USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0201/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0201/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0201/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 20231.bere na vědomí
1.1 že byly sestaveny účetní závěrky příspěvkových právnických osob (organizací)
Gerontologické centrum Praha 8, Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8, Servisní
středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 a Osmička pro rodinu, zřízených
městskou částí Praha 8, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., za rok 2023,
1.2 že v rámci procesu schvalování účetní závěrky bylo postupováno dle vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek a ve smyslu "Směrnice k zabezpečení požadavků na schvalování
účetní závěrky příspěvkových právnických osob, zřízených MČ Praha 8", schválené
usnesením č. Usn RMC 0232/2015 Rady městské části Praha 8 dne 6. května 2015,
1.3 že o průběhu hlasování budou sepsány "Protokoly o schvalování účetní
závěrky", které jsou uvedeny v příloze č. 1 až příloze č. 4 tohoto usnesení,2.schvaluje
účetní závěrky příspěvkových právnických osob (organizací), jejichž zřizovatelem
je městská část (MČ) Praha 8, sestavené k 31. 12. 2023, a to:
2.1 Gerontologické centrum Praha 8 (IČO: 452 50 022),
2.2 Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (IČO: 708 71 213),
2.3 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 (IČO: 006 39 524),
2.4 Osmička pro rodinu (IČO: 043 87 031),
uvedené v přílohách "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 informovat Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
o·tomto rozhodnutí Rady MČ Praha 8 a povinnosti předložit Magistrátu hlavního
města Prahy informaci o schválení účetní závěrky za rok 2023 dle bodu 2.3
tohoto·usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 07.05.2024
3.2 informovat Gerontologické centrum Praha 8 a Sociální a ošetřovatelské služby
Praha 8 o tomto rozhodnutí Rady MČ Praha 8 a povinnosti předložit Magistrátu
hlavního města Prahy informaci o schválení účetních závěrek za rok 2023 dle bodů
2.1 a 2.2 tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 07.05.2024
3.3 informovat Osmičku pro rodinu o tomto rozhodnutí Rady MČ Praha 8
a·povinnosti předložit Magistrátu hlavního města Prahy informaci o schválení účetní
závěrky za rok 2023 dle bodů 2.4. tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 07.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

97_Usneseni.pdf (52,8 kB)
1_36 - duvodova_zprava.docx - příloha (15,9 kB)
1_37 - priloha_c._1_usneseni.docx - příloha (15,1 kB)
1_38 - priloha_c._2_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_39 - priloha_c._3_usneseni.docx - příloha (15 kB)
1_40 - priloha_c._4_usneseni.docx - příloha (15,1 kB)