USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0200/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0200/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0200/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu schválení dílčí účetní závěrky městské části Praha 8 za rok 20231. bere na vědomí
1.1 že byla sestavena dílčí účetní závěrka městské části Praha 8 dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky
č. 410/2009 Sb.,
1.2 že při schvalování dílčí účetní závěrky městské části Praha 8 bylo postupováno
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, a dle metodického pokynu hlavního města
Prahy, schváleného usnesením č. 843 Rady hlavního města Prahy ze dne 22. 4. 2014,
1.3 že o průběhu hlasování bude sepsán "Protokol o schvalování účetní závěrky",
který je uveden v příloze tohoto usnesení,2. schvaluje
dílčí účetní závěrku městské části Praha 8, sestavenou k 31. 12. 2023, uvedenou
v přílohách "Důvodové zprávy" tohoto usnesení,3. ukládá3.1 předložit Magistrátu hlavního města Prahy informaci o schválení dílčí účetní
závěrky městské části Praha 8 za rok 2023,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 07.05.2024
3.2 předložit informaci o schválení účetní závěrky městské části Praha 8 za rok
2023 Zastupitelstvu městské části Praha 8.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 29.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (49,4 kB)
1_0 - priloha_usneseni.docx - příloha (15,1 kB)
1_1 - duvodova_zprava.pdf - příloha (2,8 MB)