USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0322/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0322/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0322/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění provozní podpory Uniflow"



1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové
kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění
"Zajištění provozní podpory Uniflow", na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu
s ust. § 27, ve spojení s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,



2.schvaluje
výběr dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" s předmětem plnění "Zajištění
provozní podpory Uniflow", mezi Městskou částí Praha 8, jako "kupujícím", a obchodní
korporací VDC kancelářská technika s.r.o. (IČO: 256 07 201), se sídlem na adrese
Ústecká 1182/42a, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, jako "prodávajícím", podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,



3.ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru dodavatele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 27.07.2020
3.2 předložit "Rámcovou kupní smlouvu" dle˙2.˙části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci prodávajícího,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 27.07.2020
3.3 předložit odpovědným zástupcem prodávajícího podepsanou "Rámcovou kupní
smlouvu" dle·2.·části tohoto usnesení k podpisu Starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 31.07.2020





........................................



........................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

100_Usneseni.pdf (43,7 kB)