření k projednávanému návrhu Nařízení č. 10/2016 Sb.
hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy - PSP), konkrétně ke znění § 3 PSP,2.souhlasí
s návrhem novely Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (dále jen PSP), konkrétně
se zněním § 3 PSP " Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti",
a to zvláště s nově a jasně formulovaným požadavkem na vymezení zastavitelných
a nezastavitelných ploch v územním plánu hl. m. Prahy,3.žádá
zapracování požadavku z nového znění § 3 PSP do připravovaného návrhu
Metropolitního plánu na základě výstupů společného jednání tak, aby k dalšímu
projednání byl představen v podobě odpovídající požadavkům PSP,4.ukládá


zaslat toto Usnesení do datové schránky IPR Praha, ID datové schránky: c2zmahu.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 31.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

452_Usneseni.pdf (40,8 kB)