USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0206/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0206/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0206/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže pro rok 20241.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok 2024,2.schvaluje
2.1 návrh příslušné výběrové komise ze dne 23. dubna 2024 a na základě
ust. § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací městské části Praha 8
na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok 2024, v celkové
výši maximálně 250 000 Kč v jednotlivém případě podle seznamu uvedeného
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2.2 vzorový text "Veřejnoprávní smlouvy" uvedený v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.souhlasí
s návrhem příslušné výběrové komise ze dne 23. dubna 2024 a v návaznosti
na ust. § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů s poskytnutím dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok 2024, v celkové částce vyšší
než 250 000 Kč (slovy: Dvěstě padesát tisíc Korun českých) v jednotlivém případě,
podle seznamu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 předložit návrh poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok 2024 podle 3. části
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 8,
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 15.05.2024
4.2 zabezpečit, po projednání a schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 8 uzavření
"Veřejnoprávních smluv" mezi městskou částí Praha 8 a vybranými žadateli
podle 3. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2024
4.3 předložit Radě MČ Praha 8 kontrolní zprávu o čerpání dotací poskytnutých
městskou částí Praha 8 za rok 2024.
Zodpovídá: Bc. Jiří Neuberg Termín: 31.05.2025

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

201_Usneseni.pdf (52,3 kB)
1_50 - Sport_mladeze_2024_do_Zastupitelstva.xlsx - příloha (14 kB)
1_51 - Sport_mladez_2024_do_Rady.xlsx - příloha (15,2 kB)